Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình học phần : ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

Được đăng lên bởi levanhoangvu94
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1004 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

NGÀNH CÔNG NGHỆ
KỸ THUẬT Ô TÔ

Nha Trang, 9/2012

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Kỹ thuật ô tô

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Công nghệ lắp ráp ô tô
Mã học phần:
Số tín chỉ: 02
Học phần tiên quyết: Vật liệu kỹ thuật; Sức bền vật liệu; Vẽ kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật đo và dung
sai lắp ghép; Nguyên lý chi tiết máy; Công nghệ chế tạo máy; Động cơ đốt trong và đồ án; Kết
cấu, tính toán ô tô và đồ án.
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô
Bộ môn quản lý: Kỹ thuật ô tô
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết:

25

- Làm bài tập trên lớp:

00

- Thảo luận:

00

- Thực hành, thực tập:

05

- Tự nghiên cứu:

75

2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về công nghệ lắp ráp ô tô trên thế
giới và ở Việt Nam, phương pháp thiết kế qui trình công nghệ lắp ráp, qui trình công nghệ hàn, sơn
và công nghệ chế tạo các chi tiết chính động cơ ô tô; giúp người học nắm bắt qui trình lắp ráp ô tô
dạng công nghiệp, phương pháp thiết kế các qui trình công nghệ trong lắp ráp ô tô, nhằm phục vụ
nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng thiết kế thiết bị, phụ tùng ô tô, máy động lực.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Công nghệ lắp ráp ô tô trên thế giới và Việt Nam
2. Qui trình công nghệ lắp ráp ô tô tại Việt Nam
3. Phương pháp thiết kế qui trình công nghệ sơn ô tô
4. Sản xuất phụ tùng thay thế và lắp ráp ô tô

2

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Tổng quan công nghệ lắp ráp ô tô trên thế giới và Việt Nam
Nội dung

Mức độ

Kiến thức
1. Tình hình lắp ráp và tiêu thụ ô tô trên thế giới
2. Tình hình chung công nghiệp lắp ráp ô tô tại Việt Nam
Thái độ

2
2

1. Ngành công nghiệp ô tô có bề dày lịch sử
2. Ở Việt Nam phát triển công nghiệp lắp ráp ô tô còn nhiều khó khăn
Kỹ năng
1. Đánh giá được tình hình sản xuất và tiêu thụ ô tô các một số nước tiêu biểu

1

trên thế giới.
2. Hiểu biết thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng ngành công nghiệp lắp ráp ô tô

2

Việt Nam
Chủ đề 2: Qui trình công nghệ lắp ráp ô tô tại Việt Nam
Nội dung

Mức độ

Kiến thức
1. Phương pháp thiết kế qui trình lắp ráp ô tô
2. Một số qui trình công nghệ lắp ráp ô tô
Thái độ

1
2

1. Lắp ráp ô tô rất cần tuân thủ qui trình công nghệ nghiêm ngặt
2. Nâng cao hiệu quả lắ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
NGÀNH CÔNG NGHỆ
KỸ THUẬT Ô TÔ
Nha Trang, 9/2012
1
Chương trình học phần : ngành công nghệ kỹ thuật ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình học phần : ngành công nghệ kỹ thuật ô tô - Người đăng: levanhoangvu94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Chương trình học phần : ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 9 10 688