Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề detetor

Được đăng lên bởi Trần Văn Công
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 817 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC



NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT
SỐ DETECTOR TRONG SẮC KÝ LỎNG
VÀ KHÍ

Giảng viên: ThS LÊ NHẤT TÂM

Tháng 10/2006

Mục lục
Giới thiệu về phương pháp sắc ký………………………………………………..1
1. Nguyên lý hoạt động của một số detector trong sắc ký khí…………………....1
1.1 Dectector dẫn nhiệt (thermal conductivity dectector)………………………..3
1.2 Detector ion hóa ngọn lửa (flame-ionization detector)………………………4
1.3 Detector cộng kết điện tử (electron capture dtector):……………………….. 6
1.4 Detector phát xạ nguyên tử (atomic-emission detector):……………………..9
1.5 Detector quang kế ngọn lửa (flame photometric GC detector)………………9
1.6 Detector quang hóa ion (photoionization detector):………………………..11
1.8 Chemiluminescence Spectroscopy:………………………………………...12
2. Nguyên lý hoạt động của một sô detector trong sắc ký lỏng:………………...13
2.1. Nguyên lý hoạt động của một sô detector trong sắc ký lỏng:……………...13
2.2 The refractive index detector : đầu dò chiết suất RI………………… 14
2.3 Máy dò huỳnh quang ……………………………………………………….15
2.4 Máy dò UV:…………………………………………………………………16

3. Các thông số quan trọng của detector:………………………………………..17

GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ VÀ ĐẦU DÒ DETECTOR
Sắc ký là phương pháp tách, phân li, phân tích, các chất dựa vào sự phân
bố khác nhau giữa pha động và pha tĩnh.
Khi tiếp xúc với pha tĩnh các cấu tử của hỗn hợp sẽ phân bố giữa pha
động và pha tĩnh tương ứng với tính chất của chúng (tính bị hấp phụ, tính tan...)
Trong các hệ thống sắc ký chỉ có các phân tử pha động mới chuyển động dọc
theo hệ sắc ký. Các chất khác nhau sẽ có ái lực khác nhau với pha động và pha
tĩnh. Trong quá trình pha động chuyển động dọc theo hệ sắc ký các chất có ái lực
lớn với pha tĩnh sẽ chuyển động chậm hơn qua hệ thống sắc ký so với các chất có
ái lực yếu hơn so với pha này.
Trong phương pháp phân tích sắc ký phải qua nhiều quy trình phân tích

Detector
Lò cột
In

Computer

Bơm mẫu

Trong đó thì detector là một trong những bộ phận quan trọng.
Detector có nhiệm vụ chuyển hóa một đại lượng không điện (trong trường hợp
này là nồng độ của các chất được tách khỏi cột sắc ký) thành đại lượng điện và
có chức năng phát hiện và đo độ lớn của các cấu tử khi ra khỏi cột sắc ký. Vì vậy
detector quyết định một phần độ chính xác cũng như độ nhạy của phương pháp.
Nguyên tắc hoạt động của các detector là dựa vào tính chất vật lí của các
cấu tử như: tính chất hấp thụ và phát xạ ánh sáng, tính phân cực, tính khúc xạ,
tính dẫn điện, dẫn nhiệt...
BỘ CÔNG NGHIỆP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT
SỐ DETECTOR TRONG SẮC KÝ LỎNG
VÀ KHÍ
Giảng viên: ThS LÊ NHẤT TÂM
Chuyên đề detetor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề detetor - Người đăng: Trần Văn Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Chuyên đề detetor 9 10 851