Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề ô nhiễm môi trường do ô tô gây ra

Được đăng lên bởi Hieu Ly
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC
BOÄ MOÂN ÑOÄNG CÔ

ooOoo

CHUYEÂN ÑEÀ OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG
( DO OÂTOÂ GAÂY RA )

Giaûng vieân bieân soaïn: Th . S Ñoã Quoác AÁm

TP. HOÀ CHÍ MINH, THAÙNG 3 NAÊM 2005

Tröôøng ÑH SPKT TP. HCMOÂ nhieãm moâi tröôøng

Th.S Ñoã Quoá c AÁm
CHÖÔNG I
TOÅ NG QUAN VEÀ OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG

I - CAÙ C CHAÁ T ÑOÄC HAÏI LAØM OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØ NG DO ÑOÄNG CÔ ÑOÁT
TRONG SÖÛ DUÏNG NHIEÂN LIEÄU XAÊ NG GAÂY RA
I.1-OÂ nhieãm khoâ ng khí ?
- Ñònh nghóa veà oâ nhieãm khoâng khí do coäng ñoàng Chaâu AÂu ñöa ra vaøo naêm 1967:
“Khoâng khí goï i laø oâ nhieãm khi thaø nh phaàn cuû a noù bò thay ñoå i, hay khi coù söï hieän ñieän cuû a
nhöõng chaá t laï gaây ra nhöõng taùc haïi maø khoa hoïc chöù ng minh ñöôïc, hay gaây ra söï khoù chòu ñoá i
vôùi con ngöôø i “
- Theo ñònh nghóa treân ta coù theå hieå u: caùc chaá t gaây oâ nhieãm coù theå nguy haïi ñeán töï nhieân vaø
con ngöôø i maø khoa hoïc nhaän bieá t ñöôï c hay ñôn giaûn laø gaây ra söï khoù chòu chaú ng haïn nhö muø i
hoâi, maøu saéc...
- Caùc chaát oâ nhieãm vaø giôù i haïn veà noàng ñoä cho pheùp cuû a chuùng trong caù c nguoàn phaùt thaû i
coù theå thay ñoåi theo thôø i gian.
M
. HC
- Ngaø y nay, ngöôøi ta ñaõ xaù c ñònh ñöôïc caùc chaát oâ nhieãmPKtrong
T TPkhoâng khí, maø phaàn lôùn laø
S
caùc chaát ñoù coù trong khí xaû ñoä ng cô ñoá t trong.
g ÑH
n
ø
ô
ö
r
veà T
c
ä
o
u
th
yeàn
u
q
Baûn
Hieä n nay
Toá c ñoä taêng
Thôø i kyø tieà n
(ppm)
(%/naêm)
Chaá t oâ nhieãm
Coâng nghieäp
*
(ppm)
270
340
0.4
CO2
0.28
0.30
0.25
NOX
0.05
0.13
3
CO
0.001
0.002
2
SO2
* ppm: part per million ( moä t phaàn trieäu )
Baû ngI.1: Söï gia taêng cuû a caùc chaát oâ nhieãm trong baàu khí quyeå n.
- Tuyø theo chính saùch naên g löôï ng cuû a moãi nöôùc , söï phaân boá tyû leä phaùt sinh oâ nhieãm cuûa caù c
nguoàn khaùc nhau khoâng ñoàn g nhaát:
Nguoàn phaùt sinh oâ nhieãm
OÂ toâ
Saûn xuaát ñieän
Quùa trình chaùy trong Coâng nghieäp
Caùc quaù trình chaùy khaù c
Coâng nghieäp daàu moû
Caùc hoaï t ñoäng khaùc
Toång coäng

CO
93
0.1
0.0
6.3
0.6
100

HC
57.3
0.1
26.4
0.7
14.8
0.7
100

NOX
39
21.5
31.3
0.8
5.1
2.6
100

Baû ng I.2 Tyû leä phaùt thaû i caù c chaát oâ nhieãm ôû Nhaät (tính theo %)
Trang 1
Thö vieän ÑH SPKT TP. HCM - 

Tröôøng ÑH SPKT TP. HCM

OÂ nhieãm moâi tröôøngTh.S Ñoã Quoá c AÁm

Nguoàn phaùt oâ nhieãm
CO
HC
NOX
OÂ toâ
64.7
45.7
36.6
Caùc phöông tie...
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUT
KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC
BOÄ MOÂN ÑOÄNG CÔ
ooOoo
CHUYEÂN ÑEÀ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG
( DO OÂTOÂ GAÂY RA )
Giaûng vieân bieân soaïn: Th . S Ñoã Quoác AÁm
TP. HOÀ CHÍ MINH, THAÙNG 3 NAÊM 2005
Chuyên đề ô nhiễm môi trường do ô tô gây ra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề ô nhiễm môi trường do ô tô gây ra - Người đăng: Hieu Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Chuyên đề ô nhiễm môi trường do ô tô gây ra 9 10 789