Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình học phần Môn Chế tạo máy (Khoa Cơ khí - Đại học Nha Trang)

Được đăng lên bởi Vampi Tam
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: CƠ KHÍ
Bộ môn: CHẾ TẠO MÁY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
Mã học phần:
Số tín chỉ: 3
Học phần tiên quyết: Hình họa - Vẽ kỹ thuật
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Chế tạo máy
Bộ môn quản lý: Chế tạo máy
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 25
- Làm bài tập trên lớp: 0
- Thảo luận: 5
- Thực hành: 15
- Tự nghiên cứu: 60
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về dung sai kích thước và
chuỗi kích thước, dung sai lắp ghép bề mặt trơn và dung sai lắp ghép một số chi tiết điển
hình trong cơ khí, kỹ thuật đo, kiểm tra kích thước và các chỉ tiêu cơ bản của chi tiết
máy, xử lý số liệu thực nghiệm khi đo; nhằm giúp người học có khả năng lựa chọn hợp
lý dung sai lắp ghép, độ chính xác kích thước và nhám bề mặt khi thiết kế và kiểm tra
sản phẩm sau khi gia công và lắp ghép.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Một số vấn đề cơ bản về dung sai và lắp ghép
2. Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
3. Chuỗi kích thước
4. Cơ sở của kỹ thuật đo lường
5. Một số dụng cụ và thiết bị đo kích thước chiều dài
6. Điều kiện vật liệu và dung sai hình học
7. Dung sai và phương pháp đo sai lệch hình dạng, hướng, vị trí và biên dạng
8. Dung sai và phương pháp đo góc và đo côn
9. Dung sai, lắp ghép và phương pháp đo mối ghép ren
10. Dung sai, lắp ghép và phương pháp kiểm tra mối ghép then và then hoa
11. Dung sai và phương pháp đo bánh răng và truyền động bánh răng
12. Nhám bề mặt và phương pháp đo
13. Xử lý số liệu đo và chọn dụng cụ đo
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Một số vấn đề cơ bản về dung sai và lắp ghép
Nội dung
Mức độ
Kiến thức
1. Đổi lẫn chức năng và vấn đề tiêu chuẩn hóa
2
2. Các khái niệm về kích thước, sai lệch và dung sai
2

3. Khái niệm về lắp ghép
4. Lắp ghép bề mặt trơn
5. Hệ thống lắp ghép
6. Sơ đồ lắp ghép
Thái độ
1. Nhận thức được tầm quan trọng của đổi lẫn chức năng và tiêu
chuẩn hoá trong cơ khí
2. Cẩn thận, chính xác khi tra cứu số liệu, vẽ ...
3. Có ý thức dùng các số liệu theo tiêu chuẩn khi tính toán thiết kế
Kỹ năng
1. Tra bảng dung sai, tính toán kích thước, sai lệch, dung sai
2. Đọc bản vẽ cơ khí
3. Vẽ phác chi tiết cơ khí, các sơ đồ phân bố dung sai
Chủ đề 2: Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
Nội dung
Kiến thức
1. Hệ thống dung sai lắp gh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa: CƠ KHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn: CHẾ TẠO MÁY
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
Mã học phần:
Số tín chỉ: 3
Học phần tiên quyết: Hình họa - Vẽ kỹ thuật
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Chế tạo máy
Bộ môn quản lý: Chế tạo máy
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 25
- Làm bài tập trên lớp: 0
- Thảo luận: 5
- Thực hành: 15
- Tự nghiên cứu: 60
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về dung sai kích thước và
chuỗi kích thước, dung sai lắp ghép bề mặt trơn và dung sai lắp ghép một số chi tiết điển
hình trong khí, kỹ thuật đo, kiểm tra kích thước các chỉ tiêu bản của chi tiết
máy, xử số liệu thực nghiệm khi đo; nhằm giúp người học khả năng lựa chọn hợp
dung sai lắp ghép, độ chính xác kích thước nhám bề mặt khi thiết kế kiểm tra
sản phẩm sau khi gia công và lắp ghép.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Một số vấn đề cơ bản về dung sai và lắp ghép
2. Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
3. Chuỗi kích thước
4. Cơ sở của kỹ thuật đo lường
5. Một số dụng cụ và thiết bị đo kích thước chiều dài
6. Điều kiện vật liệu và dung sai hình học
7. Dung sai và phương pháp đo sai lệch hình dạng, hướng, vị trí và biên dạng
8. Dung sai và phương pháp đo góc và đo côn
9. Dung sai, lắp ghép và phương pháp đo mối ghép ren
10. Dung sai, lắp ghép và phương pháp kiểm tra mối ghép then và then hoa
11. Dung sai và phương pháp đo nh răng truyền động bánh răng
12. Nhám bề mặt và phương pp đo
13. Xử lý số liệu đo và chọn dụng cụ đo
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Một số vấn đề cơ bản về dung sai và lắp ghép
Nội dung Mức độ
Kiến thức
1. Đổi lẫn chức năng và vấn đề tiêu chuẩn hóa
2. Các khái niệm về kích thước, sai lệch và dung sai
2
2
Chương trình học phần Môn Chế tạo máy (Khoa Cơ khí - Đại học Nha Trang) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình học phần Môn Chế tạo máy (Khoa Cơ khí - Đại học Nha Trang) - Người đăng: Vampi Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương trình học phần Môn Chế tạo máy (Khoa Cơ khí - Đại học Nha Trang) 9 10 654