Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6_Xử lý các khuyết tật trên sản phẩm

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1339 lần   |   Lượt tải: 1 lần
!"
!
"
*

!

#

+ $' ,

+ $' (

$% & % & ' "

-

.

"

#

( !

/0

1

#

2

(

* !

#

&' ) *

+ $'

#

'

!

&' )

(

&' ) *

+ $'

&

#

*

#$%&'( (!)'(
3 45

6

37

*

#

#

39 !

"

#

8

(0 *

!

#

/0
*

+ $'
#

1:2,

#

% &

% &

!

#

#

)+,! !)-, .!$/,
!

3;
3
;
(.

!

!

&

*

<

'

6

&

#

8

$

% $

+ $' 6+

% $

"

6

# ( ' !

#

8

:=
#
"

6+ , !

!

"

!

#
(

#
% $+ &

&

(

!

"

!

6+

% 6 % & % & *
#

0

#

8' 6
#' (

' "

* !

% $
6

6 <

'

!

"

!

6

=
"
3? '( "

* @

! +

(0 ( "

(

*

! +

% 6 +

(6 ( "

'

!

A
"'

0

(

* @

%

6

% $

)0( .!)12 34 #5 6(
7

+

$' *

++

.

(

/0
*

"

.

"
3B "

"

3 EF

*

) ( "

!

'

! *

!

+ $' .

!

@

"

( (

3H '

#( "

! +
"

!

#

6

@

(

6+

!
+ $' 6

% 6
& ( "

( "

+ $'

*

3G
**

$

#

!

3B "

"

!

"

&

"

!

)+,! !)-, .!$/,
#

$

3 H '

#( "

3? '( "
( "

"
"

"

3D $ ( "
6

6

++

&

C

&

#

" (6

!+ ( "

" % $

! '

+

6+

&
"
!

'

27

C

3D 6

% "

1

@

#$%&'( (!)'(
3B "

<

6 * @

;

!

!

!

=
>

+

-

#

( ' "

% "
3;
3;

(

3D &
" % $

( (0

(

+

6 % $

K

#

'

6

%

#

" ( "

"

.

+

(

"

! +

(0

"

@

#

-( "

! ( "
" -(

(

3? ' +* !
7

!

" % "6

'% 6

$

!

"

( "

!

(

( "

"
) ( "

" ' *

"

)+, 8 92 ,!)+%
7

+ $' *

++

% !'

'

%

6

&' )

) 6 + &

% 6 % & % & *

/0
7

1I2

% !'

6

<

!

=C
"

"

!

( "
#

* @ .

6

#

% & % &

(0

+* ! (

" % "

"

.

<

/0

'1: =

1L2/ "

6
IJ

!

"
'

% !'

+* ! +

#

6
*

! (

(

!

@

3B "

+ $'

#$%&'( (!)'(

3/ "

% -

# *

#
!

$
A

.+

/ "

6

!

#
.

"

6+

7*

)+,! !)-, .!$/,

%

!

3H

C

(

!

!

"

!

)

#'

#
3;

( "

!

"
!

6
!

%

" <

+

-

#

" ' * =

( ' "

+

#

( "

6+

"

3? ' +* ! +
3? '( "

! +

3? '( "

!

3? '
3

(

" % "

"

$

M

"

#

" (

# (

: ;&9< =)/( (>+<

/0
:

112B !

+ $'

#$%&'( (!)'(
3 EF

* !

3,

& % 6

'

37
:*

! *

&

+ $'

6

"

)+,! !)-, .!$/,

3; M

&

*

3? '*
?

# *

+ $' % $
( "

'

* !

"

&

6

<

'

6

! 9, 3&@ 2)A<
7

+ $' *
?

++

&' )

.

!

#$%&'( (!)'(
3B "

"

3B "

"

% 6
&

"

!

6

$'
I

#

6+

=

+

"

8

3,

"

#

3N

&

3

!

* A 6' "

/0
?*

+

1O2

0

(

++

#

'

!

#

&' ) *

+ $'

)+,! !)-, .!$/,
&

#

$

3;

( "

3H
" % $

6

6

#

"

$'
!

3, #
!

#

!+

$ (

& ( "

( "
!

" <

* !

#

#( "

*

&

"

"

&

6

#

!+ ( "

" =

!

#

8

% &

K

"

% $
&

!

3H ' 6
* A

* @
&

' "

'

+

(

#

(0

.

% "

3; M

" % "

!+

" (

" % "

# % $

+ &

) (
)0( .!)12 34 !$/<
7

!

+ $' .

A % ' " %

/0

<

1

27

#

+ $' .
I:

% & % &

=

!

#$%&'( (!...



 !"
 !
" !# $% &%&'"('! &')
*+$',-*!  #(*
+$'(. "#( ! # &')*+$'

/012 # &')*+$'
#$%&'((!)'(
3456* #
37##8(0*+$' &#%&% &
39! "! ##!

/01:2, ###
*)+,! !)-,.!$/,
 !
3; ! ! &*+$'6+% $ "6 #('!#8
< '6:=
3&#8 # "! #(! "!6+
; $%$ "! #% $+&%6% &%&*8'6
(.6+, !(&#0 # #'('"
Chương 6_Xử lý các khuyết tật trên sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6_Xử lý các khuyết tật trên sản phẩm - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Chương 6_Xử lý các khuyết tật trên sản phẩm 9 10 67