Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề: Tiết kiệm xử lý năng lượng trong kiến trúc

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG:ĐH BÌNH DƯƠNG
KHOA :KIẾN TRÖC
LỚP : 11DC01

BIOCLIMATIC ARCHITECTURE

Ngày hoàn thành 03-05-2012

ENERGYEFICIENT
BUILDING

SVTH: TRẦN NGỌC VŨ ; MSSV:08110053

GREEN
BUILDING

GVBM: P.GS-T.S-KTS NGUYỄN KHỞI

SUSTAINABLE
ARCHITECTURE

BÀI THU HOẠCH CHUYÊN ĐỀ:

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

CHƢƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG.
CHƢƠNG II: CÁC XU HƢỚNG KIẾN TRÖC ĐƢƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƢỢC BẢO VỆ MÔI
TRƢỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG.
1.
KIẾN TRÖC MÔI TRƢỜNG (ENVIRIONMENTAL ARCHITECTURE).
2.
KIẾN TRÖC XANH (GREEN BUILDING).
3.
KIẾN SINH THÁI (ECOLOGIC ARCHITECTURE).
4.
KIẾN TRÖC HIỆU QUẢ NĂNG LƢỢNG (ENERGY-EFFICIENT BUILDING).
5.
KIẾN TRÖC BỀN VỮNG (SUSTAINABLE ARCHITECTURE).
6.
KIẾN TRÖC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE)
TRỌNG TÂM
 1.Kiến trúc sinh khí hậu:những nội dung cơ bản.
 2.Khí hậu toàn cầu và khí hậu Việt Nam.
 3.Các giải pháp thiết kế kiến trúc theo sinh khí hậu.

CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH THỰC TẾ TẠI BÌNH DƢƠNG & TP.HỒ CHÍ
MINH.
CHƢƠNG IV: CÔNG TRÌNH NƢỚC NGOÀI THIẾT KẾ THEO XU HƢỚNG TIẾT KIỆM NĂNG
LƢỢNG.

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

-VẤN ĐỀ NĂNG LƢỢNG LÀ VẤN ĐỀ HÀNG ĐẦU , RẤT QUAN
TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN MỌI THỨ .
-NĂNG LƢỢNG Ở MIỀN NAM THƢỜNG DÙNG THUỶ ĐIỆN
,ĐƢỢC NĂNG LƢỢNG NHƢNG LẠI MẤT RẤT NHIỀU THỨ NHƢ
VIỆC AN CƢ-SINH SỐNG CỦA NGƢỜI DÂN SỐNG DỌC 2 BỜ
SÔNG RẤT KHÓ KHĂN.
-SỬ DỤNG NĂNG LƢỢNG KHÔNG BIẾT TIẾT KIỆM ,Ô NHIỄM
MÔI TRƢỜNG, TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƢỜNG SINH THÁI.





HIỆN NAY, THÀNH PHẦN CHỦ YẾU TRONG TIÊU THỤ
NĂNG LƢỢNG THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÀ CÁC TÕA
NHÀ CAO TẦNG NHƢ VĂN PHÕNG, CÔNG SỞ, KHÁCH
SẠN, CÁC CHUNG CƢ. TIỀM NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG
LƢỢNG TẠI CÁC TÕA NHÀ TƢƠNG ĐỐI LỚN, KHOẢNG 10
- 40%. CÁC TÕA NHÀ ĐƢỢC XÂY DỰNG VỚI QUY MÔ
LỚN THÌ VIỆC THỰC HIỆN TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG SẼ
TỐT HƠN BỞI CÁC TOÀ NHÀ NÀY CÓ HỆ THỐNG NƢỚC
NÓNG MẶT TRỜI, HỆ THỐNG ĐIỀU HÕA KHÔNG KHÍ,
CỬA SỔ DÙNG KÍNH CÁCH NHIỆT...
CƠ CẤU SỬ DỤNG NĂNG LƢỢNG CỦA MỘT TOÀ NHÀ
BAO GỒM: NĂNG LƢỢNG TIÊU TỐN CHO HỆ THỐNG
ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CHIẾM 40 - 60%, HỆ THỐNG CHIẾU
SÁNG CHIẾM KHOẢNG 15-20%, CÁC THIẾT BỊ VĂN
PHÕNG CHIẾM 10 - 15%, PHẦN CÕN LẠI DÀNH CHO CÁC
THIẾT BỊ PHỤ TRỢ KHÁC.

CAO ỐC VĂN PHÕNG

CHƯƠNG II: CÁC XU HƯỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN
LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG.

1)KIẾN TRÖC MÔI TRƢỜNG (ENVIRIONMENTAL ARCHITECTURE)
BAO HÀM MỘT Ý NGHĨA RỘNG HƠN, XEM XÉT ẢNH HƢỞNG
QUA LẠI GIỮA KIẾN TRÖC VÀ MÔI TRƢỜNG, BAO GỒM KHÍ
HẬU, ÁNH SÁNG, ÂM THANH, CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG
KHÔNG KHÍ, CŨNG NHƢ ẢNH HƢỞNG TR...
SVTH: TRẦN NGỌC VŨ ; MSSV:08110053
GREEN
BUILDING
ENERGY-
EFICIENT
BUILDING
SUSTAINABLE
ARCHITECTURE
BIOCLIMATIC ARCHITECTURE
GVBM: P.GS-T.S-KTS NGUYỄN KHỞI
Ngày hoàn thành 03-05-2012
I THU HOẠCH CHUYÊN ĐỀ:
TRƯỜNG:ĐH BÌNH DƯƠNG
KHOA :KIẾN TRÖC
LỚP : 11DC01
Chuyên đề: Tiết kiệm xử lý năng lượng trong kiến trúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề: Tiết kiệm xử lý năng lượng trong kiến trúc - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chuyên đề: Tiết kiệm xử lý năng lượng trong kiến trúc 9 10 462