Ktl-icon-tai-lieu

Chương 7. BẢO VỆ CHỐNG SÉT TRUYỀN VÀO TRẠM PHÂN PHỐI ĐIỆN

Được đăng lên bởi phu_q.nam
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
190

Chöông

7

BAÛO VEÄ CHOÁNG SEÙT TRUYEÀN VAØO
TRAÏM PHAÂN PHOÁI ÑIEÄN
7.1 KHAÙI NIEÄM CHUNG
Phoùng ñieän ôû caùch ñieän trong traïm trong nhieàu tröôøng hôïp daãn ñeán söï coá
traàm troïng trong heä thoáng, noù coù theå phaù huûy nhieàu thieát bò ñaét tieàn, gaây ngaén
maïch treân thanh goùp ngay caû khi coù heä thoáng rôle baûo veä hieän ñaïi. Vì vaäy,
yeâu caàu ñoái vôùi vieäc baûo veä choáng seùt cho traïm cao hôn nhieàu so vôùi ñöôøng
daây.
Traïm phaûi ñöôïc baûo veä vôùi ñoä an toaøn raát cao, choáng seùt ñaùnh thaúng
baèng heä thoáng thu seùt (coät hoaëc daây thu seùt) nhö ñaõ trình baøy trong chöông 3.
Ngoaøi ra traïm coøn phaûi ñöôïc baûo veä choáng soùng quaù ñieän aùp do seùt gaây ra
treân ñöôøng daây truyeàn vaøo traïm. Möùc ñoä baûo veä ôû ñaây ñöôïc taêng cöôøng baèng
nhöõng bieän phaùp ñaëc bieät so vôùi baûo veä choáng seùt cho ñöôøng daây. Tuy nhieân,
chuû yeáu vì lyù do kinh teá khoâng theå loaïi tröø hoaøn toaøn khaû naêng xaûy ra söï coá ôû
traïm do soùng truyeàn theo ñöôøng daây vaøo, maø chæ coù theå haïn cheá tôùi möùc hôïp
lyù veà kinh teá vaø kyõ thuaät. Möùc ñoä an toaøn chòu seùt cuûa traïm ñöôïc ñaëc tröng
bôûi chæ tieâu choáng seùt cuûa traïm - noù ñöôïc ñònh nghóa baèng soá naêm trung bình
vaän haønh an toaøn, khoâng xuaát hieän quaù ñieän aùp nguy hieåm ñoái vôùi caùch ñieän
traïm, vôùi phöông tieän baûo veä ngaøy caøng hoaøn thieän, chæ tieâu choáng seùt cuûa
traïm coù theå ñeán haøng traêm naêm. Ñeå coù moät yù nieäm ñaày ñuû veà con soá ñoù, ta
neân nhôù raèng trong nhöõng heä thoáng ñieän phaùt trieån, soá traïm phaân phoái, soá nhaø
maùy ñieän coù theå ñeán haøng traêm, soá maùy bieán aùp (MBA) leân ñeán haøng ngaøn,
khaû naêng hö hoûng MBA vaø thieát bò trong toaøn heä thoáng do seùt gaây neân, do ñoù
coù nhöõng trò soá ñaùng keå.

7.2 BIEÄN PHAÙP VAØ YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI VIEÄC BAÛO VEÄ
CHOÁNG SEÙT TRUYEÀN VAØO TRAÏM

