Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ KỸ THUẬT

Được đăng lên bởi xuancuongoto76
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 1934 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ KỸ THUẬT

Mã số của môn học: MH 08
Thời gian của môn học: 60 giờ
(Lý thuyết: 60 giờ ;Thực hành: 0 giờ)
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
- Trình bày được các khái niệm cơ bản trong cơ học ứng dụng
- Trình bày được phương pháp tổng hợp và phân tích lực
- Phân tích được chuyển động của vật rắn
- Tính toán được các thông số nội lực, ứng suất và biến dạng của vật
chịu kéo, nén, cắt, dập, xoắn, uốn của các bài toán đơn giản

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ ỨNG DỤNG

Mã số của môn học: MH 08
Thời gian của môn học: 60 giờ
(Lý thuyết: 60 giờ ;Thực hành: 0 giờ)
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
- Chuyển đổi được các khớp, khâu, các cơ cấu truyền động thành các sơ
đồ truyền động đơn giản
- Trình bày được các cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng
của các cơ cấu truyền động cơ bản
- Tuân thủ đúng quy định về giờ học tập và làm đầy đủ bài tập về nhà
- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận.

PhÇn I :

TÜnh Häc

Chương: 1
C¸ckh¸iniÖmc¬b¶nvµhÖtiªn®ÒcñatÜnhhäclýthuyÕtvÒm« menlùcvµngÉulùc
BÀI: 1.C¸ckh¸iniÖmc¬b¶nvµhÖtiªn®ÒcñatÜnhhäc
1.1.c¸ckh¸iniÖmc¬b¶n

TÜnhhäcnghiªncøuc¸cquyluËtc©nb»ngcñavËtr¾ntuyÖt®èid ưíit¸cdôngcñalùc.TrongtÜnhhäccãhaikh¸iniÖmc¬b¶
nlµvËtr¾ntuyÖt®èivµlùc.

1.1.c¸ckh¸iniÖmc¬b¶n

1.1.1.VËtr¾ntuyÖt®èi
VËtr¾ntuyÖt®èilµvËtthÓcãh×nhd¹ngbÊtbiÕnnghÜalµkho¶ngc¸chhaiphÇntöbÊtkútrªnnãlu«nlu«nkh«ng®æi.VËtthÓ
cãh×nhd¹ngbiÕn®æigäilµvËtbiÕnd¹ng.
TrongtÜnhhäcchØkh¶os¸tnh÷ngvËtthÓlµ r¾ntuyÖt®èith ưênggäit¾t lµvËtr¾n.
ThùctÕchothÊyhÇuhÕtc¸cvËtthÓ®ÒulµvËtbiÕnd¹ng.
SongnÕutÝnhchÊtbiÕnd¹ngcñanãkh«ng¶nhh ưëng®Õn®échÝnhx¸ccÇncãcñabµito¸ncãthÓxemnãnh ưvËtr¾ntuyÖ
t®èitrongm«h×nhtÝnhto¸n.

1.1.c¸ckh¸iniÖmc¬b¶n

1.1.2.Lùcvµc¸c®ÞnhnghÜavÒlùc
Lùclµ ®¹i lưîng®ot¸cdôngc¬häcgi÷ac¸cvËtthÓvíinhau.Lùc® ưîcbiÓudiÔnb»ng®¹i
lưîngvÐct¬cãbayÕutè®Æctrưng: ®élín(cßngäilµ c ưêng®é), ph ư¬ng,chiÒuvµ
®iÓm®Æt.ThiÕuméttrongbayÕutètrªnt¸cdôngcñalùckh«ng® ưîcx¸c®Þnh.
Tathưêngdïngch÷c¸icãdÊuvÐct¬ ëtrªn®ÓkýhiÖuc¸c
vÐct¬lùc.
ThÝdôc¸clùcP, F1… N.
Víic¸ckýhiÖunµyph¶ihiÓur»ngc¸cch÷c¸ikh«ngcãdÊuvÐct¬ ëtrªnchØlµkýhiÖu®élíncñanã.
ThÝdô®élíncñac¸clùcP, F …N .
lµ P, F, ...N. §élíncñac¸clùccãthønguyªnlµNiut¬n
haybéisèKil«Niut¬nviÕtt¾t lµ (N haykN).

1.1.c¸ckh¸iniÖmc¬b¶n

1.1.2.Lùcvµc¸c®ÞnhnghÜavÒlùc
Sau®©ygiíithiÖumétsè®ÞnhnghÜa:
HÖlùc:HÖlùclµméttËphîpnhiÒulùccïngt¸cdônglªnvËtr¾n.
Lùctư¬ng®ư¬ng:Hailùctư¬ng®ư¬nghayhaihÖlùctư¬ng®ư¬nglµhailùchayhaihÖlùccãt¸c®éngc¬häcnh ưnh
au.
§ÓbiÓudiÔnhailùctư¬ng®ư¬nghayhaihÖlùctư¬ng® ư¬ngtadïngdÊut ư¬ng® ư¬ngnh ưtrongto¸nhäc.
ThÝdôh...
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ KỸ THUẬT


 !
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
"#$% &'()*)+,%-#.,/01
"#$% &'(2',2)23(24 2567
"856&'(9&:4;#<
"6.)&'():7=/>4 %0?4;
@*A.=A=<=0;2=B.<=)% .)&,-
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ KỸ THUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ KỸ THUẬT - Người đăng: xuancuongoto76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ KỸ THUẬT 9 10 920