Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề sấy khoai mì

Được đăng lên bởi Ori
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1344 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đồ Án Học Phần: Kỹ Thuật Thực Phẩm

Chuyên Đề: Hầm Sấy Khoai Mì

MỤC LỤC

DANH SÁCH CÁC HÌNH

Hình 2.1. Cây sắn (Khoai mì) ..........................................................................................8
Hình 2.2: Cấu tạo mặt cắt ngang của củ sắn ..................................................................10
Hình 2.3: Hạt tinh bột khoai mì qua kính hiển vi điện tử quét ......................................12
Hình 2.4: Cơ chế tạo thành melanin từ tyrosine với sự xúc tác enzym tyrosinase .......15
Hình 2.5. Sơ đồ quy trình công nghệ .............................................................................18
Hình 3.1: Đồ thị H-x của không khí ẩm ........................................................................22
Hình 3.2: Phân bố nhiệt độ qua tường hầm sấy .............................................................27
Hình 3.3: Đồ thị sấy thực ...............................................................................................39
Hình 4.1: Caloripher khí-hơi ..........................................................................................42

1
GVHD: Ths. Nguyễn Hữu Quyền

SVTH: Trịnh Hoàng Mai Lĩnh – Trần Quang Khải

Đồ Án Học Phần: Kỹ Thuật Thực Phẩm

Chuyên Đề: Hầm Sấy Khoai Mì

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Đặc điểm một số giống sắn............................................................................. 9
Bảng 2.2: Tỷ lệ % (theo khối lượng) của các thành phần có trong củ sắn ...................11
Bảng 2.3: Thành phần một số acid amine có trong củ sắn ............................................13
Bảng 3.1: Bảng tóm tắt ...................................................................................................22
Bảng 3.2 : Giá trị nội suy ...............................................................................................36
Bảng 3.3: Bảng cân bằng nhiệt ......................................................................................41
Bảng 4.1: Bảng tóm tắt ...................................................................................................48

2
GVHD: Ths. Nguyễn Hữu Quyền

SVTH: Trịnh Hoàng Mai Lĩnh – Trần Quang Khải

Đồ Án Học Phần: Kỹ Thuật Thực Phẩm

Chuyên Đề: Hầm Sấy Khoai Mì

MỞ ĐẦU
Cây sắn (hay còn gọi là cây khoai mì) là một trong những loại cây lương thực có
nguồn gốc từ lưu vực sông Amazone (Nam Mỹ). Ở nước ta cây sắn được du nhập vào
khoảng thế kỷ 18 và được trồng ở khắp nơi từ Bắc đến Nam. Cùng với việc trồng từ lâu
nhân dân ta đã biết chế biến củ sắn ...

MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC HÌNH
 !"#"$%&' ("""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")
 !"!*+&,,--%&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#.
 !"/*012 324567893:""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#!
 !";<=*>?@AB%?6C%DEF?GB%%?"""""""#H
 !"H"<73B I,,8"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#)
 /"#JKD-2I,24""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!!
 /"!$0L8713MN,%"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!O
 /"/J%"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/P
 ;"#@BQ?B24K<"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""";!
1
RST%"U,VWXSBJ>,YZ[BX,\
Chuyên đề sấy khoai mì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề sấy khoai mì - Người đăng: Ori
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Chuyên đề sấy khoai mì 9 10 424