Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 8. ĐỘNG HOÁ HỌC

Được đăng lên bởi xuan-thanh-tran
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 8. ĐỘNG HOÁ HỌC
• Phần nhiệt động hóa học đã cho phép chúng ta xác định
được khả năng tự diễn tiến của một quá trình.
• Động hóa học nghiên cứu vận tốc của các giai đoạn cũng
như các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc.
• Nghiên cứu về động hóa học cho phép chúng ta lựa chọn
được những điều kiện tối ưu để tiến hành phản ứng mang
lại hiệu suất cao trong sản xuất.
Genaral chemistry

ThS. Nguyễn Thị Hoài

1

How do the alkali metals react with water?

V = k CmA.CnB

Genaral chemistry

ThS. Nguyễn Thị Hoài

2

CHƯƠNG 8. ĐỘNG HOÁ HỌC
8 .1

Vận tốc phản ứng

8 .2

Ảnh hưởng của nồng độ

8 .3

Ảnh hưởng của nhiệt độ

8 .4

Ảnh hưởng của xúc tác

Genaral chemistry

ThS. Nguyễn Thị Hoài

3

8.1 VẬN TỐC PHẢN ỨNG
• Vận tốc của phản ứng hóa học là đại lượng đặc trưng cho
diễn biến nhanh hay chậm của một phản ứng hóa học.
• Vận tốc của phản ứng hóa học là biến thiên nồng độ của
một trong những chất tham gia phản ứng hoặc chất thành
trong một đơn vị thời gian.
V=±

Genaral chemistry

Nồng độ sau – nồng độ trước
Thời gian sau – thời gian trước
ThS. Nguyễn Thị Hoài

= ±

∆[C]
∆t
4

8.1 VẬN TỐC PHẢN ỨNG
Phương trình động học phản ứng
A + B

C + D

Tốc độ trung bình của phản ứng: Vtb = ± ∆C/∆t
Vtb =

-∆[A]
∆t

=

∆[D]
∆[C]
-∆[B]
=
=
∆t
∆t
∆t

-d[A]
V=
dt

Tốc độ tức thời của phản ứng
(xét trong một khoảng thời gian rất nhỏ):
V = lim v ∆t→0 = ± dC/dt
Genaral chemistry

ThS. Nguyễn Thị Hoài

5

8.2 ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ
8 .2 .1

Định luật tác dụng khối lượng

8 .2 .2

Phản ứng một chiều bậc nhất

8 .2 .3

Phản ứng một chiều bậc hai

8 .2 .4

Phản ứng một chiều bậc ba

Genaral chemistry

ThS. Nguyễn Thị Hoài

6

8.2.1 Định luật tác dụng khối lượng
Muốn cho phản ứng xảy ra thì các phân tử phải va chạm
với nhau. Số va chạm càng lớn thì vận tốc phản ứng càng
lớn.
Năm 1864 hai nhà bác học Gulbe và Waage khi nghiên cứu
sự phụ thuộc của vận tốc vào nồng độ đã đưa ra định luật
tác dụng khối lượng: “Ở nhiệt độ không đổi vận tốc phản
ứng tỉ lệ thuận với tích số nồng độ các chất phản ứng
(kèm theo số mũ).”
Genaral chemistry

ThS. Nguyễn Thị Hoài

7

8.2.1 Định luật tác dụng khối lượng
aA + bB = cC + dD
Tốc độ phản ứng theo định luật tác dụng khối lượng được
biểu diễn bằng công thức:

V = k CmA.CnB
k: hằng số tốc độ của phản ứng.
CA và CB: nồng độ mol/l của A và B tại thời điểm
khảo sát.
m, n: bậc phản ứng của chất A và B.
Với phản ứng đồng thể đơn giản thì: V = k CaA.CbB

8

8.2.1 Định luật tác dụng khối lượng
• Đối với chất khí nồng độ được thay thế bằng áp suất
riêng phần của ...
Phần nhiệt động hóa học đã cho phép chúng ta xác định
được khả năng tự diễn tiến của một quá trình.
Động hóa học nghiên cứu vận tốc của các giai đoạn cũng
CHƯƠNG 8. ĐỘNG HOÁ HỌC
như các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc.
Nghiên cứu về động hóa học cho phép chúng ta lựa chọn
được những điều kiện tối ưu để tiến hành phản ứng mang
lại hiệu suất cao trong sản xuất.
1Genaral chemistry ThS. Nguyễn Thị Hoài
CHƯƠNG 8. ĐỘNG HOÁ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 8. ĐỘNG HOÁ HỌC - Người đăng: xuan-thanh-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
CHƯƠNG 8. ĐỘNG HOÁ HỌC 9 10 983