Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình dịch

Được đăng lên bởi Quang Hải
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1105 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN KỸ THẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI GIẢNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: CHƯƠNG TRÌNH DỊCH
Bộ môn: Khoa học máy tính
Giáo viên:
Học hàm:
Học vị:
Liên hệ:

Hà Chí Trung
Giảng viên
Tiến sĩ
01685-582-102
hct2009@yahoo.com
eldic2009@gmail.com

BÀI

THỜI LƯỢNG

PAGES

Bài 1. Nhập môn chương trình dịch

(03 tiết)

2-8

Bài 2. Lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức

(06 tiết)

9-15

Bài 3. Các phương pháp phân tích từ vựng

(03 tiết)

16-22

Bài 4. Các phương pháp phân tích cú pháp

(06 tiết)

23-34

Bài 5. Phân tích ngữ nghĩa – biên dịch dựa cú pháp

(03 tiết)

35-43

Bài 6. Phân tích ngữ nghĩa – kiểm tra kiểu

(03 tiết)

44-48

Bài 7. Sinh mã trung gian

(03 tiết)

49-53

Bài 8. Sinh mã đích

(03 tiết)

54-58

Bài 9. Các vấn đề của trình biên dịch hiện đại

(03 tiết)

59-63

Bài tập, ôn tập

(12 tiết)

***

*** Slide bài giảng, tài liệu tham khảo, hướng dẫn làm bài tập, ôn tập, hướng dẫn làm đồ án
môn học gửi kèm theo tài liệu này.

1

BÀI 1. NHẬP MÔN CHƯƠNG TRÌNH DỊCH
A. THỜI LƯỢNG
i.
ii.
iii.

Giáo viên giảng: 2 tiết
Thảo luận và làm bài tập trên lớp: 1 tiết
Sinh viên tự học: 6 tiết

B. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Mục đích: Cung cấp những thông tin về môn học, các giáo trình tài liệu liên quan, mục đích
và phạm vi lý thuyết của môn học, lich sử ra đời và các thành phần của chương trình dịch điển hình.
Cơ chế và các pha làm việc của chương trình dịch.
Yêu cầu: sinh viên phải hệ thống lại các kiến thức cơ sở về lý thuyết ngôn ngữ lập trình, kiến
thức lập trình, tự nghiên cứu và ôn tập lại những vấn đề lý thuyết khác có liên quan đến môn học
như lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức, toán rời rạc.
C. NỘI DUNG
1.1. Khái niệm về compiler
1.2. Vị trí của compiler trong LPS
1.3. Các giai đoạn làm việc của compiler
1.3.1. Phân tích từ vựng (lexical analysis)
1.3.2. Phân tích cú pháp (syntax analysis)
1.3.3. Phân tích ngữ nghĩa (semantic analysis)
1.3.4. Sinh mã trung gian (ICG)
1.3.5. Tối ưu mã (code optimition)
1.3.6. Sinh mã đích (code generation)
1.4. Vấn đề quản lý bảng ký tự
1.5. Xử lý lỗi biên dịch
I.

NỘI DUNG CHI TIẾT

1.1. Khái niệm về compiler
 Khái niệm: Chương trình dịch (compiler) là một chương trình làm nhiệm vụ đọc một
chương trình được viết bằng một ngôn ngữ - ngôn ngữ nguồn (source language - SL) - rồi
dịch nó thành một chương trình tương đương ở một ngôn ngữ khác - ngôn ngữ đích (target
languague - TL).
 Chương trình dịch là một dạng của bộ xử lý ngôn ngữ (languague proccessor)
Một số khái niệm:
 CTD: chương trình dịch (compiler);
 CT: chươn...
1
HC VIN K THẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI GIẢNG CHI TIT
HC PHẦN: CHƯƠNG TRÌNH DCH
B môn: Khoa học máy tính
Giáo viên: Hà Chí Trung
Học hàm: Giảng viên
Hc v: Tiến sĩ
Liên hệ: 01685-582-102
hct2009@yahoo.com
eldic2009@gmail.com
BÀI
THỜI LƯỢNG
PAGES
Bài 1. Nhập môn chương trình dịch
(03 tiết)
2-8
Bài 2. Lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức
(06 tiết)
9-15
Bài 3. Các phương pháp phân tích từ vng
(03 tiết)
16-22
Bài 4. Các phương pháp phân tích cú pháp
(06 tiết)
23-34
Bài 5. Phân tích ngữ nghĩa – biên dịch dựa cú pháp
(03 tiết)
35-43
Bài 6. Phân tích ngữ nghĩa – kim tra kiu
(03 tiết)
44-48
Bài 7. Sinh mã trung gian
(03 tiết)
49-53
Bài 8. Sinh mã đích
(03 tiết)
54-58
Bài 9. Các vấn đề của trình biên dịch hiện đại
(03 tiết)
59-63
Bài tập, ôn tập
(12 tiết)
***
*** Slide bài giảng, tài liệu tham khảo, hướng dẫn làm bài tập, ôn tập, hướng dẫn làm đồ án
môn học gửi kèm theo tài liệu này.
Chương trình dịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình dịch - Người đăng: Quang Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Chương trình dịch 9 10 959