Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp - vận hành sữa chữa thiết bị lạnh

Được đăng lên bởi Mega Vnn
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 1155 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Ubnd thanh phỐ THANH HÓA
Trêng TRUNG CẤP nghÒ sè 1

========

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ
TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Lu hµnh néi bé
(HÖ S¬ cÊp 09 th¸ng)

N¨m 2014

.

UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Ban hành theo Quyết định số:157/QĐ-TTCN ngày 10 tháng 12 năm 2014
của Hiệu trưởng Trường TCN số 1-TP Thanh Hoá)
───────────
Tên nghề: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
Trình độ đào tạo:

Sơ cấp nghề
2

Đối tượng tuyễn sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề
Số lượng mô đun đào tạo: 12
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về: Vật liệu kỹ thuật lạnh, Cơ sở kỹ thuật lạnh, Kỹ thuật
nhiệt, Kỹ thuật điện, Trang bị điện trong hệ thống lạnh, Đo lường điện – lạnh, An
toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
+ Có khả năng trình bày các nguyên lý hoạt động, cấu tạo chung của các thiết bị
lạnh;
+ Trình bày được nguyên lý làm việc của các loại máy lạnh dân dụng, hệ thống
lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá cây, hệ thống lạnh máy đá vảy;
+ Trình bày được các quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị lạnh dân
dụng và thiết bị lạnh của hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá cây, hệ
thống lạnh máy đá vảy;
+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và cách kiểm tra, sửa
chữa, thay thế các thiết bị lạnh dân dụng, thiết bị lạnh của hệ thống lạnh kho lạnh,
hệ thống lạnh máy đá cây, hệ thống lạnh máy đá vảy;
+ Trình bày được các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ, sử dụng điện – lạnh,
phòng chống tai nạn lao động và sơ cứu người bị tai nạn.
- Kỹ năng:
+ Vận hành đúng quy trình các thiết bị lạnh dân dụng, hệ thống lạnh kho lạnh, hệ
thống lạnh máy đá cây, hệ thống lạnh máy đá vảy;
+ Bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa được các thiết bị lạnh dân dụng, hệ thống lạnh kho
lạnh, hệ thống lạnh máy đá cây, hệ thống lạnh máy đã vảy đúng quy trình và đảm
bảo an toàn cho người và thiết bị;
+ Sử dụng được các dụng cụ đồ nghề sửa chữa thiết bị lạnh, thao tác các thiết bị
lạnh đảm bảo an toàn đúng kỹ thuật;
+ Làm được một số kỹ năng cơ bản về Nguội, Hàn, Gò và lắp đặt mạch điện đơn
giản;
+ Sơ cứu nạn nhân khi có sự cố mất an toàn về điện, hệ thống lạnh v.v;
- Thái độ
+ Tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khóa học và thời...
Ubnd thanh ph THANH HÓA
Trêng TRUNG CP nghÒ sè 1
==== ====
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ
TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
Lu hµnh néi bé
(HÖ S¬ cÊp 09 th¸ng)
N¨m 2014
Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp - vận hành sữa chữa thiết bị lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp - vận hành sữa chữa thiết bị lạnh - Người đăng: Mega Vnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp - vận hành sữa chữa thiết bị lạnh 9 10 606