Ktl-icon-tai-lieu

Chương 8. BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO MÁY ĐIỆN QUAY

Được đăng lên bởi phu_q.nam
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
210

Chöông

8

BAÛO VEÄ CHOÁNG SEÙT CHO MAÙY
ÑIEÄN QUAY
8.1 BAÛO VEÄ CAÙCH ÑIEÄN MAÙY ÑIEÄN QUAY CHOÁNG SOÙNG
SEÙT TRUYEÀN VAØO THEO ÑÖÔØNG DAÂY TREÂN KHOÂNG
Cuõng gioáng nhö baûo veä caùch ñieän traïm, bieän phaùp chuû yeáu ñeå baûo veä cho
caùch ñieän maùy ñieän quay laø duøng choáng seùt van. Nhöng vì möùc caùch ñieän xung
cuûa maùy ñieän quay khoâng cao nhö caùch ñieän traïm neân phaûi duøng loaïi choáng
seùt van ñaëc bieät coù ñaëc tính baûo veä toát hôn. Ñoù laø loaïi choáng seùt van coù khe
hôû caáu taïo hình xuyeán, daäp hoà quang theo kieåu thoåi töø, töøng nhoùm khe hôû
ñöôïc noái song song vôùi nhöõng ñieän dung vaø ñieän trôû ñeå caûi thieän ñieàu kieän
laøm vieäc cuûa khe hôû, coù ñieän trôû khoâng ñöôøng thaúng baèng vilit phaåm chaát cao
(loaïi PBM) hoaëc baèng tecvit coù khaû naêng cho qua doøng ñieän cao hôn (loaïi
PBT). Baûng 8.1 cho ta yù nieäm so saùnh veà möùc caùch ñieän xung cuûa caùch ñieän
chuû yeáu cuûa maùy ñieän quay vaø cuûa maùy bieán aùp cuõng nhö ñieän aùp dö cuûa caùc
loaïi choáng seùt van cuøng caáp ñieän aùp duøng baûo veä maùy ñieän.
Baûng 8.1
ÑAÏI LÖÔÏNG

THIEÁT BÒ

ÑIEÄN AÙP ÑÒNH MÖÙC, kV
3

6

11

Ñoä beàn xung ñaûm baûo cuûa caùch

Maùy bieán aùp

44

60

80

ñieän chuû yeáu, (kV)

Maùy ñieän quay

7,6

15,2

25,2

Ñieän aùp dö cuûa choáng seùt van khi
doøng ñieän xung baèng 3 kA (kV)

Loaïi PBM

9

17

28

Loaïi PBT

7

14

23,5

Coù theå thaáy deã daøng laø trong tröôøng hôïp naøy, chæ coù choáng seùt van loaïi
PBT (vôùi doøng ñieän phoái hôïp baèng 3kA) môùi coù ñieän aùp dö thaáp hôn möùc caùch
ñieän xung cuûa maùy ñieän quay, nhöng cuõng vôùi ñoä döï tröõ raát thaáp, döôùi 10%.

211

Do khoù khaên treân veà söï phoái hôïp giöõa ñaëc tính baûo veä cuûa choáng seùt van
vôùi ñoä beàn xung cuûa caùch ñieän maùy ñieän quay neân khoâng cho pheùp ñaáu tröïc
tieáp maùy phaùt ñieän coâng suaát lôùn hôn 15000 kVA vaø maùy buø ñoàng boä coâng suaát
lôùn hôn 20000 kVAr vaøo ñöôøng daây treân khoâng.
Ngoaøi taùc duïng leân caùch ñieän chuû yeáu, quaù ñieän aùp khí quyeån coøn taùc
duïng leân caùch ñieän doïc (giöõa caùc voøng daây) cuûa maùy ñieän vaø caùch ñieän cuûa
trung tính, do ñoù ñeå baûo veä caùch ñieän doïc caàn coù bieän phaùp giaûm ñoä doác soùng
tôùi khoâng quaù trò soá 5÷6kV/µs, vaø neáu ñeå baûo veä caû cho caùch ñieän cuûa trung
tính cuûa maùy phaùt ñieän (trong tröôøng hôïp ñieåm trung tính ñöa ra ngoaøi maùy)
phaûi giaûm ñoä doác soùng tôùi xuoáng döôùi 2kV/µs.
Ñeå giaûm ñoä doác soùng tôùi caàn ñaáu gaàn ...
210
Chöông
8
BAÛO VEÄ CHOÁNG SEÙT CHO MAÙY
ÑIEÄN QUAY
8.1 BAÛO VEÄ CAÙCH ÑIEÄN MAÙY ÑIEÄN QUAY CHOÁNG SOÙNG
SEÙT TRUYEÀN VAØO THEO ÑÖÔØNG DAÂY TREÂN KHOÂNG
Cuõng gioáng nhö baûo veä caùch ñieän traïm, bieän phaùp ch yeáu ñeå baûo veä cho
caùch ñieän maùy ñieän quay laø duøng choáng seùt van. Nhöng vì möùc caùch ñieän xung
cuûa maùy ñieän quay khng cao nhö caùch ñieän trm nn phaûi duøng loaïi choáng
seùt van ñaëc bieät coù ñaëc tính baûo veä toát hôn. Ñoù laø loi choáng seùt van coù khe
û caáu taïo hình xuyn, daäp hoà quang theo kieåu thoåi töø, töøng nhoùm khe hôû
ñöôïc noái song song vôùi nhöõng ñin dung vaø ñieän trôû ñeå caûi thieän ñieàu kieän
laøm vieäc cuûa khe û, coù ñieän trôû khng ñöôøng thaúng baèng vilit phaåm chaát cao
(loaïi PBM) hoaëc baèng tecvit coù kh naêng cho qua doøng ñieän cao hôn (loaïi
PBT). Baûng 8.1 cho ta nieäm so saùnh veà möùc caùch ñieän xung cuûa caùch ñieän
chuû yeáu cuûa my ñieän quay vaø cuûa maùy bin aùp cuõng nhö ñieän aùp cuûa caùc
loaïi choáng seùt van cuøng caáp ñieänp dng baûo v maùy ñieän.
Baûng 8.1
ÑAÏI LÖÔÏNG THIEÁT BÒ
ÑIEÄN AÙP ÑÒNH MÖÙC, kV
3 6 11
Ñoä beàn xung ñaûm baûo cuûa caùch
ñieän chuû yeáu, (kV)
Maùy bieán aùp 44 60 80
Maùy ñieän quay 7,6 15,2 25,2
Ñieän aùp dö cuûa choáng seùt van khi
doøng ñieän xung baèng 3 kA (kV)
Loaïi PBM 9 17 28
Loaïi PBT 7 14 23,5
Coù theå thaáy ddaøng laø trong tröôøng hôïp naøy, chæ c choáng seùt van loaïi
PBT (vôùi doøng ñieän phoái hôïp baèng 3kA) ùi coù ñieän aùp thaáp n möùc caùch
ñieän xung cuûa my ñieän quay, nhöng cuõng vôùi ñoä döï tröõ rt thaáp,ôùi 10%.
Chương 8. BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO MÁY ĐIỆN QUAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 8. BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO MÁY ĐIỆN QUAY - Người đăng: phu_q.nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chương 8. BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO MÁY ĐIỆN QUAY 9 10 22