Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG, ĐIỆN - LẠNH VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Được đăng lên bởi Trang Tran
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 3542 lần   |   Lượt tải: 12 lần
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG, ĐIỆN - LẠNH VÀ
VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
Mã số của môn học: MH12
Thời gian của môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 15 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC :
- Môn học An toàn lao động điện lạnh và vệ sinh công nghiệp được học sau khi
sinh viên đã học xong các môn học chung và các môn học cơ sở: Vẽ kỹ thuật, cơ
kỹ thuật, cơ sở kỹ thuật điện, cơ sở nhiệt lạnh và điều hòa không khí.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Nắm được các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động
- Phòng tránh và sơ cứu người khi gặp tai nạn;
- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động vào
nghề;
- Sơ cứu được khi gặp các tai nạn, khắc phục và giảm thiệt hại về người và thiết bị
khi xảy ra mất an toàn.
- Có ý thức đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi làm việc, an toàn và vệ sinh
công nghiệp.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian
Thực
TT Tên chương, mục

Tổng

Lý

hành

số

thuyết Bài
tập

-1-

Kiểm
tra*
(LT
hoặc
TH)

I

Tổng quan về hệ thống văn bản quy 15

14

1

định của pháp luật về an toàn - vệ
sinh lao động
1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp 2

2

luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao
động
2. Các quy định của pháp luật về 2

2

chính sách, chế độ bảo hộ lao động
áp dụng trong doanh nghiệp
3. Quyền và nghĩa vụ của người sử 2

2

dụng lao động và người lao động
trong công tác an toàn vệ sinh lao
động
4. Các yếu tố nguy hiểm có hại 2

2

trong sản xuất, các biện pháp cải
thiện điều kiện lao động.
5. Tổ chức thực hiện công tác bảo 2

2

hộ lao động ở cơ sở.
6. Trách nhiệm và những nội dung 2

2

của tổ chức công đoàn cơ sở về
công tác an toàn vệ sinh lao động.
7. Các quy định về xử phạt hành 2

2

chính về hành vi vi phạm pháp luật
an toàn-vệ sinh lao động.
II

8. Kiểm tra hết chương 1
An toàn trong hệ thống lạnh

10

1. Điều khoản chung về an toàn hệ 1

6
1

thống lạnh.
2. An toàn môi chất lạnh.

1

1

3. An toàn cho máy và thiết bị.

1

1

-2-

3

1
1

4. Một số quy định khác về kỹ thuật 1

1

an toàn đối với hệ thống lạnh.
5. Dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm 3

1

2

1

1

tra thử nghiệm hệ thống lạnh.
6. Khám nghiệm kỹ thuật và đăng 2
ký sử dụng bảo hộ lao động.
III

7. Kiểm tra hết chương 2
An toàn trong vận hành sửa chữa hệ 20

1
10

8

2

thống lạnh
1. Khái niệm chung.

1

1

2. An toàn môi chất lạnh.

4

3

1

3. An toàn điện.

6

4

2

4. Phòng tránh và sơ cứu các tai nạn 7

2

5

khác.
5. Kiểm tra hết chương 3

2
45

Cộng

2
30

11

4

* Ghi chú: Thờ...
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG, ĐIỆN - LẠNH VÀ
VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
Mã số của môn học: MH12
Thời gian của môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 15 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC :
- Môn học An toàn lao động điện lạnh vệ sinh công nghiệp được học sau khi
sinh viên đã học xong các môn học chung và các môn học sở: Vẽ kỹ thuật, cơ
kỹ thuật, cơ sở kỹ thuật điện, cơ sở nhiệt lạnh và điều hòa không khí.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Nắm được các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động
- Phòng tránh và sơ cứu người khi gặp tai nạn;
- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động vào
nghề;
-cứu được khi gặp các tai nạn, khắc phụcgiảm thiệt hại về người và thiết bị
khi xảy ra mất an toàn.
- Có ý thức đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi làm việc, an toàn và v sinh
công nghiệp.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
TT Tên chương, mục
Thời gian
Tổng
số
thuyết
Thực
hành
Bài
tập
Kiểm
tra
*
(LT
hoặc
TH)
-1-
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG, ĐIỆN - LẠNH VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG, ĐIỆN - LẠNH VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP - Người đăng: Trang Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG, ĐIỆN - LẠNH VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 9 10 661