Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ

Được đăng lên bởi Thanh Sang Nguyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1471 lần   |   Lượt tải: 3 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ

Tên mô đun: Hệ thống CAD/CAM/CNC
Mã số mô đun: MĐ 39

170

Năm 2011
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ MÔ ĐUN HỆ THỐNG CAD/CAM/CNC
Mã số mô đun: MĐ 39
Thời gian mô đun: 120giờ (Lý thuyết: 30 giờ ; Thực hành: 90 giờ)
1. Vị trí, tính chất của mô đun:
1.1. Vị trí mô-đun:
Trước khi học mô đun này sinh viên phải hoàn thành: MH05, MH11, MH13,
MH19, MH20.
1.2. Tính chất mô-đun:
Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo nghề Điện tử.
2. Mục tiêu mô đun:
2.1. Kiến thức:
- Mô tả được những yếu tố đặc trưng của hệ thống CAD/CAM-CNC
- Giải thích được bản chất hệ thống CAD/CAM-CNC
- Phân biệt được các quá trình CAD và CAM, giải thích được mối quan hệ giữa
các quá trình này
2.2. Kỹ năng:
- Vận dụng khai thác công nghệ CAD/CAM-CNC vào quá trình thiết kế chế tạo
sản phẩm.
2.3. Thái độ:
- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

3. Nội dung mô đun :
3.1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
STT

1
2

Tên các bài trong mô đun
Mở đầu
Đại cương về công nghệ
CAD/CAM/CNC.
Phần mềm CAD/CAM.

Tổng
số

Thời gian (giờ)
Lý
Thực
Kiểm tra*
thuyết
hành

30

10

20

40

10

28

02

3

Phần ứng dụng
50
10
38
02
Tổng cộng
120
30
86
04
*
Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào
giờ thực hành.

Bài mở đầu
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
- Trình bày được sự ra đời và phát triển của môn học, nội dung nghiên cứu, tính
chất và nhiệm vụ, vai trò, vị trí môn học đối với người thợ.

171

Bài 01. Đại cương về hệ thống CAD/CAM/CNC
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
- Trình bày được cấu trúc và chức năng của hệ thống CAD.
- Trình bày được chu trình sản phẩm và CAD/CAM.
- Trình bày được cấu trúc của chương trình CNC.
- Trình bày được hệ trục tọa độ của máy công cụ CNC.
- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.
Nội dung của bài:
Thời gian: 30h (LT:10h; TH: 20h; KT: 0h)
1.1. Tổng quan về máy điều khiển chương trình số (CNC).
Thời gian: 1h
1.2. Lập trình thủ công.
Thời gian: 1h
1.3. Khái quát về công nghệ CAD/CAM trong công nghiệp chế Thời gian: 1h
tạo máy.
1.3.1. Những khái niệm cơ bản.
Thời gian: 2h
1.3.2. Lịch sử phát phiển và những thành tựu trong lĩnh vực Thời gian: 1h
CAD/CAM.
1.4. Thiết kế trên máy tính(CAD).
Thời gian: 8h
1.4.1. Cấu trúc và chức năng của hệ thống CAD.
1.4.2. Mô hình học và phương pháp tạo mô hình trong hệ thống
CAD.
1.4.3. Hệ thống tọa độ tr...
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ
Tên mô đun: Hệ thống CAD/CAM/CNC
Mã số mô đun: MĐ 39
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ - Người đăng: Thanh Sang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ 9 10 707