191

Nhö ñaõ trình baøy trong chöông caùch ñieän cuûa traïm, (chöông 11 - Kyõ thuaät
ñieän cao aùp 1) theo yeâu caàu cuûa phoái hôïp caùch ñieän, ñeå ñaûm baûo yeâu caàu kinh
teá, möùc caùch ñieän cuûa traïm ñöôïc choïn thaáp hôn möùc caùch ñieän cuûa ñöôøng
daây. Vì vaäy, traïm laø choã yeáu trong caùch ñieän cuûa heä thoáng vaø soùng quaù ñieän
aùp khí quyeån truyeàn theo ñöôøng daây vaøo coù theå gaây nguy hieåm cho caùch ñieän
cuûa traïm, vì bieân ñoä cuûa chuùng thöôøng lôùn hôn möùc caùch ñieän xung cuûa traïm.
Ví duï, caùch ñieän trong cuûa MBA 110kV coù ñieän aùp thöû nghieäm xung khoaûng
460kV,...
190
Chöông
7
BAÛO VEÄ CHOÁNG SEÙT TRUYEÀN VAØO
TRAÏM PHAÂN PHOÁI ÑIEÄN
7.1 KHAÙI NIEÄM CHUNG
Phoùng ñieän ôû caùch ñieän trong trm trong nhieàu tröôøng hôïp daãn ñeán söï coá
traàm troïng trong heä thng, n coù theå phaù huûy nhieàu thieát bò ñaét tieàn, gaây ngaén
maïch treân thanh goùp ngay caû khi coù heä thoáng rôle baûo veä hieän ñaïi. Vì vaäy,
yeâu caàu ñoái vôùi vieäc baûo veä choáng seùt cho traïm cao hôn nhieàu so vôùi ñöôøng
daây.
Traïm phaûi ñöôïc baûo veä ùi ñ an toaøn raát cao, choáng seùt ñaùnh thaúng
baèng heä thoáng thu seùt (coät hoaëc daây thu seùt) nñtrình baøy trong chöông 3.
Ngoaøi ra traïm coøn phaûi ñöôïc bo v choáng soùng qu ñieän aùp do seùt gaây ra
treân ñöôøng dy truyeàn vaøo traïm. Möùc ñoä baûo vôû ñaây ñöôïc taêng cöôøng baèng
nhöõng bieän phaùp ñc bit so vôùi baûo veä choáng seùt cho ñöôøng daây. Tuy nhieân,
chuû yeáu vì lyù do kinh teá khng thloaïi tröø hoaøn toaøn khaû naêng xy ra söï coá ôû
traïm do soùng truyeàn theo ñöôøng daây vaøo, m cctheå haïn cheá tôùi möùc hôïp
lyù veà kinh teá vaø kyõ thuaät. Möùc ñoä an toaøn chòu seùt cuûa traïm ñöôïc ñaëc tröng
ûi c tieâu choáng seùt cuûa traïm - nñöôïc ñònh nghóa baèng snaêm trung bình
vaän haønh an toaøn, khoâng xuaát hieän quaù ñieän aùp nguy hieåm ñi vôùi caùch ñieän
traïm, vôùi phöông tin baûo v ngaøy caøng hoaøn thieän, c tieâu choáng st cuûa
traïm coù theå ñeán haøng traêm naêm. Ñeå coù moät nieäm ñaày ñuû veà con soá ñoù, ta
neân nhôù raèng trong nhöõng heä thoáng ñieän phaùt trieån, soá traïm phn phi, soá nhaø
maùy ñieän coù theå ñeán haøng traêm, s maùy bieán aùp (MBA) leân ñeán haøng ngaøn,
khnaêng hoûng MBA v thieát trong toaøn hthoáng do seùt gaây neân, do ñ
coù nhöõng trò sñaùng keå.
7.2 BIEÄN PHAÙP VAØ YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI VIEÄC BAÛO VEÄ
CHOÁNG SEÙT TRUYEÀN VAØO TRAÏM
Chương 7. BẢO VỆ CHỐNG SÉT TRUYỀN VÀO TRẠM PHÂN PHỐI ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 7. BẢO VỆ CHỐNG SÉT TRUYỀN VÀO TRẠM PHÂN PHỐI ĐIỆN - Người đăng: phu_q.nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chương 7. BẢO VỆ CHỐNG SÉT TRUYỀN VÀO TRẠM PHÂN PHỐI ĐIỆN 9 10 473