Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình Autolisp tạo đường con thân khai đường tròn tích hợp vào Autocad

Được đăng lên bởi thucdang86
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4746 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(35).2009

CHƯƠNG TRÌNH AUTOLISP TẠO ĐƯỜNG CONG THÂN KHAI
ĐƯỜNG TRÒN TÍCH HỢP VÀO AUTOCAD
THE AUTOLISP PROGRAMME FOR CREATING THE
INVOLUTE CURVE OF INTEGRATED CIRCLE IN AUTOCAD
Nguyễn Độ
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Bài báo trình bày chương trình AutoLISP tạo đường cong thân khai của đường tròn - là
quỹ tích của các điểm được tạo ra bởi điểm cuối trên đường thẳng khi đường thẳng này lăn
không trượt quanh một đường tròn cố định. Chương trình tạo rất nhanh, chính xác và tổng quát
đường cong thân khai của đường tròn theo hướng ngược hoặc cùng chiều kim đồng hồ ở góc
nghiêng bất kỳ của trục X cũng như góc quay b kỳ của bán kính đường tròn cơ sở. Đây là
ất
chương trình AutoLISP dùng cho các nhà thiết kế Cơ khí, nó được dùng rộng rãi trong việc thiết
kế biên dạng răng thân khai và biên dạng vỏ vòi phun trong tuabin của các máy bơm,…
ABSTRACT
The paper presents an AutoLISP program that creates the Involute Curve of the circle
that comprises a focus of points traced out by the end point on a line as it rolls without slipping
on a fixed circle. This programme generates fast, exactly and generally the Involute Curve of a
circle in the clockwise or counterclockwise direction at any rotation angle of an X-axis and a
fixed circle’s radius. This is a useful AutoLISP programme for mechanical engineers and widely
used for designing involute profile gears and for casing the profiles of pumps and blowers, etc.

1. Đặt vấn đề
Phần mềm AutoCAD có rất nhiều lệnh để tạo và hiệu chỉnh đối tượng,… Tuy
nhiên nó vẫn không có đủ các lệnh cũng như các chương trình để thỏa mãn nhu cầu của
mọi người dùng. Chẳng hạn để tạo ra đường cong thân khai của đường tròn hỗ trợ trong
thiết kế biên dạng răng của bánh răng trong cơ khí thì trong AutoCAD vẫn chưa có lệnh.
Đường cong thân khai của đường tròn là quỹ tích của các điểm được tạo ra bởi
một điểm trên đường thẳng khi đường thẳng này lăn không trượt trên một đường tròn
cố định
Đường tròn cố định gọi là đường tròn cơ sở
Đường thẳng lăn gọi là đường sinh.
Giả sử đường thẳng d lăn không trượt trên đường tròn bán kính R có tâm trùng
gốc hệ trục tọa độ, bắt đầu lăn từ M 0 ; (hình 1) và lăn được một cung M 0 Mc (đoạn nét
đứt) chắn góc ở tâm t tương ứng với đoạn McM ∈d; lúc này quỹ đạo của điểm M vạch
lên đoạn đường cong thân khai M 0 M. Dễ dàng thiết lập được hệ phương trình tham số
của đường thân khai đường tròn là:
15

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ ...
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - S6(35).2009
15
CHƯƠNG TRÌNH AUTOLISP TẠO ĐƯỜNG CONG THÂN KHAI
ĐƯỜNG TRÒN TÍCH HỢP VÀO AUTOCAD
THE AUTOLISP PROGRAMME FOR CREATING THE
INVOLUTE CURVE OF INTEGRATED CIRCLE IN AUTOCAD
Nguyễn Độ
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Bài báo trình bày chương trình AutoLISP tạo đường cong thân khai của đường tròn -
qutích của các điểm được tạo ra bởi điểm cuối trên đường thẳng khi đường thẳng này lăn
không trượt quanh một đường tròn cố định. Chương trình tạo rất nhanh, chính xác và tổng quát
đường cong thân khai của đường tròn theo ớng ngược hoặc cùng chiều kim đồng hồ góc
nghiêng bt k ca trc X cũng như góc quay bất kỳ của bán kính đường tròn s. Đây
chương trình AutoLISP dùng cho các nhà thiết kế Cơ khí, nó được dùng rộng rãi trong việc thiết
kế biên dạng răng thân khai và biên dạng vi phun trong tuabin của các máy bơm,…
ABSTRACT
The paper presents an AutoLISP program that creates the Involute Curve of the circle
that comprises a focus of points traced out by the end point on a line as it rolls without slipping
on a fixed circle. This programme generates fast, exactly and generally the Involute Curve of a
circle in the clockwise or counterclockwise direction at any rotation angle of an X-axis and a
fixed circle’s radius. This is a useful AutoLISP programme for mechanical engineers and widely
used for designing involute profile gears and for casing the profiles of pumps and blowers, etc.
1. Đặt vấn đề
Phần mềm AutoCAD rất nhiều lệnh để tạo hiệu chỉnh đối tượng,… Tuy
nhiên nó vn không có đcác lệnh cũng như các chương trình để thỏa mãn nhu cầu của
mọi người dùng. Chẳng hạn để tạo ra đường cong thân khai của đường tròn hỗ trợ trong
thiết kế biên dạng răng của bánh răng trong cơ khí thì trong AutoCAD vẫn chưa có lệnh.
Đường cong thân khai của đường tròn quỹ tích của các điểm được tạo ra bởi
một điểm trên đường thẳng khi đường thẳng này lăn không trượt trên một đường tròn
cố định
Đường tròn cố định gọi là đường tròn cơ sở
Đường thẳng lăn gọi là đường sinh.
Gisử đường thẳng d lăn không trượt trên đường tròn bán kính R tâm trùng
gốc hệ trục tọa độ, bắt đầu lăn tM
0
; (hình 1) và lăn đưc một cung M
0
Mc (đoạn t
đứt) chắn góc tâm t tương ứng với đoạn McM d; lúc này quđạo của điểm M vạch
lên đoạn đường cong thân khai M
0
M. Ddàng thiết lập được hệ phương trình tham số
của đường thân khai đường tròn là:
Chương trình Autolisp tạo đường con thân khai đường tròn tích hợp vào Autocad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình Autolisp tạo đường con thân khai đường tròn tích hợp vào Autocad - Người đăng: thucdang86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương trình Autolisp tạo đường con thân khai đường tròn tích hợp vào Autocad 9 10 802