Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển biến pha và nhiệt luyện thép

Được đăng lên bởi hoang-anh-le
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 6704 lần   |   Lượt tải: 12 lần
CHƯƠNG 3: CHUYỂN BIẾN PHA VÀ NHIỆT LUYỆN THÉP
BÀI 8. Ủ VÀ THƯỜNG HÓA
I. Ủ thép
a, Định nghĩa
- Là phương pháp nung nóng chi tiết đến nhiệt độ xác định, giữ
nhiệt lâu rồi làm nguội chậm cùng lò để đạt được tổ chức ồn định
Peclit với độ cứng, độ bền thấp nhất và độ dẻo cao.
Đặc điểm:
+ Nhiệt độ ủ không có quy luật tổng quát, mỗi phương pháp ủ
ứng với một nhiệt độ nhất định;
+ Làm nguội với tốc độ rất chậm (cùng lò) để đạt được tổ chức
cân bằng;
+ Thép cùng tích tổ chức nhận được sau khi ủ là Peclit. Với
thép trước cùng tích có thêm Ferit, thép sau cùng tích có thêm
XeII.

1

Mục đích:
- Có nhiều phương pháp ủ mà mỗi phương pháp chỉ đạt một,
hai hoặc ba trong năm mục đích sau:
+ Giảm độ cứng để dễ tiến hành gia công cắt gọt;
+ Làm tăng độ dẻo để dễ tiến hành biến dạng nguội như:dập,
cán, kéo, nguội.
+ làm giảm hoặc khử bỏ ứng suất bên trong gây nên bởi gia
công gia công cơ khí như: đúc, hàn, cắt, biến dạng dẻo;
+ Làm đồng đều thành phần hoá học trên vật đúc bị thiên tích;
+ Làm nhỏ hạt.

2

b, Các phương pháp ủ không có chuyển biến pha.
- Được tiến hành ở nhiệt độ nhỏ hơn Ac 1 do đó không có sự
chuyển biến pha từ Peclit sang Austenit gồm:
+ Ủ thấp và ủ kết tinh lại.

* Ủ thấp
- Là phương pháp ủ ở nhiệt độ 200 ÷ 6000C với mục đích làm
giảm hay khử bỏ ứng sất bên trong ở các vật đúc hay sản phẩm
qua gia công cơ khí.
+ Ủ ở nhiệt độ 200 ÷ 3000C chỉ khử bỏ được một phần
ứng suất bên trong;
+ Ủ ở nhiệt độ 450 ÷ 6000C trong 1 ÷ 2h sẽ khử bỏ được
hoàn toàn ứng suất bên trong.
3

* Ủ kết tinh lại
- Là phương pháp ủ được tiến hành ở nhiệt độ cao hơn nhiệt
độ kết tinh lại của thép (khoảng 600 ÷ 7000C).
- Đặc điểm:
+ Làm giảm độ cứng và làm thay đổi kích thước hạt;
+ Hiện nay phương pháp này ít dùng đối với thép vì rễ gây
ra hạt lớn.

4

c, Các phương pháp ủ có chuyển biến pha.
- Các phương pháp ủ này có nhiệt độ ủ cao hơn Ac1 có xảy ra
chuyển biến pha Peclit → Austenit khi nung nóng với hiệu ứng
làm nhỏ hạt, gồm:
+ Ủ hoàn toàn;
+ Ủ không hoàn toàn và ủ cầu hoá;
+ Ủ đẳng nhiệt;
+ Ủ khuếch tán.

5

* Ủ hoàn toàn
- Là phương pháp ủ nung thép đến trạng thái hoàn toàn là
Austenit, áp dụng cho phép trước cùng tích có thành phần
Cacbon trong khoảng 0,3 ÷ 0,65%.

T0u = Ac3 + (20 ÷ 30)0C
Mục đích:
+ Làm nhỏ hạt (hạt γ nhỏ → Tổ chức F – P có hạt nhỏ);
+ Làm giảm độ cứng, tăng độ dẻo (HB 160÷ 200).

6

* Ủ không hoàn toàn và ủ cầu hoá
Ủ không hoàn toàn:
- Là phương pháp ủ nung thép đến trạng thái hoàn toàn là
Austenit, áp dụng cho thép cùng tích, sau cùng tích và thép trước
...