Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6: Lập trình hệ thống Ngăn xếp

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 1 lần
2. Truy xuất ngăn xếp
•
•
•
•

Chương 6
Ngăn Xếp – Thủ Tục
1. Tổ chức ngăn xếp
2. Truy xuất ngăn xếp
3. Chương trình con
4. Macro

PUSH Nguồn
; SP ← SP – 2, Mem[SP] ← Nguồn
PUSHF
; SP ← SP – 2, Mem[SP] ← Flag
POP Đích
; Đích ← Mem[SP], SP ← SP + 2
POPF
; Flag ← Mem[SP], SP ← SP + 2
– Nguồn, Đích: Reg16 hay Mem16.

SP
SP

Nguồn

Đích

Assembly: Chapter 6 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

1. Tổ chức ngăn xếp

3

• Ví d :

• STACK : Vùng nhớ LIFO
• Phần tử: 1 Word 16 bit (2byte)
• Khai báo 1 đoạn ngăn xếp 256 phần tử, tên là SSEG
SSEG

SEGMENT

SSEG

DW 256 DUP(?)
ENDS

MOV AX, 1234h
MOV BX, 5678h
PUSH AX ; SP ← SP – 2, Mem[SP] ← AX
PUSH BX ; SP ← SP – 2, Mem[SP] ← BX
POP DX ; DX ← Mem[SP] , SP ← SP + 2

STACK ‘STACK’

SP

SS:SP

AX
Assembly: Chapter 6 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

2

12

34

Assembly: Chapter 6 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

4

Ví dụ:

• Ví d :
MOV AX, 1234h
MOV BX, 5678h
PUSH AX ; SP ← SP – 2, Mem[SP] ← AX
PUSH BX ; SP ← SP – 2, Mem[SP] ← BX
POP DX ; DX ← Mem[SP] , SP ← SP + 2

• Nhập chuỗi bằng hàm 01/21h, sau đó in ra màn hình
chuỗi nhận được bị đảo ngược.
• Giải thuật dùng ngăn xếp:
Nhập: Nhận 1 ký tự bằng hàm 1
• So sánh với Enter
– Nếu không thì cất vào ngăn xếp
– Đếm ký tự
– Nhảy về Nhập để nhập tiếp

SP

BX

56

12

34

• Nếu phải thì ngừng nhập.
Inra: Lấy trong ngăn xếp ra DL.
• Dùng hàm 02 để in ra màn hình
• Nhảy về Inra để tiếp tục in, khi hết ký tự thì ngừng

78

Assembly: Chapter 6 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

5

Assembly: Chapter 6 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

3. Chương trình con (Thủ tục)

• Ví d :

• Thủ tục là 1 đoạn chương trình con tương đối độc lập.
• Viết trong đoạn lệnh.
CALL:
- Cất địa chỉ trở về vào Stack
- Nhảy đến CTC

MOV AX, 1234h
MOV BX, 5678h
PUSH AX ; SP ← SP – 2, Mem[SP] ← AX
PUSH BX ; SP ← SP – 2, Mem[SP] ← BX
POP DX ; DX ← Mem[SP] , SP ← SP + 2

mov ah, 01h
int

21h

CALL doikytu
SP
DX

??

7

12
56

34
78

mov dl, al
Int 21h
6

PROC

XOR AL, 20h

mov ah,02h

??

Assembly: Chapter 6 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

doikytu

RET
doikytu
ENDP

Assembly: Chapter 6 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

8

CALL CTC

Stack

doikytu MACRO vao, ra
XOR vao, 20h
MOV ra, vao
ENDM

IP

JMP CTC

RET

IP

21h

doikytu AL, DL

Stack

h
Dịc
p
Hợ

mov ah,02h
Int 21h
Assembly: Chapter 6 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

9

4. Macro

int

21h

XOR AL, 20h

mov ah, 01h
int

mov ah, 01h

MOV DL, AL
mov ah,02h
mov dl, al
Int

21h

Assembly: Chapter 6 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

11

Macro c...
1. Tchc ngăn xếp
2. Truy xut ngăn xếp
3. Chương trình con
4. Macro
Chương 6
Ngăn Xếp – Th Tc
Assembly: Chapter 6 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006 2
1. T chc ngăn xếp
STACK : Vùng nhLIFO
Phn t: 1 Word 16 bit (2byte)
Khai báo 1 đoạn ngăn xếp 256 phn t, tên là SSEG
SSEG SEGMENT STACK ‘STACK’
DW 256 DUP(?)
SSEG ENDS
SS:SP
Assembly: Chapter 6 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006 3
2. Truy xut ngăn xếp
PUSH Ngun ; SP SP – 2, Mem[SP] Ngun
PUSHF ; SP SP – 2, Mem[SP] Flag
POP
Đích ; Đích Mem[SP], SP SP + 2
POPF ; Flag Mem[SP], SP SP + 2
Ngun, Đích: Reg16 hay Mem16.
SP
SP
Ngun
Đích
Assembly: Chapter 6 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006 4
Ví d:
MOV AX, 1234h
MOV BX, 5678h
PUSH AX ; SP SP – 2, Mem[SP] AX
PUSH BX ; SP SP – 2, Mem[SP] BX
POP DX ; DX Mem[SP] , SP SP + 2
12 34
AX
12 34
SP
Chương 6: Lập trình hệ thống Ngăn xếp - Trang 2
Chương 6: Lập trình hệ thống Ngăn xếp - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chương 6: Lập trình hệ thống Ngăn xếp 9 10 453