Ktl-icon-tai-lieu

Chương 7: Lập trình hệ thống Xử lý chuỗi ký tự

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ví dụ: Thủ tục nhập 8 bit vào BL

Chương 7
Xử lý ký số và Chuỗi

nhapBIN
PROC
MOV BL, 0 ; Xóa BL
MOV CX, 8 ; nhập đủ 8 bit thì dừng
nhap: MOV AH, 01h ; Hàm nhập ký tự
INT 21h
CMP AL, 0Dh ; nếu là phím Enter thì thôi nhập
JZ
exit
; không phải Enter thì đổi sang bit
SHL BL, 1 ; Dịch trái BL 1 bit
SUB AL, 30h ; Ký số - 30h = số
ADD BL, AL ; Chuyển bit từ AL sang BL lưu trữ
LOOP nhap
exit: RET
nhapBIN
ENDP

1. Nhập xuất số nhị phân
2. Nhập xuất số thập lục phân
3. Lệnh xử lý chuỗi
4. Hướng xử lý
5. Tiền tố lập
6. Ghi vào chuỗi (Store String)
7. Nạp từ chuỗi (Load String)
8. Chuyển chuỗi (Move String)
9. So sánh chuỗi (Compare strings)
10.Dò tìm trong chuỗi (Scan String)

Assembly: Chapter 7 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

3

1. Nhập xuất số nhị phân

Ví dụ: Thủ tục in BL ra màn hình dạng nhị phân

• NHẬP số nhị phân từ bàn phím: chuỗi các ký số ‘0’, ‘1’

outBIN
PROC
MOV CX, 8 ; Xuất 8 bit
xuat: MOV DL, 0
SHL BL, 1 ; CF chứa MSB, xuất ra màn hình
RCL DL, 1 ; đưa CF vào LSB của AL
ADD DL, 30h ; Số + 30h = Ký số
MOV AH, 02h ; In ra màn hình
INT 21h
LOOP xuat
RET
outBIN
ENDP

‘0’

- 30h

Bit 0
Ký Số - 30h = Số

‘1’

- 30h

Bit 1

• XUẤT số nhị phân ra màn hình: Các BIT nhị phân 0 và 1

Bit 0

+ 30h

‘0’
Số + 30h = Ký Số

Bit 1

+ 30h

‘1’

Assembly: Chapter 7 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

2

Assembly: Chapter 7 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

4

2. Nhập xuất thập lục phân

3. Lệnh xử lý chuỗi

• Chữ số HEX: 0 … 9 và A … F : 4 bit nhị phân
• NHẬP: Chuỗi ‘0’ … ‘9’, ‘A’ … ‘F’

‘0’ … ‘9’

- 30h

0 …. 9

‘A’ ... ‘F’

- 37h

A ..... F

4 BIT

• XUẤT: 4 bit nhị phân = số HEX

4 BIT

0…9

+ 30h

‘0’ …. ‘9’

A ... F

+ 37h

‘A’ .... ‘F’

Assembly: Chapter 7 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

Ví dụ: Nhập số HEX 4 chữ số

5

BX

inHEX PROC
MOV CL, 4
XOR BX, BX
nhap: MOV AH, 01
INT 21h
CMP AL, 0Dh
JZ exit
CMP AL, 39h ; Phân biệt ‘0’..’9’ hay ‘A’…’F’
JA kytu
SUB AL, 30h ; ‘0’…’9’ – 30h = 0 … 9
JMP save
kytu: SUB AL, 37h ; ‘A’…’F’ – 37h = 0Ah … 0Fh
save: SHL BX, CL ; Dịch trái 4 bit
ADD BL, AL ; ghép 4 bit vừa nhập vào BL
JMP nhap
exit: RET
inHEX ENDP
Assembly: Chapter 7 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

MOVSB

LODSB

CMPSB

SCASB

MOVSW

LODSW

CMPSW

SCASW

Assembly: Chapter 7 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

7

4. Hướng xử lý (Chiều)
• DF = 0 : hướng tăng địa chỉ chuỗi (Lệnh CLD)

SI+1

• DF = 1: Hướng giảm địa chỉ chuỗi (Lệnh STD)

SI-1

6

Assembly: Chapter 7 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006

8

5. Tiền tố lập: REP, REPE, REPNE

7. Nạp chuỗi

•
•
•
...
1. Nhp xut snhphân
2. Nhp xut sthp lc phân
3. Lnh xlý chui
4. Hướng xlý
5. Tin tlp
6. Ghi vào chui (Store String)
7. Np tchui (Load String)
8. Chuyn chui (Move String)
9. So sánh chui (Compare strings)
10.Dò tìm trong chui (Scan String)
Chương 7
X lý ký s và Chui
Assembly: Chapter 7 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006 2
1. Nhp xut s nh phân
NHP snhphân tbàn phím: chui các ký s‘0’, ‘1’
XUT snhphân ra màn hình: Các BIT nhphân 0 và 1
‘0’ Bit 0- 30h
‘1’ Bit 1
- 30h
Ký S - 30h = S
Bit 0 ‘0’+ 30h
Bit 1 ‘1’+ 30h
S + 30h = Ký S
Assembly: Chapter 7 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006 3
Ví d: Th tc nhp 8 bit vào BL
nhapBIN PROC
MOV BL, 0 ; Xóa BL
MOV CX, 8 ; nhp đủ 8 bit thì dng
nhap: MOV AH, 01h ; Hàm nhp ký t
INT 21h
CMP AL, 0Dh ; nếu là phím Enter thì thôi nhp
JZ exit ; không phi Enter thì đổi sang bit
SHL BL, 1 ; Dch trái BL 1 bit
SUB AL, 30h ; Ký s- 30h = s
ADD BL, AL ; Chuyn bit t AL sang BL lưu trữ
LOOP nhap
exit: RET
nhapBIN ENDP
Assembly: Chapter 7 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2006 4
Ví d: Th tc in BL ra màn hình dng nh phân
outBIN PROC
MOV CX, 8 ; Xut 8 bit
xuat: MOV DL, 0
SHL BL, 1 ; CF cha MSB, xut ra màn hình
RCL DL, 1 ; đưa CF vào LSB ca AL
ADD DL, 30h ; S+ 30h = Ký s
MOV AH, 02h ; In ra màn hình
INT 21h
LOOP xuat
RET
outBIN ENDP
Chương 7: Lập trình hệ thống Xử lý chuỗi ký tự - Trang 2
Chương 7: Lập trình hệ thống Xử lý chuỗi ký tự - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chương 7: Lập trình hệ thống Xử lý chuỗi ký tự 9 10 119