Ktl-icon-tai-lieu

chương trình môn học vẽ cơ khí

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 181 trang   |   Lượt xem: 6586 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
Mã môn học: MH07
Thời gian môn học: 75h Lý thuyết: 30h

Thực hành: 45h

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
- Vị trí của môn học: Môn học được bố trí sau môn tin học cơ bản và trước các
mô- đun đào tạo nghề.
- Tính chất môn học: Là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
Học xong môn học này người học có khả năng:
- Đọc thành thạo các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp.
- Vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp và vẽ lắp các mối ghép từ các chi tiết.
- Trình bày bản vẽ kỹ thuật đúng tiêu chuẩn Việt nam (TCVN).
- Sử dụng máy tính để hoàn thành bản vẽ kỹ thuật cơ khí.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

Số
TT

Tên chương mục

1. Mở đầu
2. Các tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày
bản vẽ
3. Vẽ hình học
4. Phép chiếu vuông góc
5. Biểu diễn vật thể
6. Hình chiếu trục đo
7. Vẽ quy ước các mối ghép và các
chiết máy thông dụng
8. Bản vẽ chi tiết-Bản vẽ lắp
9. Vẽ kỹ thuật trên máy tính
Tổng cộng

Tổng
số

Thời gian
Lý
Bài tập
thuyết
thực
hành

1
6

1
5

0
1

Kiểm
tra
(LT
hoặc
TH)
0
0

7
7
10
5

4
3
3
2

2
4
4
2

1
0
3
1

9
10
20
75

3
3
11
35

4
4
8
29

2
3
1
11

*) Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được
tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết
Mở đầu
Thời gian: 1h (LT: 1; TH: 0)
Mục tiêu:
Trình bày được sự ra đời và phát triển của môn học, nội dung nghiên cứu, tính
chất và nhiệm vụ, vai trò, vị trí môn học đối với người thợ cơ khí hàn.
Chương 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ
Mục tiêu:

1

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn bản vẽ, các loại dụng
cụ vẽ, phương pháp lựa chọn, sử dụng các dụng cụ và vật liệu vẽ.
Lựa chọn, sử dụng được các dụng cụ và vật liệu vẽ.
Nội dung:
Thời gian:6h (LT: 5; TH: 1)
1. Vật liệu - Dụng cụ vẽ và cách sử dụng.
Thời gian: 2h
2. Tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ .
Thời gian:2h
3. Ghi kích thước.
Thời gian: 1h
4. Trình tự lập bản vẽ.
Thời gian: 1h
Chương 2. Vẽ hình học
Mục tiêu:
- Trình bày được phương pháp vẽ đường thẳng song song, đường thẳng vuông
góc, chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn, vẽ một số đường cong điển hình.
- Vẽ được bản vẽ hình học và vạch dấu khi thực tập
Nội dung:
Thời gian:7h (LT: 5; TH: 2)
1. Dựng đường thẳng song ssong, đường thẳng
vuông góc, dựng và chia góc
Thời gian: 2h
2. Chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn
Thời gian:2h
3. Vẽ nối tiếp
Thời gian: 1h
4. Vẽ một số đường cong hình học
Thời gian: 1h
5. Kiểm tra chương 1, 2
Thời gian: 1h
Chương 3. Phép chiếu vuông góc
Mục tiêu:
- Hiểu và v...
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
Mã môn học: MH07
Thời gian môn học: 75h Lý thuyết: 30h Thực hành: 45h
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
- Vị trí của môn học: Môn học được bố trí sau môn tin học cơ bản và trước các
mô- đun đào tạo nghề.
- Tính chất môn học: Là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
Học xong môn học này người học có khả năng:
- Đọc thành thạo các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp.
- Vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp và vẽ lắp các mối ghép từ các chi tiết.
- Trình bày bản vẽ kỹ thuật đúng tiêu chuẩn Việt nam (TCVN).
- Sử dụng y tính để hoàn thành bản vẽ kỹ thuật cơ khí.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
Số
TT
Tên chương mục
Thời gian
Tổng
số
thuyết
Bài tập
thực
hành
Kiểm
tra
(LT
hoặc
TH)
1.
Mở đầu
1
1
0
0
2.
Các tiêu chuẩn Việt Nam về trình y
bản vẽ
6
5
1
0
3.
Vẽ hình học
7
4
2
1
4.
Phép chiếu vuông góc
7
3
4
0
5.
Biểu diễn vật thể
10
3
4
3
6.
Hình chiếu trục đo
5
2
2
1
7.
Vẽ quy ước các mối ghép và các
chiết máy thông dụng
9
3
4
2
8.
Bản vẽ chi tiết-Bản vẽ lắp
10
3
4
3
9.
Vẽ kỹ thuật trên máy tính
20
11
8
1
Tổng cộng
75
35
29
11
*) Thời gian kiểm tra thuyết được tính vào giờ thuyết, kiểm tra thực hành được
tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết
Mở đầu Thời gian: 1h (LT: 1; TH: 0)
Mục tiêu:
Trình y được sự ra đời phát triển của môn học, nội dung nghiên cứu, tính
chất và nhiệm vụ, vai trò, vị trí môn học đối với người thợ cơ khí hàn.
Chương 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ
Mục tiêu:
chương trình môn học vẽ cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương trình môn học vẽ cơ khí - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
181 Vietnamese
chương trình môn học vẽ cơ khí 9 10 259