Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình dạy linux

Được đăng lên bởi tunh_vnu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ST
T

Ngày

Noi dung

1

Ngày 1

•
•
•
•
•

Giới thiệu.
Căn bản về Linux.
Quản trị Phần cứng trên Linux.
Cài đặt hệ thống Linux.
Thao tác với dòng lệnh (command line).

2

Ngày 2

•
•
•
•
•
•

Chọn lọc và xử lý chuổi văn bản.
Thao tác cơ bản trên tập tin và thư mục.
Sử dụng chương trình sọan thảo-vi.
Giao diện đồ họa của Linux.
Cài đặt ứng dụng vào Linux từ Source code.
Cài đặt ứng dụng vào Linux từ gói RPM.

3

Ngày 3

• Thao tác tìm kiếm tập tin và thư mục.
• Sử dụng Regular Expression trong xử lý văn
bản.
• Quản lý mount và quota trên Linux.
• Quản lý tập tin và thư mục.
• Quản lý tiến trình (proccess).

4

Ngày 4

•
•

5

Ngày 5

Cài đặt và cấu hình webserver, mailserver
Iptables

• Ảo hóa

I present you a solution to do the multi default gateway under linux based on iproute2 commande line.
Schema example :

Step 1 :
Creation of the table definition in iproute2:
root# cat /etc/iproute2/rt_tables
# reserved values
#
255 local
254 main
253 default
0 unspec
200 t1
201 t2
#
# local
##1 inr.ruhep

In this file a i have add 2 entries :
200 t1
201 t2
Now we have to define the routing workflow for the different interface and network.
ip route add 10.2.0.0 dev eth0 src 10.2.0.100 table t1
ip route add 10.1.0.0 dev eth1 src 10.1.0.10 table t2
We have to define the default route on the routing table:
ip route add default via 10.2.0.1 table t1 ip route add default via 10.1.0.1 table t2
This part allow the routing to the direct neigbor over the good interface :
ip route add 10.2.0.0 dev eth0 src 10.2.0.1
ip route add 10.1.0.0 dev eth1 src 10.1.0.1
This part define the preference on the default gateway :
ip route add default via 10.2.0.1
Now you have to configure the routing rules :
ip rule add from 10.1.0.10 table t1 ip rule add from 10.2.0.100 table t2
If you have more than 1 ip addres on the interface you have to make a rule also on it
ip rule add from 10.1.0.11 table t1
The last section is important to allow the incomming on each interface
ip route add 127.0.0.0/8 dev lo table t1
ip route add 127.0.0.0/8 dev lo table t2
ip route add 10.2.0.0 dev eth0 table t2
ip route add 10.1.0.0 dev eth1 table t1
Now we have a configuration for your 2 ISP, but if you want to use a local network, you have to add it like in the last
section present above.
Tips and tricks
If you want to balance the outgoing traffic between those interfaces, you have to applie a load balancing rules like
that :
ip route add default scope global nexthop via 10.2.0.1 dev eth0 weight 1 nexthop via ...
ST
T
Ngày Noi dung
1 Ngày 1
Giới thiệu.
Căn bản về Linux.
Quản trị Phần cứng trên Linux.
Cài đặt hệ thống Linux.
Thao tác với dòng lệnh (command line).
2 Ngày 2
Chọn lọc và xử lý chuổi văn bản.
Thao tác cơ bản trên tập tin và thư mục.
Sử dụng chương trình sọan thảo-vi.
Giao diện đồ họa của Linux.
Cài đặt ứng dụng vào Linux từ Source code.
Cài đặt ứng dụng vào Linux từ gói RPM.
3 Ngày 3
Thao tác tìm kiếm tập tin và thư mục.
Sử dụng Regular Expression trong xử n
bản.
Quản lý mount và quota trên Linux.
Quản lý tập tin và thư mục.
Quản lý tiến trình (proccess).
4 Ngày 4
Cài đặt và cấu hình webserver, mailserver
Iptables
5 Ngày 5
Ảo hóa
I present you a solution to do the multi default gateway under linux based on iproute2 commande line.
Schema example :
Chương trình dạy linux - Trang 2
Chương trình dạy linux - Người đăng: tunh_vnu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chương trình dạy linux 9 10 447