Ktl-icon-tai-lieu

Chương 9. QUÁ ĐIỆN ÁP NỘI BỘ NHỮNG TÍNH CHẤT CHUNG CỦA QUÁ ĐIỆN ÁP NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN.pdf

Được đăng lên bởi phu_q.nam
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
218

Chöông

9

QUAÙ ÑIEÄN AÙP NOÄI BOÄ NHÖÕNG TÍNH CHAÁT CHUNG CUÛA
QUAÙ ÑIEÄN AÙP NOÄI BOÄ TRONG HEÄ
THOÁNG ÑIEÄN
9.1 PHAÂN LOAÏI QUAÙ ÑIEÄN AÙP NOÄI BOÄ
Quaù ñieän aùp noäi boä xaûy ra khi coù söï thay ñoåi cheá ñoä laøm vieäc trong heä
thoáng ñieän. Söï chuyeån töø moät cheá ñoä laøm vieäc naøy sang moät cheá ñoä laøm vieäc
khaùc gaén lieàn vôùi söï phaân boá laïi naêng löôïng ñieän tröôøng vaø töø tröôøng tích luyõ
trong caùc ñieän dung vaø ñieän caûm cuûa maïch, keøm theo quaù trình dao ñoäng quaù
ñoä vaø gaây neân quaù ñieän aùp.
Nguyeân nhaân tröïc tieáp laøm phaùt sinh quaù ñieän aùp noäi boä coù theå laø nhöõng
thao taùc ñoùng caét caùc phaàn töû cuûa heä thoáng trong cheá ñoä laøm vieäc bình thöôøng
(nhö ñoùng caét moät ñöôøng daây khoâng taûi, caét moät maùy bieán aùp khoâng taûi),
nhöng cuõng coù theå laø do baûn thaân cuûa nhöõng tình traïng söï coá khaùc nhau trong
heä thoáng ñieän nhö chaïm ñaát, ngaén maïch, ñöùt daây...
Theo ñieàu kieän laøm vieäc cuûa caùch ñieän, thöôøng coù theå chia quaù ñieän aùp
noäi boä thaønh hai nhoùm chính.
Nhoùm I: Quaù ñieän aùp thao taùc

Xaûy ra khi ñoùng caét caùc phaàn töû cuûa heä thoáng trong cheá ñoä laøm vieäc bình
thöôøng vaø sau söï coá cuõng nhö khi xaûy ra chaïm ñaát baèng hoà quang. Noùi chung,
loaïi quaù ñieän aùp naøy ñeàu coù keøm theo söï xuaát hieän hoà quang. Thuoäc nhoùm I
coù:
1- Quaù ñieän aùp khi caét phuï taûi ñieän dung nhö caét ñöôøng daây daøi
khoâng taûi, caét boä tuï ñieän buø.

219

2- Quaù ñieän aùp khi ñoùng ñöôøng daây daøi, ñaëc bieät ôû caùc maùy caét
coù boä phaän töï ñoäng ñoùng laïi .
3- Quaù ñieän aùp khi caét nhöõng doøng ñieän ñieän caûm beù, ñaëc bieät
khi caét maùy bieán aùp khoâng taûi, ñoäng cô khoâng ñoàng boä vaø
maùy buø.
4- Quaù ñieän aùp khi chaïm ñaát baèng hoà quang khoâng oån ñònh
trong löôùi coù trung tính caùch ñieän vaø trung tính noái ñaát coäng
höôûng.
Nhoùm II: Quaù ñieän aùp coäng höôûng

Gaây neân bôûi nhöõng dao ñoäng coäng höôûng trong heä thoáng. Thuoäc nhoùm II coù:
1- Quaù ñieän aùp coäng höôûng ôû taàn soá laøm vieäc (coäng höôûng ñieàu hoøa)
2- Quaù ñieän aùp coäng höôûng ôû taàn soá cao
3- Quaù ñieän aùp coäng höôûng ôû taàn soá thaáp hôn taàn soá nguoàn
4- Quaù ñieän aùp coäng höôûng tham soá xaûy ra do söï thay ñoåi chu kyø tham soá
cuûa maïch.
Quaù ñieän aùp noäi boä ñöôïc ñaëc tröng bôûi caùc tham soá sau:

- Trò soá cöïc ñaïi, ñöôïc ñaëc tröng bôûi boäi soá cuûa bieân ñoä ñieän aùp pha ñònh
möùc
- Thôøi gian duy trì cuûa quaù ñieän aùp ...
218
Chöông
9
QUAÙ ÑIEÄN AÙP NOÄI BOÄ -
NHÖÕNG TÍNH CHAÁT CHUNG CUÛA
QUAÙ ÑIEÄN AÙP NOÄI BOÄ TRONG HEÄ
THOÁNG ÑIEÄN
9.1 PHAÂN LOAÏI QUAÙ ÑIEÄN AÙP NOÄI BOÄ
Quñieän p noäi boä xaûy ra khi coù söï thay ñoåi chñlaøm vieäc trong h
thoáng ñieän. Söï chuyeån töø moät cheá ñlaøm vieäc naøy sang moät cheá ñoä laøm vieäc
khaùc gaén lieàn vôùi söï phaân boá laïi naêng löôïng ñieän tröôøng vaø töø tröôøng ch luyõ
trong caùc ñieän dung vaø ñieän caûm cuûa maïch, keøm theo quaù trình dao ñoäng quaù
ñoä vaø gaây neân quaù ñieän aùp.
Nguyeân nhaân tröïc tieáp laøm phaùt sinh quñieän aùp noäi bcoù theå laø nhöõng
thao taùc ñoùng caét caùc phaàn töû cuûa heä thoáng trong cheá ñoä laøm vieäcnh thöôøng
(n ñoùng caét moät ñöôøng daây khoâng taûi, caét moät maùy bieán aùp khoâng taûi),
nhöng cuõng coù theå ldo baûn thaân cuûa nhöõng tình traïng söï c khaùc nhau trong
heä thoáng ñieän nchaïm ñaát, ngaén maïch, ñöùt daây...
Theo ñieàu kieän laøm vieäc cuûa caùch ñieän, thöôøng coù theå chia quaù ñieän aùp
noäi boä thaønh hai nhoùm chính.
Nhoùm I: Quaù ñieän aùp thao taùc
Xaûy ra khi ñoùng caét caùc phaàn töû cuûa heä thoáng trong cheá ñ laøm vieäc bình
thöôøng vsau söï ccuõng nhö khi xaûy ra chaïm ñaát bng hoà quang. Noùi chung,
loaïi quaù ñieän aùp naøy ñeàu coù keøm theo söï xuaát hieän hoà quang. Thuoäc nhoùm I
coù:
1- Quaù ñieän p khi caét phuï taûi ñieän dung nhö caét ñöôøng daây daøi
khoâng taûi, caét boä tñieän buø.
Chương 9. QUÁ ĐIỆN ÁP NỘI BỘ NHỮNG TÍNH CHẤT CHUNG CỦA QUÁ ĐIỆN ÁP NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 9. QUÁ ĐIỆN ÁP NỘI BỘ NHỮNG TÍNH CHẤT CHUNG CỦA QUÁ ĐIỆN ÁP NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN.pdf - Người đăng: phu_q.nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chương 9. QUÁ ĐIỆN ÁP NỘI BỘ NHỮNG TÍNH CHẤT CHUNG CỦA QUÁ ĐIỆN ÁP NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN.pdf 9 10 892