Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Vẽ Kỹ Thuật Trong XD

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềm

II. Thí dụ minh hoạ (tt)
Thí dụ 6: Hấp thụ hết 3,36 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch NaOH thu được
dung dịch X chứa 2 muối. Thêm Br2 dư vào dung dịch X, phản ứng xong thu
được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch
Ba(OH)2, khối lượng kết tủa thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là:
A. 34,95 g.

B. 32,55 g.

C. 69,90 g.

D. 17,475 g.

Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềm

II. Thí dụ minh hoạ (tt)
Thí dụ 6 (tt)
Hướng dẫn giải
Ta thấy khi cho Br2 dư vào dung dịch 2 muối của S+4 (Na2SO3 và NaHSO3)

(

+6
2−
S
SO
4
thì toàn bộ S sẽ bị oxi hóa lên
+4

)

do ®ó :

nSO2 = nSO2− = 0,15 ⇒ mBaSO4 = 0,15.233 = 34,95
4

→ § áp án A.

Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềm

II. Thí dụ minh hoạ (tt)
Thí dụ 7: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí CO2 và SO2 vào
500ml dung dịch NaOH có nồng độ a mol/l, thu được dung dịch X có khả
năng hấp thụ tối đa 2,24 lít CO2 (đktc). Giá trị của a là:
A. 0,4.

B. 0,6.

C. 0,5.

D. 0,8.

Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềm

II. Thí dụ minh hoạ (tt)
Thí dụ 7 (tt)
Hướng dẫn giải

Kí hiÖu CO2 và SO2 là YO2 ⇒ ∑ nYO2 ( ®∙dïng) = 0,25 mol
ChÊt tan sinh ra khi hÊp thô tèi ®a YO2 chØlà NaHYO3 .
YO2 + NaOH → NaHYO3 
0,25
⇒
a
=
= 0,5

0,5
0,25
0,25

→ § áp án C.

Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềm

II. Thí dụ minh hoạ (tt)
Thí dụ 8: Dẫn 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH
nồng độ a mol/lít ; dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa với
100ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là:
A. 1,75.

B. 2,00.

C. 1,50.

D. 2,50.

Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềm

II. Thí dụ minh hoạ (tt)
Thí dụ 8 (tt)
Hướng dẫn giải

∑n

OH− ( ®∙ dïng)

= 0,2a + 0,1

ChÊt tan sinh ra khi tác dông tèi ®a kiÒm là muèi CO32− . Do ®ó :
2OH− + CO2 → CO32− 
 ⇒ 0,2a + 0,1 = 0,5 ⇒ a = 0,20
0,5
0,25

→ § áp án B.

Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềm

II. Thí dụ minh hoạ (tt)
Thí dụ 9: Nhiệt phân 3,0 gam MgCO3 một thời gian được khí X và hỗn hợp
rắn Y. Hấp thụ hoàn toàn X vào 100ml dung dịch NaOH x mol/lít thu được
dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng với BaCl2 dư tạo ra 3,94 gam kết tủa.
Để trung hòa hoàn toàn dung dịch Z cần 50ml dung dịch KOH 0,2M. Giá trị
của x và hiệu suất nhiệt phân MgCO3 lần lượt là:
A. 0,75 và 50%.

B 0,5 và 84%.

C.5 và 66,67%.

D 0,75 và 90%.

Dạng 2. Bài toán CO2 (hoặc SO2) tác dụng v...
D ng 2. Bài toán CO 2 (ho c SO 2) tác d ng v i dung d ch ki m
II. Thí d minh ho (tt)
Thí d 6: H p th h t 3,36 lít khí SO ế
2
(đktc) vào dung d ch NaOH thu đ c ượ
dung d ch X ch a 2 mu i. Thêm Br
2
d vào dung d ch X, ph n ng xong thu ư
đ c dung d ch Y. Cho dung d ch Y tác d ng v i l ng d dung d ch ượ ượ ư
Ba(OH)
2
, kh i l ng k t t a thu đ c sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn là: ượ ế ượ
A. 34,95 g. B. 32,55 g. C. 69,90 g. D. 17,475 g.
Chuyên đề Vẽ Kỹ Thuật Trong XD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Vẽ Kỹ Thuật Trong XD - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Chuyên đề Vẽ Kỹ Thuật Trong XD 9 10 400