Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO MẠCH ĐIỆN DÂN DỤNG ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ

Được đăng lên bởi Hương Nguyễn Thị Lan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO MẠCH ĐIỆN DÂN DỤNG
ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ
Mã số mô đun: MĐ 30
Thời gian mô đun: 75h; (Lý thuyết: 22h; Thực hành: 53h)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN
- Vị trí mô đun: Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học
chung, các môn học/ mô đun đào: Vật liệu; Cơ kỹ thuật; Điện kỹ thuât; Đo lường
điện và không điện.
- Tính chất của mô đun: bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: Học xong mô đun này học viên có khả năng:
- Trình bày được:
+ Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện dân dụng
+ Chức năng nhiệm vụ các hệ thống của động cơ xăng 4 kỳ
- Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa được các thiết bị điện dân dụng đúng qui
trình, đúng phương pháp và an toàn
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
Thời gian
Số
Tên các bài trong mô đun
Tổng
Lý
Thực
Kiểm
TT
số
thuyết
hành
tra*
1 Máy ngắt bảo vệ chống giật
4
4
và chạn đất
2 Thiết bị điện sinh nhiệt
10
2
8
3 Hệ thống điện trong tủ lạnh
10
2
8
4 Khoan điện
9
3
6
Cộng:
55
15
36
4
*
Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được
tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 4: Máy ngắt bảo vệ chống giật và chạn đất
Mục tiêu của bài: Học xong bài này học sinh có khả năng.
- Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống bôi trơn và qui trình bảo
dưỡng hệ thống bôi trơn của động cơ xăng bốn kỳ
- Bảo dưỡng được hệ thống bôi trơn của động cơ xăng bốn kỳ theo đúng qui
định kỹ thuật, g kiệm vật tư
Nội dung của bài:
Thời gian: 10h (LT: 5h; TH: 5h)
1. Bộ biến dòng
Thời gian: 1h
2. ELCB dùng biến dòng
Thời gian: 2h

3. ELCB không dùng biến dòng
Thời gian: 2h
4. Lắp mạch bảo vệ
Thời gian: 5h
Bài 5: Thiết bị điện sinh nhiệt
Mục tiêu của bài: Học xong bài này học sinh có khả năng.
- Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống làm mát và qui trình bảo
dưỡng hệ thống làm mát của động cơ xăng bốn kỳ
- Bảo dưỡng được hệ thống làm mát của động cơ xăng bốn kỳ theo đúng qui
định kỹ thuật
Nội dung của bài:
Thời gian: 10h (LT: 2h; TH: 8h)
1. Bàn ủi
Thời gian: 1h
2. Nồi cơm điện
Thời gian: 1h
3. nguyên lý điều khiển và ổn định nhiệt
Thời gian: 8h
4. lò nướng
Bài 6: Hệ thống điện trong tủ lạnh
Mục tiêu của bài: Học xong bài này học sinh có khả năng.
- Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống điện và qui trình bảo dưỡng
hệ thống điện của động cơ xăng.
- Vẽ được sơ đồ mạch điện của động cơ xăng bốn kỳ.
- Bảo dưỡng được hệ thống điện của động cơ xăng bốn kỳ theo đúng tiêu
chuẩn kỹ thuật
Nội dung của bài:
Thời gian:10h (LT: 2h; TH: 8h)
1. Nguyên lý c...
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO MẠCH ĐIỆN DÂN DỤNG
ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ
Mã số mô đun: MĐ 30
Thời gian mô đun: 75h; (Lý thuyết: 22h; Thực hành: 53h)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN
- Vị trí đun: đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học
chung, các môn học/ mô đun đào: Vật liệu; Cơ kỹ thuật; Điện kỹ thuât; Đo lường
điện và không điện.
- Tính chất của mô đun: bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: Học xong mô đun này học viên có khả năng:
- Trình bày được:
+ Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện dân dụng
+ Chức năng nhiệm vụ các hệ thống của động cơ xăng 4 kỳ
- Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa được c thiết bị điện dân dụng đúng qui
trình, đúng phương pháp và an toàn
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
Số
TT
Tên các bài trong mô đun
Thời gian
Tổng
số
thuyết
Thực
hành
Kiểm
tra*
1 Máy ngắt bảo vệ chống giật
và chạn đất
4 4
2 Thiết bị điện sinh nhiệt 10 2 8
3 Hệ thống điện trong tủ lạnh 10 2 8
4 Khoan điện 9 3 6
Cộng: 55 15 36 4
*
Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được
tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 4: Máy ngắt bảo vệ chống giật và chạn đất
Mục tiêu của bài: Học xong bài này học sinh có khả năng.
- Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống bôi trơn qui trình bảo
dưỡng hệ thống bôi trơn của động cơ xăng bốn kỳ
- Bảo dưỡng được hệ thống bôi trơn của động xăng bốn kỳ theo đúng qui
định kỹ thuật, g kiệm vật tư
Nội dung của bài: Thời gian: 10h (LT: 5h; TH: 5h)
1. Bộ biến dòng Thời gian: 1h
2. ELCB dùng biến dòng Thời gian: 2h
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO MẠCH ĐIỆN DÂN DỤNG ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ - Trang 2
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO MẠCH ĐIỆN DÂN DỤNG ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ - Người đăng: Hương Nguyễn Thị Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO MẠCH ĐIỆN DÂN DỤNG ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ 9 10 705