Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình giải tích mạch

Được đăng lên bởi Đéo Liên Quan
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 5137 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chương trình giải tích mạch










Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện.
Chương 2: Mạch xác lập điều hòa.
Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch
Chương 4: Mạch ba pha.
Chương 5: Phương pháp tích phân kinh điển
Chương 6: Phương pháp toán tử Laplace .
Chương 7: Hàm truyền.
Chương 8: Biến đổi Fourier

Ch.1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện.
1.1. Tiếp đầu ngữ đơn vị SI (SI prefixes)
1.2.Tổng quát về những khái niệm cơ bản.
1.3. Qui ước dấu thụ động (Passive Sign
convention)
1.4. Các phần tử mạch
1.5. Phân loại mạch điện
1.6. Định luật Kirchhoff.
1.7.Phân loại bài toán mạch theo tính chất quá
trình điện từ.

1.1.Tiếp đầu ngữ đơn vị SI
Nhân

Tiếp đầu ngữ

Ký hiệu

Ví dụ

1012

tera

T

TB

109

giga

G

GB

106

mega

M

MHz

103

kilo

k

kΩ

100

V

10-3

milli

m

mH

10-6

micro

µ

µA

10-9

nano

n

ns

10-12

pico

p

pF

10-15

femto

f

10-18

atto

a

1.2.Tổng quát về những khái niệm cơ bản
*Mạch điện là 1 hệ gồm các phần tử điện, điện tử nối lại với nhau
*Điện tích là 1 thuộc tính điện của các phần tử thuộc nguyên tử,
được đo bằng coulomb (C).
•1C là điện tích của 6,24 x 1018 electrons
•Định luật bảo tồn điện tích: điện tích không bị mất đi và cũng
không sinh ra thêm nó chỉ dịch chuyển mà thôi
1•Mạch điện và mô hình: Trong một mạch điện gồm các thành
phần khác nhau để tiện lợi cho việc phân tích mạch ta dùng các
ký hiệu cho các thành phần của mạch điện. Ví dụ:
Kc

Công tắcc
2 cục pin
1,5Vc

Bóng
đènc

1,5Vc
1,5Vc

ic

10Ωc

1.2.Tổng quát về những khái niệm cơ bản
*Dòng điện là tốc độ thay đổi điện tích được đo
bằng (A).
•1A = 1 C/s
•Có 2 loại dòng điện:
-Dòng điện 1 chiều (DC): Dòng điện không đổi
-Dòng điện xoay chiều (AC): Dòng điện thay đổi
dạng sin theo thời gian

dq
i
dt
•i

: dòng điện tính bằng A; q: điện tích tính bằng
coulomb; t: thời gian tính bằng giây.

Dòng điện
i
1,5V

e10Ωc

1,5V








Dòng điện trong mạch được tạo ra do sự dịch chuyển của các
âm điện tử.
Chiều dòng điện được biểu thị bởi chiều của mũi tên.
Theo qui ước chiều dòng điện chính là chiều di chuyển của
điện tích dương.
Các âm điện tử di chuyển ngược lại với chiều dòng điện
Vận tốc dời (average drift velocity) rất nhỏ (mm/giây).
Vận tốc truyền (propagation rate) rất lớn (gần với vận tốc ánh
sáng)

Điện áp
*Điện áp 2 đầu 1 phần tử mạch là năng lượng hấp thu hay tiêu
thụ của 1 đơn vị điện tích khi di chuyển qua 1 phần tử mạch.
Giống như áp suất trong hệ thống nước.
Ta cũng thường gọi là hiệu điện áp (potential difference)
Điện áp tạo nên ...
Chương trình giải tích mạch
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện.
Chương 2: Mạch xác lập điều hòa.
Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch
Chương 4: Mạch ba pha.
Chương 5: Phương pháp tích phân kinh điển
Chương 6: Phương pháp toán tử Laplace .
Chương 7: Hàm truyền.
Chương 8: Biến đổi Fourier
Chương trình giải tích mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình giải tích mạch - Người đăng: Đéo Liên Quan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Chương trình giải tích mạch 9 10 3