Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên Đề Ống Nhiệt

Được đăng lên bởi Nhị Nguyễn Phước
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 20 lần
- 1 -
CH¦¥NG 1
GIíI THIÖU èNG NHIÖT
1.1 LÞch sö ph¸t triÓn èng nhiÖt
Trong vµi thËp kû võa qua, nghiªn cøu lý thuyÕt vÒ èng nhiÖt ®· ®îc ph¸t
triÓn m¹nh mÏ vµ øng dông cña chóng trong c¸c lÜnh vùc khoa häc, kü thuËt vµ ®êi
sèng ngµy cµng ®a d¹ng vµ h÷u hiÖu.
øng dông ®Çu tiÖn cña èng nhiÖt träng trêng dïng ®Ó níng b¸nh mú. Lß b¸nh mú
Perkin sö dông èng nhiÖt ®îc ph¸t minh vµo n¨m 1836 vµ phæ biÕn réng r·i trong
thêi gian nµy. C¸c èng trao ®æi nhiÖt dïng níng b¸nh trong kiÓu lß nµy lµ c¸c èng
nhiÖt lµm tõ vËt liÖu thÐp c¸cbon dµy, tr¬n, bªn trong n¹p níc chiÕm kho¶ng 1/3
dung tÝch èng vµ ®îc hµn kÝn. èng nhiÖt trong lß Perkin ®îc ®èt nãng b»ng dÇu,
khÝ hoÆc than (h×nh1.1). ChiÒu dµi èng kho¶ng L=3m, ®êng kÝnh èng Φ = 3cm,
chiÒu dµi ®èt nãng kho¶ng 3cm.
4
Khãi
3
2
1
H×nh 1.1. Lß b¸nh m× ®èt khÝ víi 80 èng Perkin
1- Hµng èng nhiÖt 2- èng cung cÊp khÝ ®èt
3- Buång ®èt 4- Buång níng b¸nh
N¨m 1929, Gay ®· sö dông èng nhiÖt ®Ó tËn dông nhiÖt khãi th¶i gia nhiÖt cho
kh«ng khÝ. §ã lµ mét xy ph«ng nhiÖt 2 pha, sö dông èng nhiÖt träng trêng, cã lµm
c¸nh ë bªn ngoµi ®Ó t¨ng cêng truyÒn nhiÖt, èng nhiÖt ®Æt th¼ng ®øng, dßng khÝ
nãng chuyÓn ®éng phÝa díi, khÝ l¹nh chuyÓn ®éng phÝa trªn (h×nh 1.2). Ph¸t minh
nµy cho phÐp øng dông ®Ó tËn dông nhiÖt th¶i c¸c lß cao rÊt tèt.
Chuyên Đề Ống Nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên Đề Ống Nhiệt - Người đăng: Nhị Nguyễn Phước
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Chuyên Đề Ống Nhiệt 9 10 406