Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ KẾT CẤU THÉP BÊ TÔNG LIÊN HỢP

Được đăng lên bởi nhatkhanhna1
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 1 lần
chuyªn ®Ò
kÕt cÊu liªn hîp thÐp - bªt«ng
Ts. Ph¹m Minh Hµ
Bé m«n KÕt cÊu ThÐp - Gç
Khoa X©y dùng - §H KiÕn tróc Hµ Néi

July 9, 2015

Néi dung
1.

Giíi thiÖu chung vÒ kÕt cÊu liªn hîp

2.

ThiÕt kÕ Sµn liªn hîp

3.

ThiÕt kÕ DÇm liªn hîp

July 9, 2015

1. Giíi thiÖu chung vÒ kc liªn hîp

July 9, 2015

1.1. LÞch sö ph¸t triÓn cña kCLH


Sù ph¸t triÓn cña KCLH g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn
cña KC BTCT v× thùc chÊt KCLH lµ mét d¹ng ®Æc biÖt
cña KC BTCT.



Do tÝnh chÊt cÊu t¹o cña “cèt thÐp“ kh¸c so víi KC
BTCT th«ng thêng ë chç nã cã thÓ lµ thÐp h×nh, thÐp
tÊm, thÐp èng... kÕt hîp víi cèt thÐp trßn th«ng th
êng..., cã thÓ n»m ngoµi (KCT nhåi bªt«ng) hay n»m
trong bªt«ng (KCT bäc bªt«ng), nªn tÝnh chÊt lµm
viÖc, sù t¬ng t¸c gi÷a bªt«ng vµ thÐp kh«ng gièng nh
BTCT th«ng thêng, do ®ã viÖc thiÕt kÕ lo¹i KC nµy
mang tÝnh chÊt hoµn toµn kh¸c.

July 9, 2015

H×nh 1.1. Mét sè d¹ng tiÕt diÖn KC liªn hîp
a,b - KÕt cÊu thÐp bäc bªt«ng
d,e - KÕt cÊu thÐp nhåi bªt«ng
c - KÕt cÊu sµn liªn hîp
July 9, 2015

ViÖc ¸p dông KCLH
xuÊt ph¸t tõ 2 ý tëng sau:
1.

Thay thÕ cèt thÐp trßn víi hµm l
îng qu¸ lín b»ng c¸c d¹ng cèt
thÐp kh¸c gäi lµ cèt cøng

2.

Bäc KCT chÞu lùc b»ng bªt«ng b¶o
vÖ nh»m t¨ng kh¶ n¨ng chèng gØ vµ
kh¶ n¨ng chÞu löa cña KCT

July 9, 2015

øng dông kclh Trªn thÕ giíi
mü:
 N¨m 1894, KCLH lÇn ®Çu tiªn ®îc ¸p dông t¹i Mü
khi XD cÇu Rock Rapids do kü s Josef Melan (ngêi
¸o) thiÕt kÕ. CÇu nµy dïng thÐp h×nh ch÷ I lµm
khung chÞu lùc sau ®ã ®æ bªt«ng bäc ngoµi.


N¨m 1898, t¹i Pitsburgh (bang Pennsylvania) mét
c©y cÇu kh¸c ®îc XD víi b¶n mÆt cÇu b»ng bªt«ng
®îc ®ì bëi hÖ dÇm thÐp.



N¨m 1897, mét toµ nhµ t¹i Pitsburgh cã hÖ dÇm sµn
b»ng thÐp bäc bªt«ng bÞ ho¶ ho¹n vµ ngêi ta nhËn
thÊy c¸c dÇm kh«ng bÞ ¶nh hëng. Tõ ®ã ý tëng chÞu
löa ®îc ®Æt ra cho lo¹i KC nµy.

July 9, 2015

Ch©u ¢u:
 ViÖc

sö dông KCLH lóc ®Çu còng xuÊt
ph¸t tõ môc ®Ých dïng bªt«ng bäc KCT ®Ó
t¨ng kh¶ n¨ng chèng ¨n mßn vµ chÞu löa
cho KCT.

 N¨m

1900 ë Anh ®· xuÊt hiÖn KCLH (chñ
yÕu lµ trong XD cÇu). Tuy nhiªn khi ®ã ng
êi ta chØ coi phÇn thÐp lµ chÞu lùc trong c¸c
KC nµy, cßn phÇn bªt«ng chØ mang tÝnh
chÊt b¶o vÖ chèng ¨n mßn cho KCT.

July 9, 2015

NhËt B¶n:
 N¨m

1910, KCLH ®îc ¸p dông trong XD
nhµ cao tÇng (trªn 6 tÇng).

 Sau

chiÕn tranh thÕ giíi thø 2, KCLH ®îc
dïng réng r·i trong x©y dùng nhµ cao tÇng
(trªn 20 tÇng).

 N¨m

1958 NhËt B¶n ®· ban hµnh Tiªu
chuÈn thiÕt kÕ KCLH (SRC Standard).

July 9, 2015

ViÖt Nam:


N¨m 1900, KCLH ®îc ¸p dông lÇn ®Çu tiªn trong
c«ng ...
July 9, 2015
chuyªn ®Ò
kÕt cÊu liªn hîp thÐp - bªt«ng
kÕt cÊu liªn hîp thÐp - bªt«ng
Ts. Ph¹m Minh
Bé m«n KÕt cÊu ThÐp - Gç
Khoa X©y dùng - §H KiÕn tróc Hµ Néi
CHUYÊN ĐỀ KẾT CẤU THÉP BÊ TÔNG LIÊN HỢP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ KẾT CẤU THÉP BÊ TÔNG LIÊN HỢP - Người đăng: nhatkhanhna1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ KẾT CẤU THÉP BÊ TÔNG LIÊN HỢP 9 10 512