Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT KHOAN THĂM DÒ VÀ KHẢO SÁT

Được đăng lên bởi Thang Luu Duc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT KHOAN THĂM DÒ VÀ KHẢO SÁT

I. Những vấn đề chung
1. Tên chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật khoan thăm dò và khảo sát
Tên tiếng Anh:
EXPLORATION DRILLING
2. Mã số:
60.53.01
3. Bộ môn chủ quản:
Bộ môn Khoan - Khai thác
II. Mục tiêu đào tạo
- Trang bị các kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực khoan thăm dò khoáng
sản rắn, khoan khảo sát địa chất công trình, khoan thăm dò khai thác nước, xử lý nước, đồng
thời nâng cao kỹ năng thực hành để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong thực tế. Ngoài ra còn
trang bị cho học viên một số kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực khoan khai thác dầu khí.
- Học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng phụ trách các quá trình sản xuất trong công
tác khoan thăm dò khoáng sản, khoan khảo sát địa chất công trình, khoan khai thác nước
ngầm; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong môi trường làm việc với các phương tiện khoa
học kỹ thuật hiện đại, đồng thời có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và có hiệu quả.
III. Chương trình đào tạo
1. Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo:
Khối lượng kiến thức:
40 TC
Thời gian đào tạo:
1,5 năm
2. Cấu trúc chương trình đào tạo
2.1. Nhóm các học phần bắt buộc:
20 TC
Bao gồm:
2.1.1. Các học phần chung:
Triết học 4 TC
2.1.2. Các học phần cơ sở và chuyên ngành thiết yếu: 16 TC
2.2. Nhóm học phần tự chọn:
12 TC
2.3. Luận văn thạc sĩ:
8 TC
IV. Khối lượng kiến thức
TT

Mã số

Tên nhóm kiến thức và học phần

I
I.1
1

Nhóm các học phần bắt buộc
Các học phần học chung
0201012 Triết học

I.2
2
3
4
5
6
7

Các học phần cơ sở và chuyên ngành thiết yếu
0904012 Thuỷ lực ngầm
0604012 Lý thuyết phá huỷ đá
0604022 Dung dịch khoan và vữa trám
0604032 Lý thuyết các phương pháp khoan
0604042 Lý thuyết khai thác tài nguyên lỏng - khí
0604052 Khoan giếng kỹ thuật

II
8
9
10

Nhóm các học phần tự chọn (học viên chọn 12 TC)
0604062 Dòng chảy chất lưu trong môi trường rỗng
0604072 Thiết kế chế độ khoan
0604082 Khoan giếng đa đáy

11
12
13

0604092
0604102
0601102

Tính chất động lực học các tầng chứa
Bảo vệ môi trường trong khoan - khai thác
Địa vật lý giếng khoan dầu khí

K.lượng
Cán bộ giảng dạy
(TC)
20
4
4
PGS.TS Nguyễn Bình Yên
TS Trần Đình Thảo
16
2
PGS.TS Võ Xuân Minh
3
PGS.TS Hoàng Dung
3
PGS.TS Trần Đình Kiên
2
PGS.TS Cao Ngọc Lâm
3
PGS.TS Lê Xuân Lân
3
PGS.TS Hoàng Dung
TS Phạm Quang Hiệu
12
3
PGS.TS Lê Xuân Lân
3
PGS.TS Cao Ngọc Lâm
3
TSKH Trần Xuân Đào
TS Phạm Quang Hiệu
2
PGS.TS Lê Xuân Lân
3
PGS.TS Hoàng Dung
3
TS Lê Hải An

14

0604142

15
16

0604162
0604172

...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO CAO HC
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT KHOAN THĂM DÒ VÀ KHẢO SÁT
I. Nh ng v n chung đề
1. Tên chuyên ngành đào to: Kỹ thuật khoan thăm dò và khảo sát
Tên tiếng Anh: EXPLORATION DRILLING
2. Mã s: 60.53.01
3. B môn ch qun: B môn Khoan - Khai thác
II. M c tiêu o t o đà
- Trang bị các kiến thức thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực khoan thăm khoáng
sản rắn, khoan khảo sát địa chất công trình, khoan thăm khai thác nước, xử ớc, đồng
thời nâng cao kỹ năng thực hành để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong thực tế. Ngoài ra còn
trang bị cho học viên một số kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực khoan khai thác dầu khí.
- Học viên sau khi tốt nghiệp khả năng phụ tráchc quá trình sản xuất trong công
tác khoan thăm khoáng sản, khoan khảo sát địa chất công trình, khoan khai thác nước
ngầm; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong môi trường làm việc với các phương tiện khoa
học kỹ thuật hiện đại, đồng thời có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và có hiệu quả.
III. Ch ng trình o t oươ đà
1. Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo:
Khối lượng kiến thức: 40 TC
Thời gian đào tạo: 1,5 năm
2. Cấu trúc chương trình đào tạo
2.1. Nhóm các học phần bắt buộc: 20 TC
Bao gồm:
2.1.1. Các học phần chung: Triết học 4 TC
2.1.2. Các học phần cơ sở và chuyên ngành thiết yếu: 16 TC
2.2. Nhóm học phần tự chọn: 12 TC
2.3. Luận văn thạc sĩ: 8 TC
IV. Khối lượng kiến thức
TT Mã s Tên nhóm kiến thc và hc phn K.lưng
(TC)
Cán b ging dy
I Nhóm các hc phn bt buc 20
I.1 Các hc phn hc chung 4
1 0201012 Triết hc 4 PGS.TS Nguyn Bình Yên
TS Trn Đình Tho
I.2 Các hc phn cơ s và chuyên ngành thiết yếu 16
2 0904012 Thuỷ lực ngầm 2 PGS.TS Võ Xuân Minh
3 0604012 Lý thuyết phá huỷ đá 3 PGS.TS Hoàng Dung
4 0604022 Dung dịch khoan và vữa trám 3 PGS.TS Trần Đình Kiên
5 0604032 Lý thuyết các phương pháp khoan 2 PGS.TS Cao Ngọc Lâm
6 0604042 Lý thuyết khai thác tài nguyên lỏng - khí 3 PGS.TS Lê Xuân Lân
7 0604052 Khoan giếng kỹ thuật 3 PGS.TS Hoàng Dung
TS Phạm Quang Hiệu
II Nhóm các hc phn t chn (hc viên chn 12 TC) 12
8 0604062 Dòng chảy chất lưu trong môi trường rỗng 3 PGS.TS Lê Xuân Lân
9 0604072 Thiết kế chế độ khoan 3 PGS.TS Cao Ngọc Lâm
10 0604082 Khoan giếng đa đáy 3 TSKH Trần Xuân Đào
TS Phạm Quang Hiệu
11 0604092 Tính chất động lực học các tầng chứa 2 PGS.TS Lê Xuân Lân
12 0604102 Bảo vệ môi trường trong khoan - khai thác 3 PGS.TS Hoàng Dung
13 0601102 Địa vật lý giếng khoan dầu khí 3 TS Lê Hải An
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT KHOAN THĂM DÒ VÀ KHẢO SÁT - Trang 2
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT KHOAN THĂM DÒ VÀ KHẢO SÁT - Người đăng: Thang Luu Duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT KHOAN THĂM DÒ VÀ KHẢO SÁT 9 10 719