Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình đào tạo cử nhân công nghệ BKHN

Được đăng lên bởi congdoss
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 2306 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TR¦êNG §¹I HäC B¸CH KHOA Hµ NéI

§¹I häc

CH¦¥NG TR×NH §µO T¹O
§¹I HäC - 2010
KHỐI NGÀNH CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ
(Phiên bản 2012, áp dụng cho các khóa từ K57)

MỤC LỤC
MỤC LỤC ...........................................................................................................................................1
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT...............................................................3
1

MÔ HÌNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO..................................................................................3

2

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ............................................................3

3

2.1

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ...............................................................................................3

2.2

CHUẨN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ............................................................................................4

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG ................................................................................4
3.1

DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC CHUNG..................................................................................4

3.2

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN ...............................................................................4

3.3

MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN TOÁN VÀ KHOA HỌC CƠ BẢN (BẮT BUỘC

TOÀN KHỐI NGÀNH) ......................................................................................................................4
3.4

NHỮNG HỌC PHẦN BẮT BUỘC KHÁC TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ ............... 5

3.4.1

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ ….........................................................................................5

3.4.2

ĐỒ ÁN ...........................................................................................................................5

3.4.3

THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP ...........................................................................................6

3.4.4

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ .............................................................6

4

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ THANG ĐIỂM ...................................................................................6

5

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO RIÊNG CÁC NGÀNH .....................................................................7
5.1

CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN TỬ ................................ ERROR ! BOOKMARK NOT DEFINED.

5.2

CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ CTM ................................. ERROR ! BOOKMARK NOT DEFINED.

5.3

CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠ...
TR¦êNG §¹I HäC B¸CH KHOA Hµ NéI
§¹Ihäc
CH¦¥NG TR×NH §µO T¹O
§¹I HäC - 2010
KHỐI NGÀNH CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ
(Phiên bản 2012, áp dụng cho các khóa từ K57)
Chương trình đào tạo cử nhân công nghệ BKHN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình đào tạo cử nhân công nghệ BKHN - Người đăng: congdoss
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Chương trình đào tạo cử nhân công nghệ BKHN 9 10 54