Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC cơ khi

Được đăng lên bởi kidkute90
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Trình độ đào tạo:
Ngành đào tạo:

Cao đẳng
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
(Mechanical Engineering Technology)

Mã ngành:
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-BGDĐT
ngày 1 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ
Kỹ thuật Cơ khí có hiểu biết về các nguyên lý cơ khí cơ bản, có kỹ năng thực hành
thao tác công nghệ để có thể đảm đương các công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ
khí như: chế tạo lắp ráp, vận hành, bảo trì các thiết bị công nghệ, tổ chức và quản
lý từng công đoạn sản xuất ...
Sau khi tốt nghiệp các kỹ thuật viên Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí có thể làm
việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh
vực cơ khí.
2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế
150 đơn vị học trình (viết tắt là đvht), chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể
chất (3 đvht) và Giáo dục Quốc phòng (135 tiết).
Thời gian đào tạo 3 năm.
2.2.Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo
đvht
2.2.1. Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu
60

(Chưa kể các phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục
Quốc phòng)

2

2.2.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu
Trong đó tối thiểu:
- Kiến thức cơ sở của ngành
- Kiến thức ngành
+ Lý thuyết
+ Kiến thức bổ trợ
+ Thực hành, thực tập
- Tốt nghiệp

90
34
41
14
0
27
5

3. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc
3.1.1.Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác-Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Toán ứng dụng
7 Vật lý đại cương 1
8 Hóa học đại cương 1
9 Nhập môn tin học
10 Ngoại ngữ
11 Giáo dục Thể chất
12 Giáo dục Quốc phòng
* Không kể các học phần 11 và 12
3.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
3.1.2.1. Kiến thức cơ sở ngành
1 Hình họa – Vẽ kỹ thuật

44 đvht *
4
4
3
3
3
5
4
3
5
10
3
135 tiết

50 đvht
30 đvht
4

2

Cơ học ứng dụng

5

3

Nguyên lý – Chi tiết máy
Kỹ thuật điện - điện tử
Dung sai – Kỹ thuật đo
Vật liệu học 1
Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng

4

4
5
6
7

4
3
3
3
3

8
9

An toàn và môi trường công nghiệp
AutoCAD (2)

3.1.2.2. Kiến thức ngành
1 Công nghệ chế tạo máy 1
2 Trang bị điện trong máy công nghiệp
3 Truyền động thủy lực và khí nén công nghiệp
3.1.2.3. Thực tập
1 Thực tập hàn
2 Thực ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
(Mechanical Engineering Technology)
Mã ngành:
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-BGDĐT
ngày 1 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ
Kỹ thuật Cơ khí có hiểu biết về các nguyên lý cơ khí cơ bản, có kỹ năng thực hành
thao tác công nghệ để thể đảm đương các công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật
khí như: chế tạo lắp ráp, vận hành, bảo trì các thiết bị công nghệ, tổ chức quản
lý từng công đoạn sản xuất ...
Sau khi tốt nghiệp các kỹ thuật viên Công nghệ Kỹ thuật khí thể làm
việc tại các sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo nghiên cứu thuộc lĩnh
vực cơ khí.
2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế
150 đơn vị học trình (viết tắt đvht), chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể
chất (3 đvht) và Giáo dục Quốc phòng (135 tiết).
Thời gian đào tạo 3 năm.
2.2.Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo
đvht
2.2.1. Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu 60
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC cơ khi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC cơ khi - Người đăng: kidkute90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC cơ khi 9 10 93