Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6 : Điều chỉnh nội lực

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- §å ¸n tèt nghiÖp - - ThiÕt kÕ kü thuËt -
Ch¬ng VI
§iÒu chØnh néi lùc
*
* *
I – Môc tiªu cña ®iÒu chØnh néi lùc vµ c¸c gi¶ thiÕt c¬ b¶n
I.1 – Môc ®Ých cña viÖc ®iÒu chØnh néi lùc
CDV lµm viÖc nh mét dÇm liªn tôc tùa trªn c¸c gèi ®µn håi gèi cøng, khi
chÞu tÜnh t¶i, d©y biÕn d¹ng, dÇm chñ bÞ vâng. §é vâng do tÜnh t¶i lµm sai lÖch tr¾c
däc vµ ®é dèc thiÕt kÕ, ¶nh hëng xÊu ®Õn h×nh d¹ng kiÕn tróc, c¸c chØ tiªu khai th¸c
men uèn lín trong dÇm cøng.NÕung biÖn ph¸p c¨ng kÐo c¸c d©y v¨ng ta
®a ®é vâng c¸c nót neo d©y b»ng 0 hoÆc b»ng mét gi¸ trÞ nµo ®ã (t¹o ®é vång triÖt
tiªu mét phÇn ho¹t t¶i) th× khi chÞu tÜnh t¶i ®å lµm viÖc nh dÇm liªn tôc tùa
trªn c¸c gèi cøng.
Trong c¸c hÖ d©y nhiÒu, khoang nhá, ®iÒu chØnh néi lùc sÏ ®¹t tr¹ng th¸i biÕn
d¹ng mong muèn víi g trÞ m« men uèn do tÜnh t¶i kh«ng ®¸ng kÓ so víi ho¹t t¶i.
NÕu lÊy môc tiªu men uèn th× ®iÒu chØnh thÓ kh¾c phôc mét phÇn m«
men uèn do ho¹t t¶i.
B¶n chÊt cña viÖc ®iÒu chØnh t¹o mét tr¹ng th¸i biÕn d¹ng néi lùc ngîc
chiÒu víi tr¹ng th¸i do t¶i träng g©y ra, tæng t¸c ®éng do t¶i träng ®iÒu chØnh
®îc tr¹ng th¸i tèt nhÊt gäi tr¹ng th¸i hoµn chØnh (hay cßn gäi tr¹ng th¸i B)
.Tr¹ng th¸i hoµn chØnh cã thÓ lµ cao ®é t¹i c¸c nót neo d©y ë vÞ trÝ hîp lý nhÊt d-
íi t¸c dông cña tÜnh t¶i, hoÆc BiÓu ®å men uèn trong dÇm chñ lîi nhÊt
díi t¸c dông cña tÜnh t¶i, ho¹t t¶i vµ c¸c ¶nh hëng thø cÊp .
NÕu chän môc tiªu chÝnh néi lùc th× ®é vâng qu¶ ngîc l¹i. Còng
thÓ ®¹t ®îc c¶ hai môc tiªu trªn, khi ®ã cÇn chän hµm môc tiªu chÝnh lµ néi lùc,
c¸c sai lÖch cña tr¾c däc cÇu cÇu so víi thiÕt kÕ ®îc ®iÒu chØnh b»ng c¸c biÖn ph¸p
cÊu t¹o. Tuy nhiªn c«ng viÖc trªn sÏ lµm phøc t¹p cho kh©u chÕ t¹o dÇm.
I.2 – Nguyªn t¾c ®iÒu chØnh néi lùc
§èi víi CDV khoang lín - d©y Ýt viÖc ®iÒu chØnh néi lùc thÓ thùc hiÖn
theo ph¬ng ph¸p lÆp vµ chØnh dÇn cao ®é c¸c nót cho dÕn khi ®¹t ®îc ®é chÝnh x¸c
mong muèn. §èi víi CDV khoang nhá d©y nhiÒu , ®iÒu chØnh theo ph¬ng ph¸p
lÆp sÏ v« cïng phøc t¹p do ph¶i th¸o l¾p kÝch nhiÒu lÇn cho mçi d©y, ®ång thêi khã
®¶m b¶o héi trong qu¸ tr×nh lÆp. §Ó ®¶m b¶o ®é tin cËy trong qu¸ tr×nh c¨ng
kÐo c¸c d©y, gi¶m tèi ®a c«ng lao ®éng thiÕt bÞ, c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh cÇn
tho¶ m·n c¸c môc tiªu sau :
+) Mçi d©y v¨ng chØ c¨ng chØnh 1 lÇn.
+) KÕt qu¶ tÝnh to¸n cÇn ®¹t trÞ sè mong muèn vÒ biÕn d¹ng cñachÞu tÜnh
t¶i hoÆc vÒ m«men uèng trong dÇm chñ díi t¸c dông cña tÜnh t¶i vµ ho¹t t¶i.
+) TÝnh to¸n cÇn chØ ra ®îc xuÊt ph¸t (tr¹ng th¸i A) ,tr×nh c¨ng kÐo c¸c
d©y , néi lùc vµ biÕn d¹ng trong hÖ xuÊt pt diÔn biÕn trong qu¸ tr×nh thi c«ng.
- NguyÔn V¨n VÜnh - Líp CÇu §êng Bé A K40
126
Chương 6 : Điều chỉnh nội lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6 : Điều chỉnh nội lực - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Chương 6 : Điều chỉnh nội lực 9 10 327