Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6: Đo một số chỉ tiêu công nghệ

Được đăng lên bởi ngocsang40
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 6
§o mét sè chØ tiªu c«ng nghÖ
Trong c«ng nghiÖp luyÖn kim nhiÒu trêng hîp ph¶i ®o mét sè chØ tiªu c«ng
nghÖ nh ®é pH, nång ®é chÊt ®iÖn ly, tû träng, ®é Èm, møc chÊt lu Trong
ch¬ng nµy tr×nh bµy nguyªn t¾c ®o vµ thiÕt bÞ ®o c¬ b¶n dïng ®Ó ®o mét sè chØ tiªu
c«ng nghÖ thêng gÆp.
6.1. §o nång ®é ion H
+
6.1.1. Nguyªn lý ®o
ë ®iÒu kiÖn b×nh thêng, níc ph©n ly kh«ng ®¸ng kÓ, ph¬ng tr×nh ph©n ly:
[]
[
]
[
]
+
+ OHHHOH
H»ng sè ph©n ly:
[
]
[
]
[]
HOH
OH.H
K
+
=
§èi víi níc nguyªn chÊt K = 10
-14
.
Do
[]
1HOH
[
]
[
]
+
= OHH
nªn
[
]
7
10H
+
=
.
§é pH cña níc nguyªn chÊt:
[
]
7HlgpH ==
+
Dung dÞch cã ®é pH = 7 lµ dung dÞch trung tÝnh, pH > 7 lµ dung dÞch cã tÝnh kiÒm,
pH < 7 lµ dung dÞch cã tÝnh axÝt.
Nguyªn lý ®o nång ®é H
+
dùa trªn c¬ së: nÕu nhóng mét thanh kim lo¹i vµo
dung dÞch muèi sÏ sinh ra mét hiÖu thÕ gäi lµ thÕ ®iÖn cùc:
cln
nF
RT
Cln
nF
RT
E =
(6.1)
Trong ®ã:
F- h»ng sè fara®©y ( F = 16.500 [C]).
C - nång ®é ion trong kim lo¹i.
c - nång ®é ion trong dung dÞch muèi.
n - hãa trÞ cña kim lo¹i.
Th«ng thêng nång ®é ion trong kim lo¹i hÇu nh kh«ng ®æi, c«ng thøc (6.1)
cã thÓ viÕt:
-85-
Chương 6: Đo một số chỉ tiêu công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6: Đo một số chỉ tiêu công nghệ - Người đăng: ngocsang40
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Chương 6: Đo một số chỉ tiêu công nghệ 9 10 535