Ktl-icon-tai-lieu

Chương V - Hệ thống lạnh khác trong công nghiệp và đời sống

Được đăng lên bởi mythuykg
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 5772 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Chương V
Hệ thống lạnh khác
trong công nghiệp và đời sống
5.1. Hệ thống lạnh trong nhà máy bia
5.1.1 Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh trung
tâm
Trong các nhà máy bia người ta sử dụng hệ thống lạnh trung
tâm để làm lạnh các đối tượng sau :
- Làm lạnh các tank lên men và tank thành phẩm
- Làm lạnh tank men giống
- Làm lạnh nhanh nước 1oC
- Làm lạnh nhanh dịch đường sau hệ thống nấu.
- Làm lạnh trung gian hệ thống CO2
- Các hộ tiêu thụ khác: bảo quản hoan, điều hoà không khí
vv…
Trên hình 5-1 là sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh trung tâm sử dụng
môi chất NH3 ở nhà máy bia hiện đại. Hệ thống lạnh sử dụng glycol
và nước làm chất tải lạnh. Trước kia trong nhiều nhà máy bia người ta
sử dụng chất tải lạnh là nước muối. Do tính chất ăn mòn của nước
muối ảnh hưởng quá lớn đến hệ thống các thiết bị nên hiện nay hầu
hết đã được thay thế bằng chất tải lạnh glycol .
Các thiết bị chính bao gồm: Máy nén 1 cấp hiệu MYCOM,
bình bay hơi làm lạnh glycol, dàn ngưng tụ bay hơi, các thùng chứa
glycol và các thiết bị phụ khác của hệ thống lạnh.
Thùng chứa glycol được chế tạo bằng inox, bên ngoài bọc cách
nhiệt gồm 02 cái có nhiệt độ khác nhau, đảm bảo bơm glycol đã được
làm lạnh đến các hộ tiêu thụ và bơm glycol sau khi sử dụng đến bình

220

bay hơi để gia lạnh. Giữa 02 thùng glycol được thông với nhau tạo ra
sự ổn định và cân bằng.

221

TI

TI

l µm l ¹ nh co2

l µm l ¹ nh t ank
l ª n men v µ t h µ n h ph Èm

l µm l ¹ nh
t a n k men g i è n g

c ¸ c h é t iª u t h ô k h ¸ c

t h i Õt b Þl µ m l ¹ n h
n h a n h n - í c 1°C

N¦ í C Vµ O

P

N¦ í C RA 1°C
b× h g l y c o l
n
-5 _ -7°c

b× h g l y c o l
n
-2 _ 0°c

P

1- Máy nén; 2- Bình chứa cao áp; 3- Dàn ngưng; 4- Tách dầu; 5- Bình bay hơi; 6- Bình thu hồi dầu; 7Bơm glycol đến các hộ tiêu thụ; 8- Bơm glycol tuần hoàn; 9- Thùng glycol
Hình 5-1 : Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh nhà máy bia
222

1- áo nước; 2- Thân bình; 3- Tách lỏng; 4- Gas ra; 5- Tấm chắn lỏng;
6- ống trao đổi nhiệt; 7- Nước ra; 8- Nước vào; 9- Chân bình; 10- Rốn bình;
11- ống nối van phao
Hình 5-2 : Bình bay hơi làm lạnh glycol

Trên hình 5-2 trình bày cấu tạo của bình bay hơi làm lạnh glycol.
Về cấu tạo bình bay hơi giống bình ngưng ống chùm nằm ngang. ở
đây glycol chuyển động bên trong ống trao đổi nhiệt, môi chất sôi bên
ngoài ống. Phía trên bình bay hơi có gắn sẵn bình tách lỏng, để đảm
bảo sự chuyển động của gas bên trong bình bay hơi người ta bố trí 02
ống hút ở 2 phía của bình. Phía dưới có rốn để gom dầu về bình thu
hồi dầu. Để đảm bảo lỏng trong bình không q...
Chương V
H thng lnh khác
trong công nghip và đời sng
5.1. H thng lnh trong nhà máy bia
5.1.1 Sơ đồ nguyên lý h thng lnh trung
tâm
Trong các nhà máy bia người ta s dng h thng lnh trung
tâm để làm lnh các đối tượng sau :
- Làm lnh các tank lên men và tank thành phm
- Làm lnh tank men ging
- Làm lnh nhanh nước 1
o
C
- Làm lnh nhanh dch đường sau h thng nu.
- Làm lnh trung gian h thng CO
2
- Các h tiêu th khác: bo qun hoan, điu hoà không khí
vv…
Trên hình 5-1 là sơ đồ nguyên lý h thng lnh trung tâm s dng
môi cht NH
3
nhà máy bia hin đại. H thng lnh s dng glycol
và nước làm cht ti lnh. Trước kia trong nhiu nhà máy bia người ta
s dng cht ti lnh là nước mui. Do tính cht ăn mòn ca nước
mui nh hưởng quá ln đến h thng các thiết b nên hin nay hu
hết đã được thay thế bng cht ti lnh glycol .
Các thiết b chính bao g
m: Máy nén 1 cp hiu MYCOM,
bình bay hơi làm lnh glycol, dàn ngưng t bay hơi, các thùng cha
glycol và các thiết b ph khác ca h thng lnh.
Thùng cha glycol được chế to bng inox, bên ngoài bc cách
nhit gm 02 cái có nhit độ khác nhau, đảm bo bơm glycol đã được
làm lnh đến các h tiêu th và bơm glycol sau khi s dng đến bình
220
Chương V - Hệ thống lạnh khác trong công nghiệp và đời sống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương V - Hệ thống lạnh khác trong công nghiệp và đời sống - Người đăng: mythuykg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Chương V - Hệ thống lạnh khác trong công nghiệp và đời sống 9 10 332