Ktl-icon-tai-lieu

Chương 9 : Tính tóan bản mặt cầu - Dầm ngang

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- §å ¸n tèt nghiÖp -
-
ThiÕt kÕ kü
thuËt
-
Ch¬ng IX
TÝnh to¸n b¶n mÆt cÇu dÇm ngang.
*
* *
PhÇn 1 : TÝnh to¸n b¶n mÆt cÇu
I – kÝch th íc h×nh häc cña mÆt c¾t dÇm chñ
I.1 – KÝch thíc mÆt c¾t ngang cÇu
I.2 – CÊu t¹o b¶n mÆt cÇu
- BÒ réng b¶n mÆt cÇu : B = 14 m . Theo gi¶i ph¸p kÕt cÊu ngang th× ®èi víi kÕt cÊu
mÆt cÇu cã bÒ réng 12 < B < 16 m th× ph¶i thiÕt kÕ D¦L ngang b¶n mÆt cÇu .
- ChiÒu dµy b¶n mÆt cÇu : h
b
= 25 cm.
- ChiÒu dµi nhÞp tÝnh to¸n b¶n mÆt cÇu : L = 760 cm.
- ChiÒu dµi phÇn c¸nh hÉng : h
hang
= 300 cm.
I.3 – CÊu t¹o c¸c líp kÕt cÊu ¸o ®êng
- Líp bª t«ng Atphalt : 5 cm.
- Líp bª t«ng b¶o vÖ : 3 cm
- Líp chèng thÊm : 3 cm.
- Líp bª t«ng mui luyÖn : 1,03 cm
- ChiÒu dµy trung b×nh líp phñ mÆt cÇu : h
mc
= 12,03 cm.
I.4 – Nguyªn t¾c tÝnh to¸n b¶n mÆt cÇu.
- dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch gÇn ®óng ®Ó thiÕt b¶n mÆt cÇu BTCT liÒn khèi
®óc t¹i chç . (§iÒu 4.6.2.1.6).
- TiÕt diÖn tÝnh to¸n b¶n mÆt cÇu : Khi tÝnh to¸n thiÕt kÕ th× ta tÝnh cho mÆt c¾t b¶n
cã bÒ réng b = 100 cm.
- M« h×nh tÝnh to¸n b¶n : tÝnh to¸n b¶n mÆt cÇu theo s¬ ®å dÇm gi¶n ®¬n hoÆc dÇm
liªn tôc víi c¸c gèi c¸c dÇm chñ vµ gi¶ thiÕt lµ c¸c dÇm c ®é cøng tuyÖt
®èi. Nh vËy cã nghÜa lµ kh«ng kÓ ®Õn hiÖn tîng ngµm cña b¶n víi dÇm chñ . Do ®ã
khi tÝnh to¸n m«men phÇn gi÷a cña b¶n th× ta sÏ kh«ng xÕp t¶i träng lªn phÇn §AH
c¸nh hÉng ®Ó t¹o nªn hiÖu øng bÊt lîi nhÊt, ®ång thêi khi tÝnh to¸n m«men ©m t¹i
gèi ®ì th× kh«ng xÕp t¶i träng lªn phÇn §AH ë gi÷a b¶n.
- MÆt c¾t tÝnh to¸n hiÖu øng lùc :
+) TÝnh M
+
: tÝnh to¸n cho mÆt c¾t gi÷a nhÞp b¶n.
+) TÝnh M
-
: tÝnh to¸n cho mÆt c¾t gèi ®ì (t¹i vÞ trÝ dÇm chñ).
II – TÝnh to¸n néi lùc b¶n mÆt cÇu
II.1 – t¶i träng tÝnh to¸n b¶n mÆt cÇu
- NguyÔn V¨n VÜnh - Líp CÇu §êng Bé A K40
209
Chương 9 : Tính tóan bản mặt cầu - Dầm ngang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 9 : Tính tóan bản mặt cầu - Dầm ngang - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chương 9 : Tính tóan bản mặt cầu - Dầm ngang 9 10 431