Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề kết cấu thép

Được đăng lên bởi Dờ Ưa Dưa
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ KẾT CẤU THÉP

I.
1.
2.
3.

Họ và tên SV: ……………….STT:…….LỚP:.......MS ĐỀ:......
Mã số đề là 3 số cuối của MSSV (X, Y nhận giá trị từ 0  9).
SỐ LIỆU
Thiết kế nhà tiền chế một tầng bằng thép, một nhịp có cửa mái với các thông số
sau:
Chiều dài nhà: B = 108 + 6X; đơn vị (m).
Nhịp khung:
Y
0;2 1;3 4;6 5;7
8
9
L (m)
36
33
30
27
24 40
Bước khung.
X
1; 3; 5; 7; 9 0; 2; 4; 6; 8
B (m)
9
6

4. Cao trình đỉnh mái.
H = 8,4 + 0,05XY.
5. Mái lợp tôn.
Y
Độ dốc; i%

0; 1; 2; 3
10%

4; 5; 6
5%

7; 8; 9
15%

6. Cường độ thép.
X
Thép

0; 1; 2; 3; 4
CT34

5; 6; 7; 8; 9
CT38

7. Bê tông B20.
8. Địa điểm xây dựng theo TCVN 2737 – 95 để phù hợp với các vùng gió sau:
X
0; 1 2; 3 4; 5 6; 7 8; 9
Vùng gió
IA
IIB
IIIA IVA
IIA
II.

Yêu cầu tính toán:
a. Vẽ lại mặt bằng cột và mặt bằng mái.
b. Bố trí hệ giằng.
- Hệ giằng mái.
- Hệ giằng cột.
c. Tính toán thiết kế khung ngang.
- Liên kết tại chân cột.
- Liên kết giữa cột và xà ngang.
- Liên kết đỉnh mái (giữa hai xà ngang).

SVTH: PHẠM GIA HUY – MSSV: 10L3103035

Page 1

CHUYÊN ĐỀ KẾT CẤU THÉP
Họ và tên: Phạm Gia Huy – MSSV: 10L3103035 (STT: 035) – Lớp: XD10LD.
 XY = 35
SỐ LIỆU ĐẦU VÀO:
1. Chiều dài nhà: B = 108 + 6X = 108 + 6x3 = 126(m).
2. Nhịp khung: Y = 5  L = 27(m).
3. Bước khung: X = 3  B = 9(m).
4. Cao trình đỉnh mái: H = 8,4 + 0,05XY = 8.4 + 0.05x3x5 = 9.15(m).
5. Mái lợp tôn có độ dốc: Y = 5  i = 5%.
6. Cường độ thép: X = 3  thép CT34.
7. Bê tông B20.
8. Địa điểm xây dựng theo TCVN 2737 – 95: X = 3  vùng gió IIB.
THIẾT KẾ TÍNH TOÁN:

27000

B

A
500

500
9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

126000

1

15

HÌNH 1. MẶT BẰNG LƯỚI CỘT

A

9000
4500

9000

4500
9000

9000

27000

9000

B

500

500
9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

126000

1

15

HÌNH 2. MẶT BẰNG MÁI
a. Hệ giằng của nhà công nghiệp:
SVTH: PHẠM GIA HUY – MSSV: 10L3103035

Page 2

CHUYÊN ĐỀ KẾT CẤU THÉP
- Hệ giằng nhà công nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm độ cứng
không gian của nhà.
- Đối với các công trình bằng thép, do vật liệu có tính dẻo, cường độ cao, nên tiết
diện thường nhỏ, độ mảnh lớn. vì vậy việc tăng độ cứng của nhà càng không
thể thiếu được.
- Hệ giằng mái của nhà công nghiệp tiền chế trong bài chỉ bố trí cho trong mặt
phẳng xà nghiêng (giằng cánh trên).
- Hệ giằng cửa mái cũng bố trí tương tự hệ giằng mái, tuy nhiên hệ giằng cửa
mái chỉ có giằng cánh trên và giằng đứng.

9000
9000

27000

9000

B

A

500

500
9000

9000

9000...
CHUYÊN ĐỀ KẾT CẤU THÉP
Họ và tên SV: ……………….STT:…….LỚP:.......MS ĐỀ:......
Mã số đề là 3 số cuối của MSSV (X, Y nhận giá trị từ 0 9).
I. SỐ LIỆU
Thiết kế nhà tiền chế một tầng bằng thép, một nhịp có cửa mái với các thông số
sau:
1. Chiều dài nhà: B = 108 + 6X; đơn vị (m).
2. Nhịp khung:
Y 0 ; 2 1 ; 3 4 ; 6 5 ; 7 8 9
L (m) 36 33 30 27 24 40
3. Bước khung.
X 1; 3; 5; 7; 9 0; 2; 4; 6; 8
B (m) 9 6
4. Cao trình đỉnh mái.
H = 8,4 + 0,05XY.
5. Mái lợp tôn.
Y 0; 1; 2; 3 4; 5; 6 7; 8; 9
Độ dốc; i% 10% 5% 15%
6. Cường độ thép.
X 0; 1; 2; 3; 4 5; 6; 7; 8; 9
Thép CT34 CT38
7. Bê tông B20.
8. Địa điểm xây dựng theo TCVN 2737 – 95 để phù hợp với các vùng gió sau:
X 0; 1 2; 3 4; 5 6; 7 8; 9
Vùng gió IA IIB IIIA IVA IIA
II. Yêu cầu tính toán:
a. Vẽ lại mặt bằng cột và mặt bằng mái.
b. Bố trí hệ giằng.
- Hệ giằng mái.
- Hệ giằng cột.
c. Tính toán thiết kế khung ngang.
- Liên kết tại chân cột.
- Liên kết giữa cột và xà ngang.
- Liên kết đỉnh mái (giữa hai xà ngang).
SVTH: PHẠM GIA HUY – MSSV: 10L3103035 Page 1
Chuyên đề kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề kết cấu thép - Người đăng: Dờ Ưa Dưa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Chuyên đề kết cấu thép 9 10 663