Ktl-icon-tai-lieu

chương 7:cân bằng dung dịch lỏng rắn

Được đăng lên bởi nguyen-van-ngan
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3869 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CHƢƠNG 7
CÂN BẰNG PHA

DUNG DỊCH LỎNG RẮN

1

NỘI DUNG
7.1. Tính chất dung dịch loãng chứa chất tan không
bay hơi.
7.2. Các yếu tố ảnh hƣởng độ hòa tan rắn vào lỏng.
7.3. Sự kết tinh của dung dịch hai cấu tử
7.4. Sự kết tinh của dung dịch ba cấu tử

2

7.1. Tính chất dung dịch loãng chứa
chất tan khó bay hơi
7.1.1. Độ giảm áp suất hơi của dung dịch - P
Xem dung dịch là lý tưởng thì áp suất hơi của nó (chỉ dung môi)
tuân theo định luật Raoult:

P = P1 = P01 . x1 = P01. (1 – x)
Hay:

P  P10  P10 .x
P  P ΔP
 0 x
0
P1
P1
0
1

3

Định luật Raoult
X : phân mol chất tan
P01: áp suất dung môi
P : áp suất hơi dung dịch

7.1. Tính chất dung dịch loãng chứa
chất tan khó bay hơi
7.1.2. Độ tăng điểm sôi và độ hạ điểm kết tinh

Nhận xét

4



Khi hòa tan một chất tan không bay hơi vào một dung môi thì
nhiệt độ sôi của dung dịch sẽ tăng và nhiệt độ kết tinh của
dung môi ra khỏi dung dịch sẽ giảm (so với dung môi nguyên
chất).



Nồng độ của chất tan càng lớn thì các hiệu ứng trên sẽ càng
lớn.

7.1. Tính chất dung dịch loãng chứa
chất tan khó bay hơi
7.1.2. Độ tăng điểm sôi và độ hạ điểm kết tinh
Đồ thị biểu diễn

5

7.1. Tính chất dung dịch loãng chứa
chất tan khó bay hơi
7.1.2. Độ tăng điểm sôi và độ hạ điểm kết tinh
Biểu thức tính toán được viết:

Định luật Raoult

∆T = K . Cm
Trong đó:

6



∆T = T0 – T



Cm là nồng độ molan của dung dịch (mol/kg).



K là hằng số nghiệm đông (Kđ) hoặc hằng số
nghiệm sôi (Ks) của dung môi nguyên chất.

7.1. Tính chất dung dịch loãng chứa
chất tan khó bay hơi
7.1.2. Độ tăng điểm sôi và độ hạ điểm kết tinh
Quan hệ giữa hằng số K với các tính chất hóa lý của dung môi:

R.T02 .M1
K
1000.λ1

7



T0: nhiệt độ sôi hay nhiệt độ kết tinh của dung môi
nguyên chất.



λ1: nhiệt ngưng tụ hay nhiệt nóng chảy của dung môi
nguyên chất.



M1: phân tử khối của dung môi.

7.1. Tính chất dung dịch loãng chứa
chất tan khó bay hơi
7.1.2. Độ tăng điểm sôi và độ hạ điểm kết tinh
Quan hệ giữa hằng số K với các tính chất hóa lý của dung môi:

R.T02 .M1
K
1000.λ1

8



T0: nhiệt độ sôi hay nhiệt độ kết tinh của dung môi
nguyên chất.



λ1: nhiệt ngưng tụ hay nhiệt nóng chảy của dung môi
nguyên chất.



M1: phân tử khối của dung môi.

7.1. Tính chất dung dịch loãng chứa
chất tan khó bay hơi
7.1.3. Áp suất thẩm thấu
Mô hình thí nghiệm áp suất thẩm thấu

9

7.1. Tính chất dung dịch loãng chứa
chất tan khó bay hơi
7.1.3. Áp suất thẩm thấu
Năm 1886, Van’t Hoff đã chứng minh bằng thực nghiệm biểu
thức tính toán:

π.V  n.R.T

 π  C...
1
CHƢƠNG 7
CÂN BẰNG PHA
DUNG DỊCH LỎNG RẮN
chương 7:cân bằng dung dịch lỏng rắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 7:cân bằng dung dịch lỏng rắn - Người đăng: nguyen-van-ngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
chương 7:cân bằng dung dịch lỏng rắn 9 10 244