Ktl-icon-tai-lieu

chuông báo lớp học

Được đăng lên bởi tranvancanhbk93
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 2007 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển của các ngành kỹ thuật điện tử, công nghệ thông
tin, ngành kỹ thuật điều khiển, ngành tự động hóa đã và đang đạt đƣợc nhiều
tiến bộ mới. Tự động hóa không những làm giảm nhẹ sức lao động cho con
ngƣời mà còn góp phần rất lớn trong việc nâng cao năng suất lao động, cải
thiện chất lƣợng sản phẩm. Chính vì thế tự động hóa ngày càng khẳng định
đƣợc vị trí cũng nhƣ vai trò của mình trong các ngành công nghiệp và đang
đƣợc phổ biến rộng rãi trong các hệ thống công nghiệp trên thế giới nói chung
và ở Việt Nam nói riêng.
Không chỉ dừng lại ở đó, sự phát triển của tự động hóa còn đem lại nhiều
tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày cho con ngƣời. Một minh chứng rõ nét
chính là sự ra đời của chuông báo tự động với nhiều tiện ích hơn, đa năng
hơn. Để phục vụ tốt hơn nữa đời sống con ngƣời trong thời điểm xã hội ngày
càng hiện đại và phát triển hiện nay, vẫn luôn đòi hỏi cải tiến hơn nữa công
nghệ cùng những tính năng tiện ích cho chuông tự động báo.Việc ứng dụng
thành công các thành tựu của lý thuyết điều khiển tối ƣu, công nghệ thông tin,
công nghệ máy tính, công nghệ điện điện tử và các lĩnh vực khoa học kỹ thuật
khác trong những năm gần đây đã dẫn đến sự ra đời và phát triển thiết bị điều
khiển logic có khả năng lập trình ( PLC ). Cũng từ đây đã tạo ra một cuộc
cách mạng trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển.
Ngày nay ai cũng biết rõ rằng công nghệ PLC đóng vai trò quan trọng
trong năng lƣợng cơ và làm bộ não cho các bộ phận cần tự động hoá và cơ
giới hoá. Do đó điều khiển logic khả lập trình ( PLC ) rất cần thiết đối với các
kỹ sƣ cơ khí cũng nhƣ các kỹ sƣ điện , điện tử, từ đó giúp họ nắm đƣợc phạm
vi ứng dụng rộng rãi và kiến thức về PLC cũng nhƣ cách sử dụng thông
thƣờng.

1

Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, em đƣợc giao nhiệm vụ và nghiên
cứu với đề tài:
“lập trình thiết kế hệ thống chuông báo tại trường học”
Đây là một đề tài không hoàn toàn là mới nhƣng nó rất phù hợp với thực
tế ở các trƣờng trung cấp, cao đẳng và đại học hiện nay, càng đi sâu nghiên
cứu càng thấy nó hấp dẫn và thấy đƣợc vai trò của nó trong việc điều khiển tự
động.
Xác định rõ nhiệm vụ của mình em đã cố gắng hết sức, tập trung tìm hiểu.
Kết quả thu đƣợc chƣa nhiều do còn bị hạn chế về kiến thức, thời gian và kinh
nghiệm nhƣng nó giúp em có thêm kiến thức mới để sau khi ra trƣờng có nền
tảng tiếp cận đƣợc với công nghệ mới.
Trong quá trình làm đồ án do trình độ hiểu biết của em có hạn, nên nội
dung đồ án không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy em rất mong đ...
1
LI M ĐẦU
Cùng vi s phát trin ca các ngành k thuật điện t, công ngh thông
tin, ngành k thuật điều khin, ngành t động hóa đã đang đạt đƣợc nhiu
tiến b mi. T đng a không nhng làm gim nh sức lao động cho con
ngƣi còn góp phn rt ln trong việc nâng cao năng suất lao động, ci
thin chất lƣợng sn phm. Chính thế t động hóa ngày càng khẳng định
đƣc v trí cũng nhƣ vai trò của mình trong các ngành công nghiệp đang
đƣc ph biến rng rãi trong các h thng công nghip trên thế gii nói chung
Vit Nam nói riêng.
Không ch dng li đó, sự phát trin ca t động hóa còn đem lại nhiu
tin ích phc v đi sống hàng ngày cho con ngƣời. Mt minh chng nét
chính s ra đời ca chuông báo t đng vi nhiu tiện ích hơn, đa năng
hơn. Để phc v tốt hơn nữa đời sống con ngƣời trong thời điểm hi ngày
càng hiện đi phát trin hin nay, vẫn luôn đòi hỏi ci tiến hơn nữa công
ngh cùng những tính năng tiện ích cho chuông t động báo.Vic ng dng
thành công các thành tu ca lý thuyết điu khin tối ƣu, công nghệ thông tin,
công ngh máy tính, công ngh điện điện t và các lĩnh vc khoa hc k thut
khác trong những năm gần đây đã dẫn đến s ra đời và phát trin thiết b điều
khin logic kh năng lập trình ( PLC ). Cũng t đây đã to ra mt cuc
cách mạng trong lĩnh vực k thuật điều khin.
Ngày nay ai cũng biết rng công ngh PLC đóng vai trò quan trọng
trong năng lƣợng làm bộ não cho các b phn cn t động hoá
giới hoá. Do đó điều khin logic kh lp trình ( PLC ) rt cn thiết đối vi các
k khí cũng nhƣ các k sƣ điện , điện t, t đó giúp họ nắm đƣợc phm
vi ng dng rng rãi kiến thc v PLC cũng nhƣ cách sử dng thông
thƣng.
chuông báo lớp học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuông báo lớp học - Người đăng: tranvancanhbk93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
chuông báo lớp học 9 10 797