Ktl-icon-tai-lieu

Chương 7 : Xác định nội lực và tính duyệt dầm chủ

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- §å ¸n tèt nghiÖp - - ThiÕt kÕ kü
thuËt
-
Ch¬ng VI
X¸c ®Þnh néi lùc vµ tÝnh duyÖt dÇm chñ
*
* *
I – kÝch th íc h×nh häc cña mÆt c¾t dÇm chñ
I.1 – KÝch thíc mÆt c¾t ngang dÇm
I.2 – S¬ ®å ph©n chia ®èt dÇm
II – TÝnh to¸n néi lùc dÇm chñ
II.1 – TÝnh néi lùc dÇm chñ giai ®o¹n thi c«ng
II.1.1 – Nguyªn t¾c tÝnh néi lùc dÇm chñ trong giai ®o¹n thi c«ng .
- Néi lùc trong dÇm c giai ®o¹n thi c«ng ®îc lÊy víi gi¸ trÞ lín nhÊt trong c¸c
giai ®o¹n thi c«ng øng víi s¬ ®å chÞu lùc t¬ng øng .
- C¸c giai ®o¹n thi c«ng bao gåm :
S¬ ®å 1 – Giai ®o¹n ®óc hÉng ®èi xøng vµ c¨ng chØnh d©y v¨ng.
- S¬ ®å : Bao gåm c¸c bíc 1 – 33 (theo tr×nh tù thi c«ng)
- T¶i träng :
+) Träng lîng b¶n th©n c¸c ®èt dÇm (tÜnh t¶i G§ I ) , DC
TT
= 10,92 T/m
+) T¶i träng thi c«ng tÝnh to¸n : q
TC
=1,5. 0,024 . 14/2 = 0,252 T/m.
+) Träng lîng 2 xe ®óc : P
XD
= 60 T.
+) Lùc c¨ng trong d©y v¨ng.
- NguyÔn V¨n VÜnh - Líp CÇu §êng Bé A K40
154
9
10
11
7
5
4
3
2
1
8
6
1'
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1'
2'
3'
4'
5'
6'
10'
11'
7'
8'
9'
HL
2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
10'
11'
Chương 7 : Xác định nội lực và tính duyệt dầm chủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 7 : Xác định nội lực và tính duyệt dầm chủ - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Chương 7 : Xác định nội lực và tính duyệt dầm chủ 9 10 201