Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình học phần môn ổn định hệ thống điện

Được đăng lên bởi Thanh Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 991 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa Điện-Điện tử
Bộ môn Điện Công nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN
Mã học phần:
Số tín chỉ: 02
Học phần tiên quyết: Cung cấp điện
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Bộ môn quản lý: Điện Công nghiệp
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 20
- Làm bài tập trên lớp: 10
- Tự nghiên cứu: 60
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học về các phương pháp tính toán ngắn mạch trên hệ thống
điện, các biện pháp ổn định tĩnh, ổn định động hệ thống điện, phương pháp điều khiển tải tiêu
thụ; nhằm giúp người học vận hành hiệu quả và kinh tế hệ thống điện
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Khái niệm chung về ngắn mạch
2. Tính toán ngắn mạch 3 pha
3. Tính toán ngắn mạch bất đối xứng
4. Ổn định tĩnh hệ thống điện
5. Ổn định động hệ thống điện
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Khái niệm chung về ngắn mạch
Nội dung
Kiến thức
1. Khái niệm cơ bản về ngắn mạch
2. Đặc tính chung của ngắn mạch
3. Cách thiết lập sơ đồ đẳng trị
4. Các phương pháp biến đổi sơ đồ
Kỹ năng
1. Chuyển các mạch điện thực tế thành sơ đồ tương đương mạch điện
Chủ đề 2: Tính toán ngắn mạch 3 pha
Nội dung
Kiến thức
1. Ma trận tổng dẫn nút
2. Ma trận tổng trở nút
3. Tính toán ngắn mạch
Kỹ năng
1. Tính toán ngắn mạch ba pha đối xứng trong hệ thống điện
1

Mức độ
3
3
3
3
2
Mức độ
3
3
3
3

Chủ đề 3: Tính toán ngắn mạch bất đối xứng
Nội dung
Kiến thức
1. Các thành phần thứ tự
2. Sơ đồ các thứ tự, tổng trở các thứ tự
3. Tính toán ngắn mạch
Kỹ năng
1. Tính toán ngắn mạch không đối xứng trong hệ thống điện
Chủ đề 4: Ổn định tĩnh hệ thống điện
Nội dung
Kiến thức
1. Khái niệm về ổn định
2. Phương trình động học máy điện
3. Đặc tính công suất góc máy phát trong hệ thống điện đơn giản
4. Tiêu chuẩn năng lượng
5. Phương pháp dao động bé khảo sát ổn định
Kỹ năng
1. Tính toán giới hạn ổn định tĩnh của hệ thống điện
Chủ đề 5: Ổn định động hệ thống điện
Nội dung
Kiến thức
1.Tiêu chuẩn diện tích
2. Phương pháp tích phân số
Kỹ năng
1.

Mức độ
3
3
3
3
Mức độ
3
3

2

Mức độ
3
3
3
3

4. Hình thức tổ chức dạy - học
Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
Lên lớp
Thực
Tự
hành,
nghiên
Lý
Thảo
Bài tập
thực tập
cứu
thuyết
luận
2
2
8
5
2
14
6
2
16
4
2
12
3
2
10

Chủ đề

Chủ đề 1
Chủ đề 2
Chủ đề 3
Chủ đề 4
Chủ đề 5
5. Tài liệu
...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa Điện-Điện tử Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
B n Điện Công nghiệp
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN
Mã học phần:
Số tín chỉ: 02
Học phần tiên quyết: Cung cấp điện
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho ngành: Công nghệ k thuật đin, điện t
Bmôn quản lý: Đin Công nghiệp
Phân b thời gian trong hc phần:
- Nghe ging lý thuyết: 20
- Làm bài tập trên lớp: 10
- Tự nghiên cứu: 60
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho ni hc v các phương pháp tính toán ngn mạch trên hthống
điện, các biện pháp ổn định tĩnh, ổn định động hệ thống điện, phương pháp điều khiển tải tiêu
thụ; nhằm giúp ni học vận hành hiệu quả và kinh tế hệ thống điện
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Khái niệm chung về ngắn mạch
2. nh toán ngắn mạch 3 pha
3. nh toán ngắn mạch bất đối xứng
4. Ổn định tĩnh hệ thống đin
5. Ổn định động hệ thống đin
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Khái niệm chung về ngn mạch
Nội dung Mức độ
Kiến thức
1. Khái niệm cơ bản về ngắn mạch
2. Đặc tính chung của ngắn mạch
3. Cách thiết lập sơ đồ đẳng trị
4. Các phương pháp biến đổi sơ đồ
3
3
3
3
Kỹ năng
1. Chuyển các mạch điện thực tế thành sơ đồ tương đương mạch điện
2
Ch đề 2: Tính toán ngn mạch 3 pha
Nội dung Mức độ
Kiến thức
1. Ma trận tổng dẫn nút
2. Ma trận tổng trở nút
3. nh toán ngắn mạch
3
3
3
Kỹ năng
1. Tính toán ngắn mạch ba pha đối xứng trong hệ thng điện
3
Chương trình học phần môn ổn định hệ thống điện - Trang 2
Chương trình học phần môn ổn định hệ thống điện - Người đăng: Thanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chương trình học phần môn ổn định hệ thống điện 9 10 928