Ktl-icon-tai-lieu

Chương 8 CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÍ SINH HỌC

Được đăng lên bởi doanlamnghethuong
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 8 CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÍ SINH HỌC
8.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÍ SINH HỌC
8.1.1. Một số loại vi khuẩn trong hệ thống xử lý nước thải Các nhà máy xử lý nước thải
thường dựa trên hoạt động phân hủy các
chất hữu cơ dạng dễ phân hủy sinh học của các nhóm vi sinh vật. Sự phân huỷ sinh học
này được tiến hành dưới điều kiện có oxy. Ví dụ oxy hoá 2 mg cacbon thì phải cần 2,67
mg oxy. Các nguyên tố hydro, lưu huỳnh và nitơ trong các chất hữu cơ - các nguyên tố
chính chứa trong nước thải, đòi hỏi một lượng oxy bổ sung cho quá trình oxy hoá chúng.
Các chất thải hữu cơ + O2 → CO2 + H2O +H2SO4 + NH4+ … + NO3- (C, H, O, N) Vi
khuẩn Dựa trên phương thức phát triển vi khuẩn được chia thành: + Các vi khuẩn dị
dưỡng (heterotrophic): Sử dụng các chất hữu cơ làm
nguồn năng lượng và nguồn cacbon để thực hiện các phản ứng sinh tổng hợp. Trong loại
này có các loại vi khuẩn hiếu khí (aerobic) có thể oxy hoá hoà tan khi phân huỷ chất hữu
cơ; vi khuẩn kị khí (anaerobic) có thể oxy hoá các chất hữu cơ mà không cần oxy tự do vì
chúng có thể sử đụng oxy liên kết trong nitrat và sunphat.
{CH2O} + O2 → CO2 + H2O + E Vi khuẩn hiếu khí {CH2O} + NO3- → CO2 + N2 +E
Vi khuẩn kị khí {CH2O} + SO42- → CO2 + H2S + E {CH2O} → các axit hữu cơ +
CO2 + H2O + E CH4 + CO2 + E Năng lượng E được dùng để tổng hợp tế bào mới và
một phần thoát ra
ở dạng nhiệt năng. + Các vi khuẩn tự dưỡng (aototrophic) có khả năng oxy hoá chất vô
cơ
để thu năng lượng và sử dụng CO2 làm nguồn cacbon cho quá trình sinh tổng hợp. Ví dụ:
các loại vi khuẩn nitơrat hoá, vi khuẩn lưu huỳnh, vi khuẩn sắt v.v...

+ Quá trình nitrat hoá (nitrification) nitrosomonas
2NH4+ + 3O2 → 2NO2- + 4H+ + 2H2O + E
76
nitrobacter 2NO2- + O2 → 2NO3- + E
+ Các vi khuẩn sắt: Có khả năng xúc tiến cho phản ứng oxy hoá Fe2+ tan trong nước
thành Fe(OH)3, [FeO(OH)] kết tủa.
vi khuẩn sắt Fe2+ nước + O2 → Fe3+(OH)3↓ + E
hoặc 4Fe2+ + 4H+ + O2 → 4Fe3+ + 2H2O + Các vi khuẩn lưu huỳnh: Có thể xúc tiến
cho phản ứng gây ăn mòn
thiết bị: H2S + O2 → H+SO4 + E
Vi khuẩn lưu huỳnh 8.1.2. Động học của phát triển vi sinh vật Trong những thiết kế xử lý
môi trường bằng phương pháp sinh học cần
thiết phải có sự kiểm soát về môi trường và quần thể sinh vật. Điều kiện môi trường ở
đây được thể hiện qua các thông số như độ pH, nhiệt độ, chất dinh dưỡng, hàm lượng oxi
hoà tan, các chất vi lượng... Những thông số môi trường này được kiểm soát để giữ mức
độ thích hợp đối với đời sống và sự phát triển của vi sinh vật.
Sinh trưởng phát triển vi sinh vật thường ...
Chương 8 CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÍ SINH HỌC
8.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÍ SINH HỌC
8.1.1. Một số loại vi khuẩn trong hệ thống xử lý nước thải Các nhà máy xử lý nước thải
thường dựa trên hoạt động phân hủy các
chất hữu cơ dạng dễ phân hủy sinh học của các nhóm vi sinh vật. Sự phân huỷ sinh học
này được tiến hành dưới điều kiện có oxy. Ví dụ oxy hoá 2 mg cacbon thì phải cần 2,67
mg oxy. Các nguyên tố hydro, lưu huỳnh và nitơ trong các chất hữu cơ - các nguyên tố
chính chứa trong nước thải, đòi hỏi một lượng oxy bổ sung cho quá trình oxy hoá chúng.
Các chất thải hữu cơ + O2 → CO2 + H2O +H2SO4 + NH4+ … + NO3- (C, H, O, N) Vi
khuẩn Dựa trên phương thức phát triển vi khuẩn được chia thành: + Các vi khuẩn dị
dưỡng (heterotrophic): Sử dụng các chất hữu cơ làm
nguồn năng lượng và nguồn cacbon để thực hiện các phản ứng sinh tổng hợp. Trong loại
này có các loại vi khuẩn hiếu khí (aerobic) có thể oxy hoá hoà tan khi phân huỷ chất hữu
cơ; vi khuẩn kị khí (anaerobic) có thể oxy hoá các chất hữu cơ mà không cần oxy tự do vì
chúng có thể sử đụng oxy liên kết trong nitrat và sunphat.
{CH2O} + O2 → CO2 + H2O + E Vi khuẩn hiếu khí {CH2O} + NO3- → CO2 + N2 +E
Vi khuẩn kị khí {CH2O} + SO42- → CO2 + H2S + E {CH2O} → các axit hữu cơ +
CO2 + H2O + E CH4 + CO2 + E Năng lượng E được dùng để tổng hợp tế bào mới và
một phần thoát ra
ở dạng nhiệt năng. + Các vi khuẩn tự dưỡng (aototrophic) có khả năng oxy hoá chất vô
để thu năng lượng và sử dụng CO2 làm nguồn cacbon cho quá trình sinh tổng hợp. Ví dụ:
các loại vi khuẩn nitơrat hoá, vi khuẩn lưu huỳnh, vi khuẩn sắt v.v...
Chương 8 CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÍ SINH HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 8 CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÍ SINH HỌC - Người đăng: doanlamnghethuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Chương 8 CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÍ SINH HỌC 9 10 263