Ktl-icon-tai-lieu

Chương 9: uốn ngang phẳng

Được đăng lên bởi Lê Bền Phạm
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1979 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 9
UỐN NGANG PHẲNG

A. Môc ®Ých - Yªu cÇu

1. Môc ®Ých
2. Yªu cÇu

B. Néi dung bµi gi¶ng
9.1. Néi lùc vµ biÓu ®å néi lùc
9.2. Uèn thuÇn tuý

9.1. Néi lùc vµ biÓu ®å néi lùc
9.1.1. Kh¸i niÖm chung

a. Khái niệm: NÕu trôc cña mét thanh bÞ
uèn cong d­íi t¸c dông cña ngo¹i lùc th×
ta gäi thanh ®ã chÞu uèn.

b.Ví dụ: Quan s¸t

- Mét ng­êi nh¶y cÇu
- Thanh cã mÆt c¾t ®èi xøng
q
m

H. 6.1

P

P

P

Nh­ vËy mét thanh chÞu uèn ph¼ng kh«ng Nh÷ng chØ chÞu
t¸c dông cña c¸c lùc cã ®­êng t¸c dông n»m trong mÆt ph¼ng
®èi xøng mµ cßn chÞu t¸c dông cña ngÉu lùc n»m trong mÆt
ph¼ng ®èi xøng ®ã.

c. Quan s¸t thanh ta cã:
+ MÆt ph¼ng chøa c¸c ngo¹i lùc t¸c dông gäi lµ mÆt ph¼ng t¶i
träng.
+ Giao tuyÕn cña mÆt ph¼ng t¶i träng vµ mÆt c¾t lµ ®­êng t¶i
träng.
+ Thanh chÞu uèn
q ®­îc gäi lµ dÇm
P

d

y m
c
a
o
z

x
b

MÆt ph¼ng t¶i
träng

®­êng t¶i
träng

9.1.2. Néi lùc vµ biÓu ®å néi lùc
a. BiÓu ®å néi lùc: Lµ ®å thÞ biÓu diÔn sù
biÕn thiªn cña Qy vµ Mx trªn c¸c mÆt c¾t
däc theo trôc thanh.
b.Ph­¬ng ph¸p vÏ biÓu ®å néi lùc+ TÝnh ph¶n lùc
+ Ph©n ®o¹n, lËp biÓu thøc cña néi
lùc trong tõng ®o¹n.
+ TiÕn hµnh vÏ.

+ Víi biÓu ®å lùc c¾t:
- NÕu Q > 0 biÓu diÔn lªn
phÝa trªn trôc chuÈn.
- NÕu Q < 0 biÓu diÔn
xuèng phÝa d-íi trôc chuÈn.
+ Víi biÓu ®å m« men uèn:
- NÕu m« men uèn Mx > 0
ta biÓu diÔn xuèng phÝa d-íi trôc chuÈn.
- NÕu m« men uèn Mx < 0
ta biÓu diÔn lªn phÝa trªn trôc chuÈn.

* Quy -íc dÊu cña néi lùc
- Lùc c¾t Q cã dÊu d-¬ng nÕu quay
ph¸p tuyÕn ngoµi cña mÆt c¾t 900 theo
chiÒu kim ®ång hå sÏ trïng víi Q
1 Q
Z

- Lùc c¾t Q cã dÊu ©m nÕu quay
A
ph¸p tuyÕn ngoµi 900 ng-îc
YA
chiÒu
kim ®ång hå sÏ trïng víi Q

- M« men uèn cã
dÊu d-¬ng nÕu nã lµm
cho phÇn dÇm ®ang
xÐt d·n thí d-íi
- M« men uèn cã dÊu ©m nÕu nã
lµm cho phÇn dÇm ®ang xÐt
d·n thí trªn.

YA

z
c)

Q<0

1

1

Mx

1

Z

Mx

1

Mx > 0

1
1

A
z
c)

1

Mx

Mx

Mx < 0

A
z
b)

a)
1

z
d)

Q 1

A
z

A

1
1

A
z
d)

VÝ dô 1:
VÏ biÓu ®å néi lùc cña dÇm nh­ h×nh
1

q

A
1
l
YA

YB

1

q

A
1
YA

l

YB

1. X¸c ®Þnh ph¶n lùc liªn kÕt
ViÕt ph­¬ng tr×nh c©n b»ng tÜnh häc ta
x¸c ®Þnh ®­îc:
YA = YB= ql/2

1

q
B

A
1
l

YB

YA

2. Ph©n ®o¹n, lËp biÓu
thøc gi¶i tÝch
Néi lùc trªn mÆt c¾t lµ:

Mx
A
YA

Qy = YA - q.z = ql/2 Mx
qz = YA.z - qz2/2 = (ql/2).z -

z

QY

Qy = YA - q.z = ql/2 Mx
qz = YA.z - qz2/2 = (ql/2).z 1
q
qz2/2 A
1

l

YB

YA
ql/2

Qy
ql/2
Mx
ql2/8

NhËn xÐt:
- T¹i mÆt c¾t cã lùc tËp trung, biÓu ®å lùc
c¾t cã b­íc nh¶y. TrÞ sè cña b­íc nh¶y
b»ng trÞ sè cña lùc tËp trung. XÐt tõ tr¸i
qua ph¶i b­íc nh¶y...
CHÖÔNG 9
UỐN NGANG PHẲNG
Chương 9: uốn ngang phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 9: uốn ngang phẳng - Người đăng: Lê Bền Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Chương 9: uốn ngang phẳng 9 10 154