Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề về máy điện

Được đăng lên bởi maithetinh78
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC CÔNG NGHỆ 12
MÁY ĐIỆN BA PHA
Nhóm 9 (BÌNH ĐỒNG NAI – TIỀN GIANG)
Lớp Công nghệ 2 tại Sóc Trăng

S
TT

Họ và Tên

1

Mai Văn Minh

2

Trần Xuân Công

3

Bùi Văn Phi

4

Đoàn Mỹ Phu

Nơi công tác

Địa chỉ mail - Điện thoại

THPT Phước Thiền
Đồng Nai
THPT Điểu Cải
Đồng Nai
THPT Thiên Hộ Dương
Tiền Giang
THPT Trần Hưng Đạo
Tiền Giang

maivanminh1972@gmail.com
0966080777
congtran20007@gmail.com
0989970992
bvphi1977@gmail.com
0913719763
doanmyphu@gmail.com
0918616972

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ
Máy điện ba pha được sử dụng rộng rãi trong truyền tải và phân phối điện
năng; trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và đời sống.
Qua chuyên đề học sinh biết được khái niệm, phân loại và công dụng của máy
điện xoay chiều ba pha. Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc, ứng dụng của máy
biến áp ba pha và động cơ không đồng bộ ba pha. Tính toán được hệ số máy
biến áp ba pha và tốc độ từ trường quay của động cơ ba pha. Đồng thời, biết
được cách nối dây máy biến áp ba pha và động cơ không đồng bộ xoay chiều ba
pha đơn giản.
Học sinh có thể vận dụng kiến thức đã học để có thể tích hợp vào các môn
học khác.
Học sinh có thể vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, từ đó có
thể định hướng nghề nghiệp cho tương lai.
II. NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ
1. Khái niệm, phân loại và công dụng của máy điện xoay chiều ba pha
2. Máy biến áp ba pha
 Khái niệm và công dụng.
1

 Cấu tạo.
 Nguyên lý làm việc.
3. Động cơ không đồng bộ ba pha
 Khái niệm và công dụng.
 Cấu tạo.
 Nguyên lý làm việc.
 Cách đấu dây.
4. Tư vấn hướng nghiệp
III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ VÀ NHỮNG NĂNG
LỰC CÓ THỂ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHO HỌC SINH
1. Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ
a) Kiến thức:
 Biết được khái niệm, phân loại và công dụng của máy điện xoay chiều ba
pha.
 Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc, ứng dụng của máy biến áp ba
pha và động cơ không đồng bộ ba pha.
b) Kỹ năng:
 Đọc và giải thích được ý nghĩa các kí hiệu trên nhãn động cơ không đồng
bộ.
 Phân biệt được các bộ phận chính của động cơ không đồng bộ ba pha
trên máy thật.
c) Thái độ:
 Thực hiện đung quy trình làm việc và các qui định về an toàn lao động.
2. Những năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:
Nội dung

1. Khái niệm,
phân loại và công
dụng của máy
điện xoay chiều ba
pha.

Mục tiêu
a. Kiến thức

Biết được khái niệm,
phân loại và công dụng
của máy điện xoay chiều
ba pha.

2. Máy bi...



 !"#$%&'(
%

)*+, -$&".& /0&10$23$ "4#$


 
!"!#$% !&'(!
)#**)+)$$$
,-./01
2/3
 
( 4,)))$% !&'(!
)#+##$)##
5 67
89:

;"<#$$% !&'(!
)#5$#$*5
= (>?@
,- A(

B(!C</% !&'(!
)#+**#$
56%789:;<=
DCEF;<EGHIBJ ,9 ,K4,( 4,/C43"><0<LEF
 M4,( H3N/O41  F<P1  F<">EQHL '
R//C8ESH;T4EGUDF!P<0&(A">1 BJ V!DC
EFN(C/;<'6T4EGO/4A(P /C8&W&>!"FPX BJ V!DC
;TD<;<">E9 :U1 E ;9;<'W4(DEGFHL!DC
;TD<;<">4LE94Y4,Q Z/CVE9 :;<' 4QP;T4
EGDLB0C!DC;TD<;<">E9 :U1 E ;9N(C/;
<E: 3'
SH[42"\BJ UT4XEKSE2[424WG<">(D!1
SUD'
SH[42"\BJ UT4XEKS">(4]4^/9HL P4YE[[
42E_   F<(4: &'
5 >:<?<=
@5A.$$ BC24#$*+&DE&F0.GH$ I40G&$JKL00
!5.GL$M.L00
`DF!">1 BJ '
Chuyên đề về máy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề về máy điện - Người đăng: maithetinh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Chuyên đề về máy điện 9 10 221