Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề động cơ học vật lý lớp 8

Được đăng lên bởi Trâm Lý
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1514 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Chuyªn ®Ò :CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC
VẬT lý 8
N¨m häc 2009 - 2010

Chuyªn ®Ò:
Gi¶i c¸c bµi tËp " ChuyÓn ®éng c¬ häc".
A - §Æt vÊn ®Ò:
Híng dÉn häc sinh gi¶i bµi tËp trong viÖc gi¶ng d¹y VËt lÝ ë trêng
THCS cã t¸c dông rÊt to lín:
+ Gióp häc sinh cñng cè, më réng ®µo s©u kiÕn thøc c¬ b¶n.
+ Lµ ph¬ng tiÖn x©y dông cñng cè kü n¨ng, kü x¶o vËn dông lÝ
thuyÕt.
+ Lµ h×nh thøc «n tËp lÝ thuyÕt hiÖu qu¶ nhÊt.
+ Lµ biÖn ph¸p tèt ®Ó ph¸t triÓn n¨ng lùc, t duy lµm viÖc ®éc lËp
cña mçi häc sinh.
+ Cã t¸c dông gi¸o dôc cho häc sinh vÒ: tÝnh cÇn cï, chÞu khã,
chÝnh x¸c, khoa häc,...
+ Lµ ph¬ng tiÖn ®Ó gi¸o viªn kiÓm tra kiÕn thøc, kü n¨ng cña häc
sinh.

Trong ch¬ng tr×nh VËt lÝ THCS d¹ng bµi to¸n chuyÓn ®éng c¬
häc cã rÊt nhiÒu d¹ng mµ ®«i khi trong s¸ch gi¸o khoa kh«ng
®Ò cËp ®Õn, hoÆc chØ nªu ra vÊn ®Ò ë møc hÕt søc ng¾n gän vµ
c¬ b¶n, nhng trong c¸c ®Ò thi häc sinh giái c¸c cÊp l¹i thêng
hay cã d¹ng bµi tËp nµy ë møc ®é s©u h¬n nh÷ng g× c¸c em ®·
®îc häc trong s¸ch gi¸o khoa. Nh vËy häc sinh cÇn ph¶i ®îc
trang bÞ kiÕn thøc mét c¸ch cã hÖ thèng, khoa häc ®Ó tõ ®ã
h×nh thµnh dÇn kü n¨ng gi¶i c¸c d¹ng bµi nµy.
Trong bµi viÕt nµy t«i muèn trao ®æi víi c¸c b¹n ®ång nghiÖp trong
viÖc gi¶ng d¹y nh»m n©ng cao kÕt qu¶ häc tËp cho häc sinh th«ng
qua viÖc gi¶i c¸c bµi tËp " ChuyÓn ®éng c¬ häc". §Ó tõ ®ã chóng ta
t×m ra ®îc ph¬ng ph¸p kh¶ thi nhÊt.

B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
I. §iÒu tra t×nh h×nh häc sinh tríc khi ¸p dông.
Sè ®«ng häc sinh kh¸, trung b×nh cßn lóng tóng vµ ng¹i nh÷ng d¹ng
bµi tËp liªn quan ®Õn chuyÓn ®éng. ChØ cã mét sè Ýt häc sinh giái
nhËn thøc nhanh th× cßn cã chót høng thó khi gÆp lo¹i bµi tËp nµy.
II. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
a) §èi víi thÇy:
- Cñng cè kh¸i qu¸t cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc vËt lÝ, to¸n häc cã
liªn quan.
- Tõ nh÷ng bµi tËp c¬ b¶n t¬ng ®èi ®¬n gi¶n gi¸o viªn khai th¸c, ph¸t
triÓn thµnh d¹ng c¸c bµi tËp kh¸c nhau tõ dÔ ®Õn khã phï hîp víi
tõng ®èi tîng häc sinh.
- Kh¶o s¸t chÊt lîng häc sinh ®èi víi c¸c líp d¹y båi dìng.
b) §èi víi häc sinh:
TÝch cùc rÌn luyÖn kü n¨ng cho häc sinh khi ph©n tÝch, thiÕt lËp c¸c
mèi liªn hÖ cña bµi tËp ®Ó tõ ®ã t×m ra híng gi¶i cho bµi tËp.

III.Nội dung:
A.Kiến thức cần nhớ:
1/- Chuyeån

ñoäng ñeàu vaø ñöùng yeân :

- Chuyeån ñoäng cô hoïc laø söï thay ñoåi vò trí cuûa moät vaät so
vôùi vaät khaùc ñöôïc choïn laøm moác.
- Neáu moät vaät khoâng thay ñoåi vò trí cuûa noù so vôùi vaät khaùc
thì goïi laø ñöùng yeân so vôùi vaät aáy.
- Chuyeån ñoäng vaø ñöùng yeân coù tính töông ñoái. (Tuyø thuoäc
vaøo vaät choïn laøm moác

2/...
Chuyªn ®Ò :CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC
VẬT lý 8
N¨m häc 2009 - 2010
Chuyên đề động cơ học vật lý lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề động cơ học vật lý lớp 8 - Người đăng: Trâm Lý
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Chuyên đề động cơ học vật lý lớp 8 9 10 621