Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề thiết kế trên máy tính

Được đăng lên bởi phuc-le-xuan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3766 lần   |   Lượt tải: 11 lần
1. Các đặc trưng hình học của 1 mcn? Khi giải bài toán uốn fẳng ta cần tính những
thông số đặc trưng nào? Giải thích?
Các đặc trưng hình học: diện tích, momen tĩnh, momen quán tính chính trọng tâm và
các đặc trưng hình học khác.
Khi giải bài toán uốn fẳng ta cần tính; momen chống uốn vì momen chống uốn ảnh
hưởng đến hình dáng và kích thước của mcn đối với độ bền của dầm khi ứng suất fáp
chưa vượt quá giới hạn tỉ lệ.
2. Các loại liên kết:
Liên kết tuyệt đối cứng: là loại liên kết mà bậc tự do mà bị khống chế thì chuyển
vị của nó bằng 0.
Liên kết đàn hồi: là loại liên kết mà bậc tự do nào bị khống chế thì có 1 chỉ số độ
cứng tương ứng
Liên kết có chuyển vị trước; là loại liên kết mà bậc tự do nào cũng đều biết trước
giá trị chuyển vị.
Nói liên kêt ngoài là điều kiện biên học vì điều kiện biên của liên kết ngoài liên
quan đến chuyển vị, tức là đòi hỏi về chuyển vị tại 1 điểm nào đó có 1 giá trị cho
trước.
Nguyên tắc xác định; thường thì mỗi nút có 2 bậc tự do: độ võng (v) và góc xoay
(θ2), các liên kết của cấu trúc với bên ngoài có thể là :
+ gối tựa đơn v=0
+ góc xoay triệt tiêu (θ2)= 0
+ ngàm v=(θ2)= 0
+ gối tựa đơn đàn hồi: phản lực góc tựa Fy tỉ lệ với độ võng Fy=-kv (k: độ cứng
của gối tựa)
3. Kể tên các đơn vị đo các loại tải trọng cơ học có thể có trong bài toán hệ sàn?
Lực tập trung: gồm tại nút và bất kì vị trí nào của thanh. Đơn vị: N, KN, daN
Modun tập trung: gồm tại nút và bất kì vị trí nào của thanh. Đơn vị: Nm, kNm,
daNm, Nmm
Tải trọng phân bố: gồm tải trọng phân bố đều dọc thanh, tải trọng phân bố đều đặt
lên đoạn là hình chiếu của thanh lên trục, tải trọng phân bố đều tác động vuông
góc với thanh.
Đơn vị: N/m, kN/m, daN/m, N/mm
Ngẫu lực: gồm ngẫu lực phân bố đều tác động lên thanh và ngẫu lực phân bố
tuyến tính tác động lên hệ thanh. Đơn vị: Nm, kNm, daNm, Nmm
Trọng lượng hệ: đơn vị: N, daN, kN

4. Thế nào là thiết kế trên máy tính? Nêu các nhiệm vụ chủ yếu khi thực hiện thiết kế
trên máy tính?
Thiết kế trên máy tính CAD là một khoa học sử dụng máy tính để giải quyết một
số công việc trong quá trình tính toán thiết kết 1 sản phẩm
Các nhiệm vụ chính:
+) thiết kế kết cấu cơ khí
+) tính toán kiểm nghiệm sức bền
5. Căn cứ để thiết lập bài toán tính sức bền cho một kết cấu cơ khí?
Căn cứ vào điều kiện chuyển vị và ứng suất
Cụ thể:
Chuyển vị kết cấu: u≤[u]
ứng suất làm việc của kết cấu; δ≤[δ]
với [u], [δ] lần lượt là giới hạn độ chính xác làm việc hay điều kiện công nghệ
đối với chuyển vị và ứng suất
6. Nêu các đặc trưng cơ học của vật liệu? đơn vị...
1. Các đặc trưng hình học ca 1 mcn? Khi gii bài toán un fng ta cn tính nhng
thông s đặc trưng nào? Gii thích?
Các đặc trưng hình học: diện tích, momen tĩnh, momen quán tính chính trng tâm và
các đặc trưng hình học khác.
Khi gii bài toán un fng ta cn tính; momen chng un vì momen chng un nh
hưởng đến hình dáng và kích thước của mcn đi với độ bn ca dm khi ng sut fáp
chưa vượt quá gii hn t l.
2. Các loi liên kết:
Liên kết tuyệt đối cng: là loi liên kết mà bc t do mà b khng chế thì chuyn
v ca nó bng 0.
Liên kết đàn hồi: là loi liên kết mà bc t do nào b khng chế thì có 1 ch s độ
cứng tương ứng
Liên kết có chuyn v trước; là loi liên kết mà bc t do nào cũng đều biết trước
giá tr chuyn v.
Nói liên kêt ngoài là điều kin biên học vì điều kin biên ca liên kết ngoài liên
quan đến chuyn v, tức là đòi hỏi v chuyn v tại 1 điểm nào đó có 1 giá tr cho
trước.
Nguyên tắc xác định; thường thì mi nút có 2 bc t do: độ võng (v) và góc xoay
(θ
2
), các liên kết ca cu trúc vi bên ngoài có th là :
+ gi tựa đơn v=0
+ góc xoay trit tiêu (θ
2
)= 0
+ ngàm v=(θ
2
)= 0
+ gi tựa đơn đàn hồi: phn lc góc ta Fy t l với độ võng F
y
=-kv (k: độ cng
ca gi ta)
3. K tên các đơn vị đo các loại ti trọng cơ học có th có trong bài toán h sàn?
Lc tp trung: gm ti nút và bt kì v trí nào ca thanh. Đơn v: N, KN, daN
Modun tp trung: gm ti nút và bt kì v trí nào ca thanh. Đơn v: Nm, kNm,
daNm, Nmm
Ti trng phân b: gm ti trng phân b đều dc thanh, ti trng phân b đều đặt
lên đoạn là hình chiếu ca thanh lên trc, ti trng phân b đều tác động vuông
góc vi thanh.
Đơn v: N/m, kN/m, daN/m, N/mm
Ngu lc: gm ngu lc phân b đều tác động lên thanh và ngu lc phân b
tuyến tính tác động lên h thanh. Đơn v: Nm, kNm, daNm, Nmm
Trọng lượng hệ: đơn vị: N, daN, kN
Chuyên đề thiết kế trên máy tính - Trang 2
Chuyên đề thiết kế trên máy tính - Người đăng: phuc-le-xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chuyên đề thiết kế trên máy tính 9 10 810