Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoàng Công
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1374 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.s Thái Nữ Hạ Uyên

LỜI MỞ ĐẦU
Trong suốt những năm đổi mới vừa qua, kể từ khi đất nước chuyển đổi từ nền
kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà
nước, vấn đề đặt ra là hiệu quả kinh tế. Để đạt được mục tiêu đó thì doanh nghiệp
thường xuyên kiểm tra đánh giá đầy đủ mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của
mình.Một trong những chỉ tiêu đánh giá là thông qua sự luân chuyển vốn bằng tiền
của doanh nghiệp.
Trong quá trình sản xuất kinh doanh ở bất kì doanh nghiệp nào áp dụng chế độ
hoạch toán kế toán đều phát sinh những mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác.Tất
cả các nghiệp vụ thanh toán, mọi hoạt động của doanh nghiệp đều liên quan đến các
khoản tiền.Vốn bằng tiền là tài sản nằm trong lĩnh vực lưu thông, là một bộ phận
của vốn kinh doanh được tồn tại dưới trạng thái tiền tệở một thời điểm nhất định của
quá trình tuần hoàn và luân chuyển vốn.Như vậy, qua sự luân chuyển của vốn bằng
tiền người ta có thể kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả của quá trình hoạt động kinh
doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Nhận thức đươc tầm quan trọng trên, được sự đồng ý của Công ty, ban chủ nhiệm
khoa, vận dụng những kiến thức đã được trang bị ở trường kết hợp với thực tế tiếp
thu được ở công ty, em đã quyết định chọn đề tài: “kế toán tiền tại công ty TNHH
MTV VATUCO 378” để nghiên cứu và làm chuyên đề tốt nghiệp.
Bố cục chuyên đề gồm: ngoài phần mở đầu, kết luận, phần nội dung đề tài gồm ba
phần.
Phần I: cở sở lý luận về kế toán tiền
Phần II: thực trạng về kế toán tiền tại công ty TNHH MTV VATUCO 378
Phần III: một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán tiền tại công ty TNHH MTV
VATUCO 378.
Do thời gian thực tập còn hạn chế, kinh nghiệm hực tập còn ít nên đề tài của em
không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong cô giáo và cô, chú, anh, chị công tác
tại phòng kế toán có ý kiến đóng góp.Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hướng
dẫn tận tình của cô giáo Thái Nữ Hạ Uyên, sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong
phòng kế toán của công ty đã tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề này.
Đà Nẵng, ngày….tháng….năm…
Sinh viên thực hiện
Vy Thị Thùy Dung
SVTH: Vy Thị Thùy Dung

Trang1

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.s Thái Nữ Hạ Uyên
PHẦN I

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN
1.1.

Những vấn đề chung về kế toán tiền:

1.1.1. Khái niệm tiền:

Tiền là một bộ phận của tài sản lưu động trong doanh nghiệp tồn tại dưới hình thái
tiền tệ, có tính thanh khoản cao nhất, bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ở các ...
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: Th.s Thái Nữ Hạ Uyên
LỜI MỞ ĐẦU
Trong suốt những năm đổi mới vừa qua, kể từ khi đất nước chuyển đổi từ nền
kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà
nước, vấn đề đặt ra là hiệu quả kinh tế. Để đạt được mục tiêu đó thì doanh nghiệp
thường xuyên kiểm tra đánh giá đầy đủ mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của
mình.Một trong những chỉ tiêu đánh giá là thông qua sự luân chuyển vốn bằng tiền
của doanh nghiệp.
Trong quá trình sản xuất kinh doanh ở bất kì doanh nghiệp nào áp dụng chế độ
hoạch toán kế toán đều phát sinh những mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác.Tất
cả các nghiệp vụ thanh toán, mọi hoạt động của doanh nghiệp đều liên quan đến các
khoản tiền.Vốn bằng tiền là tài sản nằm trong lĩnh vực lưu thông, là một bộ phận
của vốn kinh doanh được tồn tại dưới trạng thái tiền tệở một thời điểm nhất định của
quá trình tuần hoàn và luân chuyển vốn.Như vậy, qua sự luân chuyển của vốn bằng
tiền người ta có thể kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả của quá trình hoạt động kinh
doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Nhận thức đươc tầm quan trọng trên, được sự đồng ý của Công ty, ban chủ nhiệm
khoa, vận dụng những kiến thức đã được trang bị ở trường kết hợp với thực tế tiếp
thu được ở công ty, em đã quyết định chọn đề tài: “kế toán tiền tại công ty TNHH
MTV VATUCO 378” để nghiên cứu và làm chuyên đề tốt nghiệp.
Bố cục chuyên đề gồm: ngoài phần mở đầu, kết luận, phần nội dung đề tài gồm ba
phần.
Phần I: cở sở lý luận về kế toán tiền
Phần II: thực trạng về kế toán tiền tại công ty TNHH MTV VATUCO 378
Phần III: một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán tiền tại công ty TNHH MTV
VATUCO 378.
Do thời gian thực tập còn hạn chế, kinh nghiệm hực tập còn ít nên đề tài của em
không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong cô giáo và cô, chú, anh, chị công tác
tại phòng kế toán có ý kiến đóng góp.Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hướng
dẫn tận tình của cô giáo Thái Nữ Hạ Uyên, sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong
phòng kế toán của công ty đã tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề này.
Đà Nẵng, ngày….tháng….năm…
Sinh viên thực hiện
Vy Thị Thùy Dung
SVTH: Vy Thị Thùy Dung Trang1
Chuyên đề tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tốt nghiệp - Người đăng: Nguyễn Hoàng Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Chuyên đề tốt nghiệp 9 10 796