Ktl-icon-tai-lieu

Chương 9 Nguyên lý biến đổi phi tuyến

Được đăng lên bởi quangson.hanpro
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 9
Nguyên lý biến đổi phi tuyến
tóm tắt lý thuyết
Thông số phi tuyến là thông số có đặc tuyến đặc trưng là một hàm không
tuyến tính (hàm phi tuyến)- không phải là một hàm bậc nhất.Ví dụ:
- Đặc tuyến Von –Ampe của diot khi được phân cực thuận.
- Đặc tuyến Von-Ampe của cuộn dây lõi thép làm việc trong chế độ bão
hoà từ*.
- Quan hệ giữa điện dung của diot biến dung varicap và điện áp ngược
đặn lên nó C(u)-một hàm phi tuyến.
Mạch có từ một thông số là phi tuyến trở lên-mạch phi tuyến- có các
đặc điểm khác hẳn với mạch tuyến tính đã xét từ chương 1 đến chương 8.Các
đặc điểm đó là:
-Mạch đặc trưng bằng một hoặc một hệ phương trình vi phân phi tuyếnkhông có cách giải tổng quát.
-Không áp dụng được nguyên lý xếp chồng.
-Mạch có khả năng làm giàu phổ của tín hiệu.
Vấn đề đầu tiên cần quan tâm khi phân tích mạch phi tuyến là vấn đề
tiệm cận đặc tuyến theo số liệu thực nghiệm. Để lập quan hệ giải tích của một
đặc tuyến nào đó theo số liệu thực nghiệm thường sử dụng phương pháp nội
suy trong một đoạn hữu hạn của đặc tuyến.Hàm nội suy có thể sử dụng nhiều
dạng hàm nhưng thông dụng nhất là đa thức luỹ thừa.
Để phân tích phổ của tín hiệu trong quá trình biến đổi phi tuyến thường
sử dụng các phương pháp đồ thị 3,5,7toạ độ để xác định các biên độ sóng hài.
Phương pháp 3 toạ độ ứng với t=0,


và - có cho 3 thành phần tần
2

số ( Đặc tuyến Von-Ampe hình 9.1.) được xác định:
Thành phần 1 chiều:

I0 

I max  I min  2 I 00
4

I max  I min
(9.1)
2
I
 I min  2I 00
I 2 m  max
Thành phần hài bậc 2:
4
 

Phương pháp 5 toạ độ ứng với t=0, , , 2 và - có cho 5 thành
3 2
3
d
* Khi có dòng điện chạy qua một cuộn dây có lõi thép thì có quan hệ u 
dt
,từ thông  là đại lượng phụ thuộc vào độ từ thẩm  của lõi thép,mà  lại phụ

Thành phần tần số cơ bản: I 1m 

thuộc vào dòng điện i nên quan hệ u(i) là quan hệ phị tuyến.

233

phần tần số ( Đặc tuyến Von-Ampe hình 9.2.) được xác định:

( I max  I min )  2( I1  I 2 )
6
(I
 I )  ( I1  I 2 )
Thành phần tần số cơ bản: I 1m  max min
3
I
 I min  2 I 00
I 2 m  max
Thành phần hài bậc 2:
4
(I
 I min )  2( I1  I 2 )
I 3m  max
Thành phần hài bậc 3:
6
(I
 I min )  4( I1  I 2 )  6 I 00
I 4 m  max
Thành phần hài bậc 4:
12

Thành phần 1 chiều:

I0 

Cũng theo cách trên có thể lấy thêm 2 toạ độ nữa là

(9.2)



vµ 5 được
6
6

phương pháp 7 toạ độ.
Phương pháp cung bội áp dụng các công thức biến đổi lượng giác sẽ có
thể xác định được các thành phần hài tuỳ theo đa thức luỹ thừa lấy đến bậc bao
nhiêu. Đa thức lu...
Chương 9
Nguyên lý biến đổi phi tuyến
tóm tắt lý thuyết
Thông số phi tuyến thông số đặc tuyến đặc trưng một hàm không
tuyến tính (hàm phi tuyến)- không phải là một hàm bậc nhất.Ví dụ:
- Đặc tuyến Von –Ampe của diot khi được phân cực thuận.
- Đặc tuyến Von-Ampe của cuộn dây lõi thép làm việc trong chế độ bão
hoà từ*.
- Quan hệ giữa điện dung của diot biến dung varicap điện áp ngược
đặn lên nó C(u)-một hàm phi tuyến.
Mạch từ một thông số phi tuyến trở lên-mạch phi tuyến- các
đặc điểm khác hẳn với mạch tuyến tính đã xét t chương 1 đến chương 8.Các
đặc điểm đó là:
-Mạch đặc trưng bằng một hoặc một hệ phương trình vi phân phi tuyến-
không có cách giải tổng quát.
-Không áp dụng được nguyên lý xếp chồng.
-Mạch có khả năng làm giàu phổ của tín hiệu.
Vấn đề đầu tiên cần quan tâm khi phân tích mạch phi tuyến là vấn đề
tiệm cận đặc tuyến theo số liệu thực nghiệm. Để lập quan hệ giải tích của một
đặc tuyến o đó theo số liệu thực nghiệm thường sử dụng phương pháp nội
suy trong một đoạn hữu hạn của đặc tuyến.Hàm nội suy thể sử dụng nhiều
dạng hàm nhưng thông dụng nhất là đa thức luỹ thừa.
Để phân tích phổ của tín hiệu trong quá trình biến đổi phi tuyến thường
sử dụng các phương pháp đồ thị 3,5,7toạ độ để xác định các biên độ sóng hài.
Phương pháp 3 toạ độ ứng với t=0,
2
- cho 3 thành phần tần
số ( Đặc tuyến Von-Ampe hình 9.1.) được xác định:
Thành phần 1 chiều:
4
2
00
0
III
I
minmax
Thành phần tần số cơ bản:
2
1
minmax
m
II
I
(9.1)
Thành phần hài bậc 2:
4
2
00
2
III
I
minmax
m
Phương pháp 5 toạ độ ứng với t=0,
3
,
2
, 2
3
- có cho 5 thành
* Khi dòng điện chạy qua một cuộn y lõi thép thì quan hệ
dt
d
u
,từ thông
đại lượng phụ thuộc vào độ từ thẩm
của lõi thép,mà
lại phụ
thuộc vào dòng điện i nên quan hệ u(i) là quan hệ phị tuyến.
233
Chương 9 Nguyên lý biến đổi phi tuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 9 Nguyên lý biến đổi phi tuyến - Người đăng: quangson.hanpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Chương 9 Nguyên lý biến đổi phi tuyến 9 10 876