Ktl-icon-tai-lieu

Chương 8 : Tính tóan và kiểm duyệt dây văng

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- §å ¸n tèt nghiÖp - - ThiÕt kÕ kü
thuËt
-
Ch¬ng VII
TÝnh to¸n vµ kiÓm duyÖt d©y v¨ng
*
* *
I – §Æc ®iÓm cÊu t¹o cña hÖ d©y v¨ng
I.1 – S¬ ®å ph©n bè d©y v¨ng.
I.2 – C¸c tÝnh chÊt cña thÐp lµm d©y v¨ng.
- Sö dông lo¹i c¸p C§C lo¹i bã xo¾n 7 sîi cña h·ng VSL cã c¸c chØ tiªu nh sau :
+) §êng kÝnh danh ®Þnh : 15,2 mm
+) DiÖn tÝch mÆt c¾t danh ®Þnh : 140 mm
2
+) Giíi h¹n ch¶y : f
py
= 1670 Mpa
+) Giíi h¹n bÒn : f
pu
= 1860 Mpa
- M« ®un ®µn håi : E
PS
= 197000 Mpa
II – TÝnh to¸n néi lùc trongy v¨ng.
II.1 – TÝnh néi lùc d©y v¨ng trong giai ®o¹n thi c«ng
II.1.1 – Nguyªn t¾c tÝnh néi lùc d©y v¨ng trong giai ®o¹n thi c«ng .
- Néi lùc trong d©y v¨ng giai ®o¹n thi c«ng ®îc lÊy víi gi¸ trÞ lín nhÊt trong c¸c
giai ®o¹n thi c«ng øng víi s¬ ®å chÞu lùc t¬ng øng .
- C¸c giai ®o¹n thi c«ng bao gåm :
S¬ ®å 1 – Giai ®o¹n ®óc hÉng ®èi xøng vµ c¨ng chØnh d©y v¨ng.
- S¬ ®å : Bao gåm c¸c bíc 1 – 33 (theo tr×nh tù thi c«ng)
- T¶i träng :
+) Träng lîng b¶n th©n c¸c ®èt dÇm ( tÜnh t¶i giai ®o¹n I ) ,
DC
TT
= 10,92 T/m
+) T¶i träng thi c«ng tÝnh to¸n : q
TC
=1,5. 0,024 . 14/2 = 0,252 T/m.
+) Träng lîng 2 xe ®óc : P
XD
= 60 T.
+) Lùc c¨ng trong d©y v¨ng.
- NguyÔn V¨n VÜnh - Líp CÇu §êng Bé A K40
201
9
10
11
7
5
4
3
2
1
8
6
1'
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1'
2'
3'
4'
5'
6'
10'
11'
7'
8'
9'
HL
2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
10'
11'
Chương 8 : Tính tóan và kiểm duyệt dây văng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 8 : Tính tóan và kiểm duyệt dây văng - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 8 : Tính tóan và kiểm duyệt dây văng 9 10 985