Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6: Lập trình căn bản Mảng

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình căn bản

CHƯƠNG VI

KIỂU MẢNG
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau:
 Khái niệm về kiểu dữ liệu mảng cũng như ứng dụng của nó.
 Cách khai báo biến kiểu mảng và các phép toán trên các phần tử của mảng.

I. GIỚI THIỆU KIỂU DỮ LIỆU “KIỂU MẢNG” TRONG C
Mảng là một tập hợp các phần tử cố định có cùng một kiểu, gọi là kiểu phần tử.
Kiểu phần tử có thể là có các kiểu bất kỳ: ký tự, số, chuỗi ký tự…; cũng có khi ta sử
dụng kiểu mảng để làm kiểu phần tử cho một mảng (trong trường hợp này ta gọi là
mảng của mảng hay mảng nhiều chiều).
Ta có thể chia mảng làm 2 loại: mảng 1 chiều và mảng nhiều chiều.
Mảng là kiểu dữ liệu được sử dụng rất thường xuyên. Chẳng hạn người ta cần
quản lý một danh sách họ và tên của khoảng 100 sinh viên trong một lớp. Nhận thấy
rằng mỗi họ và tên để lưu trữ ta cần 1 biến kiểu chuỗi, như vậy 100 họ và tên thì cần
khai báo 100 biến kiểu chuỗi. Nếu khai báo như thế này thì đoạn khai báo cũng như
các thao tác trên các họ tên sẽ rất dài dòng và rắc rối. Vì thế, kiểu dữ liệu mảng giúp
ích ta trong trường hợp này; chỉ cần khai báo 1 biến, biến này có thể coi như là tương
đương với 100 biến chuỗi ký tự; đó là 1 mảng mà các phần tử của nó là chuỗi ký tự.
Hay như để lưu trữ các từ khóa của ngôn ngữ lập trình C, ta cũng dùng đến một mảng
để lưu trữ chúng.

II. MẢNG 1 CHIỀU
Nếu xét dưới góc độ toán học, mảng 1 chiều giống như một vector. Mỗi phần tử
của mảng một chiều có giá trị không phải là một mảng khác.

II.1. Khai báo
II.1.1. Khai báo mảng với số phần tử xác định (khai báo tường minh)
Cú pháp: <Kiểu> <Tên mảng ><[số phần tử]>
Ý nghĩa:
- Tên mảng: đây là một cái tên đặt đúng theo quy tắc đặt tên của danh biểu.
Tên này cũng mang ý nghĩa là tên biến mảng.
- Số phần tử: là một hằng số nguyên, cho biết số lượng phần tử tối đa trong
mảng là bao nhiêu (hay nói khác đi kích thước của mảng là gì).
- Kiểu: mỗi phần tử của mảng có dữ liệu thuộc kiểu gì.
- Ở đây, ta khai báo một biến mảng gồm có số phần tử phần tử, phần tử thứ
nhất là tên mảng [0], phần tử cuối cùng là tên mảng[số phần tử -1]
Ví dụ:
int a[10];
/* Khai báo biến mảng tên a, phần tử thứ nhất là a[0], phần
tử cuối cùng là a[9].*/
Ta có thể coi mảng a là một dãy liên tiếp các phần tử trong bộ nhớ như
sau:
Trang 72

Lập trình căn bản

Vị trí

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tên phần tử

a[0]

a[1]

a[2]

a[3]

a[4]

a[5]

a[6]

a[7]

a[8]

a[9]

Hình 1: Hình ảnh mảng a trong bộ nhớ
II.1.2. Khai báo mảng với số phần tử không xác định (khai báo không tường
minh)
Cú pháp...
Lập trình căn bản
CHƯƠNG VI
KIỂU MẢNG
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau:
Khái niệm về kiểu dữ liệu mảng cũng như ứng dụng của nó.
Cách khai báo biến kiểu mảng và các phép toán trên các phần tử của mảng.
I. GIỚI THIỆU KIỂU DỮ LIỆU “KIỂU MẢNG” TRONG C
Mảng là một tập hợp các phần tử cố định có cùng một kiểu, gọi là kiểu phần tử.
Kiểu phần tử thể các kiểu bất kỳ: tự, số, chuỗi tự…; cũng khi ta sử
dụng kiểu mảng để làm kiểu phần tử cho một mảng (trong trường hợp này ta gọi
mảng của mảng hay mảng nhiều chiều).
Ta có thể chia mảng làm 2 loại: mảng 1 chiều và mảng nhiều chiều.
Mảng kiểu dữ liệu được sử dụng rất thường xuyên. Chẳng hạn người ta cần
quản một danh sách họ tên của khoảng 100 sinh viên trong một lớp. Nhận thấy
rằng mỗi h tên để lưu trữ ta cần 1 biến kiểu chuỗi, như vậy 100 họ tên thì cần
khai o 100 biến kiểu chuỗi. Nếu khai báo như thế này thì đoạn khai o cũng như
các thao tác trên các họ tên sẽ rất dài dòng rắc rối. thế, kiểu dữ liệu mảng giúp
ích ta trong trường hợp này; chỉ cần khai báo 1 biến, biến này thể coi như tương
đương với 100 biến chuỗi tự; đó 1 mảng các phần tử của chuỗi tự.
Hay như để lưu trữ các từ khóa của ngôn ngữ lập trình C, ta cũng dùng đến một mảng
để lưu trữ chúng.
II. MẢNG 1 CHIỀU
Nếu xét dưới góc độ toán học, mảng 1 chiều giống như một vector. Mỗi phần tử
của mảng một chiều có giá trị không phải là một mảng khác.
II.1. Khai báo
II.1.1. Khai báo mảng với số phần tử xác định (khai báo tường minh)
Cú pháp: <Kiểu> <Tên mảng ><[số phần tử]>
Ý nghĩa:
- Tên mảng: đây một cái tên đặt đúng theo quy tắc đặt tên của danh biểu.
Tên này cũng mang ý nghĩa là tên biến mảng.
- Số phần tử: một hằng số nguyên, cho biết số lượng phần tử tối đa trong
mảng là bao nhiêu (hay nói khác đi kích thước của mảng là gì).
- Kiểu: mỗi phần tử của mảng có dữ liệu thuộc kiểu gì.
- đây, ta khai báo một biến mảng gồm số phần tử phần tử, phần tử thứ
nhất là tên mảng [0], phần tử cuối cùng là tên mảng[số phần tử -1]
Ví dụ:
int a[10]; /* Khai báo biến mảng tên a, phần tử thứ nhất là a[0], phần
tử cuối cùng là a[9].*/
Ta thể coi mảng a một dãy liên tiếp các phần tử trong bộ nhớ như
sau:
Trang 72
Chương 6: Lập trình căn bản Mảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6: Lập trình căn bản Mảng - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chương 6: Lập trình căn bản Mảng 9 10 312