Ktl-icon-tai-lieu

Chương 8 - Hệ thống điều khiển khí nén và điện khí nén

Được đăng lên bởi Hắc Đạo
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 7400 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Ch−ơng 8: hệ thống điều khiển khí nén và điện
khí nén
8.1. hệ thống điều khiển khí nén
8.1.1. Biểu đồ trạng thái
+/ Biểu đồ trạng thái biểu diễn trạng thái các phần tử trong mạch, mối liên giữa các
phần tử và trình tự chuyển mạch của các phần tử.
+/ Trục tọa độ thẳng đứng biểu diễn trạng thái (hành trình chuyển động, áp suất,
góc quay, ...), trục tọa độ nằm ngang biểu diễn các b−ớc thực hiện hoặc thời gian hành
trình. Hành trình làm việc đ−ợc chia thành các b−ớc, sự thay đổi trạng thái trong các
b−ớc đ−ợc biểu diễn bằng đ−ờng đậm, sự liên kết các tín hiệu đ−ợc biểu diễn bằng
đ−ờng nét mảnh và chiều tác động biểu diễn bằng mũi tên.
+/ Xilanh đi ra ký hiệu dấu (+), lùi về ký hiệu (-).
+/ Các phần tử điều khiển ký hiệu vị trí “0” và vị trí “1” (hoặc “a”, “b”).
+/ Một số ký hiệu biểu diễn biểu đồ trạng thái:
p

t

Phần tử tín hiệu
tác động bằng cơ

Phần tử áp suất

Phần tử thời gian

Liên kết OR

Liện kết AND

Tín hiệu rẽ nhánh

8.1.2. Các ph−ơng pháp điều khiển
Bao gồm các ph−ơng pháp sau
+/ Điều khiển bằng tay: điều khiển trực tiếp và điều khiển gián tiếp
+/ Điều khiển theo thời gian
+/ Điều khiển theo hành trình
+/ Điều khiển theo tầng
+/ Điều khiển theo nhịp.
a. Điều khiển bằng tay
+/ Điều khiển trực tiếp

108

1.0

+
-

A

1.2
X

P

A

1.1

0

1

R

0

1
P

R

Biểu đồ trạng thái
Ký hiệu

Tên gọi

Vị trí

Xilanh một
chiều
Van đảo
chiều 3/2

1.0
1.2
1.1

1

Trạng thái
3
4
5

2

6

(+)
(-)
1
0
1
0

Nút ấn 3/2

+/ Điều khiển gián tiếp
1.0

+
-

A

1.3
X

1
P

A

1.1
1
P

Y

0

R 1.2

0

A
1
P

R

Biểu đồ trạng thái

109

0
R

Ký hiệu

Tên gọi

Vị trí

Xilanh một
chiều
Van đảo
chiều 3/2

1.0
1.3
1.2

2

6

(+)
(-)
1
0
1
0
1
0

Nút ấn 3/2

1.1

1

Trạng thái
3
4
5

Nút ấn 3/2

b. Điều khiển theo thời gian
1.0

+
-

1.3
X

A

B
Y

0

1

1.2
S
A

1.1
1
P

A

PR
X

1

0

0
P

R

Biểu đồ trạng thái
Ký hiệu
1.0
1.3
1.2
1.1

Tên gọi
Xilanh hai
chiều
Van đảo
chiều 5/2
Phần tử thời
gian
Nút ấn 3/2

Vị trí

1

(+)
(-)
1
0
1
0
1
0

110

2

Trạng thái
3
4
5

t

6

R

Điều khiển theo thời gian có chu kỳ tự động
1.0

1.4
X
1.2

S

1
P

B
Y

0

1

A

X

A

1.3

PR

A

X

0

1

R

P

A

1.1

0

0

1
P

R

Biểu đồ trạng thái
Ký hiệu
1.0
1.4
1.3
1.2
1.1

Tên gọi
Xilanh hai
chiều
Van đảo
chiều 5/2
Phần tử
thời gian
Phần tử
thời gian
Nút ấn 3/2

Vị
trí
(+)
(-)
1
0
1
0
1
0
1
0

1

111

2

Trạng thái
3 4 5

6

7

R

c. Điều khiển theo hành trình
1.0

1.4
X

A
1

Y

0
PR

0

1

1.3

B

S

A 1.2

P

1.2

A

1.3

0

1
P

R

R

A

1.1

0

1
P

R

Biểu đồ trạng thái
Ký hiệu
1.0
1.4
...
Ch¬ng 8: hÖ thèng ®iÒu khiÓn khÝ nÐn vµ ®iÖn
khÝ nÐn
8.1. hÖ thèng ®iÒu khiÓn khÝ nÐn
8.1.1. BiÓu ®å tr¹ng th¸i
+/ BiÓu ®å tr¹ng th¸i biÓu diÔn tr¹ng th¸i c¸c phÇn tö trong m¹ch, mèi liªn gi÷a c¸c
phÇn tö vµ tr×nh tù chuyÓn m¹ch cña c¸c phÇn tö.
+/ Trôc täa ®é th¼ng ®øng biÓu diÔn tr¹ng th¸i (hµnh tr×nh chuyÓn ®éng, ¸p suÊt,
gãc quay, ...), trôc täa ®é n»m ngang biÓu diÔn c¸c bíc thùc hiÖn hoÆc thêi gian hµnh
tr×nh. Hµnh tr×nh lµm viÖc ®îc chia thµnh c¸c bíc, sù thay ®æi tr¹ng th¸i trong c¸c
bíc ®îc biÓu diÔn b»ng ®êng ®Ëm, sù liªn kÕt c¸c tÝn hiÖu ®îc biÓu diÔn b»ng
®êng nÐt m¶nh vµ chiÒu t¸c ®éng biÓu diÔn b»ng mòi tªn.
+/ Xilanh ®i ra ký hiÖu dÊu (+), lïi vÒ ký hiÖu (-).
+/ C¸c phÇn tö ®iÒu khiÓn ký hiÖu vÞ trÝ “0” vµ vÞ trÝ “1” (hoÆc “a”, “b”).
+/ Mét sè ký hiÖu biÓu diÔn biÓu ®å tr¹ng th¸i:
p
PhÇn tö tÝn hiÖu
t¸c ®éng b»ng c¬
PhÇn tö ¸
p
suÊt
t
Liªn kÕt OR
PhÇn tö thêi
g
ian
LiÖn kÕt AND
TÝn hiÖu rÏ nh¸nh
8.1.2. C¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn
Bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p sau
+/ §iÒu khiÓn b»ng tay: ®iÒu khiÓn trùc tiÕp vµ ®iÒu khiÓn gi¸n tiÕp
+/ §iÒu khiÓn theo thêi gian
+/ §iÒu khiÓn theo hµnh tr×nh
+/ §iÒu khiÓn theo tÇng
+/ §iÒu khiÓn theo nhÞp.
a. §iÒu khiÓn b»ng tay
+/ §iÒu khiÓn trùc tiÕp
108
Chương 8 - Hệ thống điều khiển khí nén và điện khí nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 8 - Hệ thống điều khiển khí nén và điện khí nén - Người đăng: Hắc Đạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Chương 8 - Hệ thống điều khiển khí nén và điện khí nén 9 10 684