Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 6: GIAO TIẾP NGOẠI VI

Được đăng lên bởi dang-thanh-huy
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2313 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 6: GIAO TIẾP NGOẠI VI
6.1 Điều khiển LED đơn:
Điều khiển số lượng led ít và led công suất nhỏ chúng ta thiết kế phần cứng như
hình 6.1 bên dưới. Đối với vi điều khiển 8051 thì 4 cổng đều sử dụng được cho
việc xuất nhập dữ liệu. Do đó nếu mỗi chân của 4 port điều khiển 1 led đơn thì số
led có thể giao tiếp được là 32.
+5V
D 1

+5V
4 .7 k

C 1

SW 1

12M Hz
33p

100
re s e t

33p
+5V

2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8

3
3
3
3
3
3
3
3

9
8
7
6
5
4
3
2

19
18

10uF

9
31

U 1
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0

.0 /A
.1 /A
.2 /A
.3 /A
.4 /A
.5 /A
.6 /A
.7 /A
.0 /A
.1 /A
.2 /A
.3 /A
.4 /A
.5 /A
.6 /A
.7 /A

8
9
1
1
1
1
1
1
D
D
D
D
D
D
D
D

XTA L1

P
P
P
P
P
P
P
P

0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
7

1 .0
1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1 .5
1 .6
1 .7

P 3 .0 /R X D
P 3 .1 /T X D
P 3 .2 /IN T 0
P 3 .3 /IN T 1
P 3 .4 /T 0
P 3 .5 /T 1
P 3 .6 /W R
P 3 .7 /R D
A L E /P R O G
PSEN

XTA L2

1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
2
3
4
5
6
7

D 2

330

D 3

330

D 4

330

D 5

330

D 6

330

D 7

330

D 8

330
330

30
29

+5V

R ST

VC C

E A /V P P
G N D

40
20

104

8051

8 .2 k
Hình 6.1 Điều khiển led công suất thấp
Trong trường hợp cần điều khiển nhiều led hay led có công suất cao chúng
ta phải dùng phương pháp đệm dòng cho led. Thông thường để đệm dòng cho led
có 2 cách dùng linh kiện rời: BJT, FET và dùng IC đệm 74LS245, 2803…Hình 6.2
mô tả phần cứng mạch điều khiển nhiều led đơn trên một port của vi điều khiển sử
dụng BJT đệm dòng.
Tùy theo yêu cầu của bài toán, nếu muốn điều khiển nhiều led đơn hơn
chúng ta cần tính tổng dòng điện led tiêu thụ từ đó thiết kế mạch nguồn cung cấp
đủ dòng cho toàn mạch và khi đó mạch điều khiển led cần thiết kế các BJT mắc
kiểu Darlington.

+12V
D 4

+ 12V
D 3
D 8

D 2
D 7

+5V

D 1

Q 1
Q 2SC 1815

4 .7 k

12M Hz
33p

100
re s e t

U 1

C 1

S W 1

33p
+5V

2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8

3
3
3
3
3
3
3
3

9
8
7
6
5
4
3
2

19
18

10uF

D 6

9
31

P
P
P
P
P
P
P
P

2
2
2
2
2
2
2
2

.0
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

/A
/A
/A
/A
/A
/A
/A
/A

8
9
1
1
1
1
1
1

0
1
2
3
4
5

P
P
P
P
P
P
P
P

0
0
0
0
0
0
0
0

.0
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

/A
/A
/A
/A
/A
/A
/A
/A

D
D
D
D
D
D
D
D

0
1
2
3
4
5
6
7

XTA L1

P
P
P
P
P
P
P
P

1
1
1
1
1
1
1
1

.0
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

P 3 .0 /R X D
P 3 .1 /T X D
P 3 .2 /IN T 0
P 3 .3 /IN T 1
P 3 .4 /T 0
P 3 .5 /T 1
P 3 .6 /W R
P 3 .7 /R D
A L E /P R O G
PSEN

XTA L2

1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
1
1
1
1
1
1

1k

0
1
2
3
4
5
6
7

1k

30
29

+5V

R ST

VC C

E A /V P P

G N D

40
20

104

8051

8 .2 k
Hình 6.2 Điều kh...
CHƯƠNG 6: GIAO TIẾP NGOẠI VI
6.1 Điều khiển LED đơn:
Điều khiển số lượng led ít và led công suất nhỏ chúng ta thiết kế phần cứng như
hình 6.1 bên dưới. Đối với vi điều khiển 8051 thì 4 cổng đều sử dụng được cho
việc xuất nhập dữ liệu. Do đó nếu mỗi chân của 4 port điều khiển 1 led đơn thì số
led có thể giao tiếp được là 32.
D 2
1 0 u F
+ 5 V
3 3 p
+ 5 V
D 1
3 3 0
+ 5 V
D 3
D 5
U 1
8 0 5 1
9
1 8
1 9
2 0
2 9
3 0
3 1
4 0
1
2
3
4
5
6
7
8
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
3 9
3 8
3 7
3 6
3 5
3 4
3 3
3 2
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
R S T
X T A L 2
X T A L 1
G N D
P S E N
A L E / P R O G
E A / V P P
V C C
P 1 . 0
P 1 . 1
P 1 . 2
P 1 . 3
P 1 . 4
P 1 . 5
P 1 . 6
P 1 . 7
P 3 . 0 / R X D
P 3 . 1 / T X D
P 3 . 2 / I N T 0
P 3 . 3 / I N T 1
P 3 . 4 / T 0
P 3 . 5 / T 1
P 3 . 6 / W R
P 3 . 7 / R D
P 0 . 0 / A D 0
P 0 . 1 / A D 1
P 0 . 2 / A D 2
P 0 . 3 / A D 3
P 0 . 4 / A D 4
P 0 . 5 / A D 5
P 0 . 6 / A D 6
P 0 . 7 / A D 7
P 2 . 0 / A 8
P 2 . 1 / A 9
P 2 . 2 / A 1 0
P 2 . 3 / A 1 1
P 2 . 4 / A 1 2
P 2 . 5 / A 1 3
P 2 . 6 / A 1 4
P 2 . 7 / A 1 5
D 4
8 . 2 k
3 3 0
3 3 0
3 3 0
1 0 0
r e s e t
+ 5 V
1 2 M H z
3 3 0
D 8
1 0 4
4 . 7 k
3 3 0
S W 1
C 1
3 3 p
D 7
3 3 0
3 3 0
D 6
Hình 6.1 Điều khiển led công suất thấp
Trong trường hợp cần điều khiển nhiều led hay led có công suất cao chúng
ta phải dùng phương pháp đệm dòng cho led. Thông thường để đệm dòng cho led
có 2 cách dùng linh kiện rời: BJT, FET và dùng IC đệm 74LS245, 2803…Hình 6.2
tả phần cứng mạch điều khiển nhiều led đơn trên một port của vi điều khiển sử
dụng BJT đệm dòng.
Tùy theo yêu cầu của bài toán, nếu muốn điều khiển nhiều led đơn hơn
chúng ta cần tính tổng dòng điện led tiêu thụ từ đó thiết kế mạch nguồn cung cấp
đủ dòng cho toàn mạch và khi đó mạch điều khiển led cần thiết kế các BJT mắc
kiểu Darlington.
CHƯƠNG 6: GIAO TIẾP NGOẠI VI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 6: GIAO TIẾP NGOẠI VI - Người đăng: dang-thanh-huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
CHƯƠNG 6: GIAO TIẾP NGOẠI VI 9 10 926